Views
7 months ago

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Slovaque

Označenie v indexovom

Označenie v indexovom zobrazení 1 Zobrazte indexové zobrazenie (t krok 6 v časti “Prečítajte ako prvé”). 2 Stlačením MENU zobrazte ponuku Menu. 3 Pomocou b/B zvoľte DPOF a stlačte z. 4 Pomocou b/B zvoľte [Select], potom stlačte z. • Značku nie je možné pridať v režime [All In This Folder]. 8 Pomocou B zvoľte [OK] a stlačte z. Značka sa sfarbí dobiela. Pre zrušenie zvoľte v kroku 4 [Cancel] alebo v kroku 8 [Exit] a stlačte z. Zrušenie priradenej značky v indexovom zobrazení Zvoľte zábery, ktorých značky priradené v kroku 5 chcete zrušiť a stlačte z. Zrušenie všetkých priradených značiek v priečinku V kroku 4 zvoľte [All In This Folder] a stlačte z. Zvoľte [Off] a stlačte z. 5 Pomocou v/V/b/B alebo ovládača Shuttle vyberte záber, ktorý chcete označiť a stlačte z. Do záberu sa pridá zelená značka . Zelená značka • SELECT MENU TO NEXT 6 Pre určenie ďalších záberov pre tlač opakujte krok 5. 7 Stlačte tlačidlo MENU. 80

MODE Pripojenie fotoaparátu k TVP Pripojenie fotoaparátu k TVP Zobrazenie záznamu na TV obrazovke Po pripojení fotoaparátu k TVP môžete zobraziť záznam na TV obrazovke. Pred prepájaním fotoaparátu k TVP musí byť fotoaparát aj TVP vypnutý. 1 Pomocou dodávaného A/V prepojovacieho kábla prepojte konektor A/V OUT (STEREO) na podstavci Cyber-shot Station s príslušnými vstupnými audio/ video konektormi na TVP. 3 Zapnite TVP a prepínač režimu TV/Video na TVP prepnite na “VIDEO” (tak aby bolo možné sledovať obraz z tohto fotoaparátu). • Podrobnosti pozri v návode na použitie TVP. 4 Prepínačom MODE zvoľte režim PLAY. 2 Do vstupných audio/video konektorov VGA 101 8/9 PHOTO MOVIE 101-0008 2005 1 1 10:30PM BACK/NEXT VOLUME 1 Do konektora A/V OUT (STEREO) Ak je váš TVP vybavený vstupným mono konektorom, žltú koncovku A/V prepojovacieho kábla pripojte do vstupného video konektora a jednu audio koncovku (bielu alebo červenú) pripojte do vstupného audio konektora. Ak pripojíte bielu koncovku, bude sa reprodukovať zvuk ľavého kanála, ak pripojíte červenú koncovku, bude sa reprodukovať zvuk pravého kanála. • Ak je k podstavcu Cyber-shot Station pripojený USB kábel, odpojte kábel od podstavca Cyber-shot Station. Nasnímané záznamy sa zobrazia na obrazovke. Pomocou b/B na ovládacom tlačidle zvoľte požadované záznamy. • Ak nasadíte fotoaparát na podstavec Cybershot Station, keď je pripojený A/V prepojovací kábel, na LCD monitore fotoaparátu sa nič nezobrazí. • Pri používaní fotoaparátu v zahraničí môže byť potrebné upraviť výstupný video signál tak, aby vyhovoval TV norme vášho zariadenia (str. 59). 2 Nasaďte fotoaparát na podstavec Cyber-shot Station (str. 17). 81