Views
8 months ago

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Slovaque

Do priečinka Album nie

Do priečinka Album nie je možné snímať. • V ponuke (Setup) nastavte [Write in Album] na [On] (str. 56). • Kapacita priečinka Album je takmer zaplnená chránenými záznamami. Zrušte ochranu nepotrebných záznamov (str. 47). PictBridge-kompatibilná tlačiareň Nie je možné zaviesť prepojenie. • Fotoaparát nie je možné správne (priamo) pripojiť k PictBridge-nekompatibilnej tlačiarni. PictBridge-kompatibilitu tlačiarne zistite u výrobcu. • Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá a pripravená na pripojenie k fotoaparátu. • V ponuke (Setup) nastavte [USB Connect] na [PictBridge] (str. 58). • Odpojte a znova zapojte USB kábel. Ak tlačiareň indikuje chybové hlásenie, pozri návod na použitie tlačiarne. Nie je možné tlačiť zábery. • Skontrolujte správne prepojenie tlačiarne a fotoaparátu pomocou USB kábla. • Zapnite tlačiareň. Podrobné informácie pozri v návode na použitie tlačiarne. • Ak počas tlače zvolíte [Exit], zábery sa nevytlačia. Odpojte a znova zapojte USB kábel. Ak tlač stále nie je možná, odpojte USB kábel, vypnite a znova zapnite tlačiareň a znova zapojte USB kábel. • Tlačiť nie je možné pohyblivé záznamy a zábery uložené v priečinku Album. • Zábery nasnímané iným zariadením alebo modifikované v PC sa nemusia dať vytlačiť. Tlač sa zrušila. • Odpojili ste USB kábel skôr, než zmizla značka (Neodpájajte USB kábel). V indexovom režime nie je možné tlačiť aj dátum a čas snímania. • Tlačiareň nedisponuje takouto funkciou. Kompatibilitu tlačiarne s tlačou dátumu a času snímania zistite u výrobcu. • V závislosti od tlačiarne sa v indexovom režime nemusí dať vložiť dátum snímania do tlače. Kontaktujte výrobcu tlačiarne. Namiesto dátumu je v zábere vytlačené “---- -- --”. • Záber bez uloženej informácie o dátume a čase snímania nie je možné vytlačiť s dátumom snímania. Nastavte [Date] na [Off] a vytlačte záber znova (str. 77). Nie je možné nastaviť rozmer tlače. • Kompatibilitu tlačiarne s nastavením rozmerov tlače zistite u výrobcu. 92

Riešenie problémov Nie je možné vytlačiť záber vo zvolenej veľkosti. • Odpojte USB kábel a znova ho zapojte vždy, keď zmeníte veľkosť papiera po pripojení tlačiarne k fotoaparátu. • Nastavenie tlače vo fotoaparáte je odlišné od nastavenia tlačiarne. Zmeňte nastavenie tlače vo fotoaparáte (str. 77) alebo tlačiarne. Po zrušení tlače nie je možné ovládať fotoaparát. • Počkajte kým tlačiareň vykoná operáciu zrušenia. V závislosti od tlačiarne to môže trvať určitý čas. Ostatné Fotoaparát nefunguje. • Používajte len akumulátor vhodný pre fotoaparát (str. 99). • Akumulátor je slabý (zobrazí sa indikátor E). Nabite akumulátor (t krok 1 v časti “Prečítajte ako prvé”). • Skontrolujte správnosť pripojenia AC adaptéra. • Fotoaparát správne vložte do podstavca Cyber-shot Station (str. 17). Napájanie je zapnuté, ale fotoaparát nefunguje. • Vstavaný procesor nepracuje správne. Vyberte akumulátor a po cca minúte akumulátor znova vložte a zapnite fotoaparát. Ak fotoaparát stále nefunguje, vhodným predmetom stlačte tlačidlo RESET, potom znova zapnite fotoaparát (vymažú sa všetky vykonané nastavenia, vrátane dátumu/času atď.) (str. 83). Nie je možné sledovať indikátory na monitore. • Pozri str. 18. Objektív je zahmlený. • Kondenzovala vlhkosť. Fotoaparát vypnite a ponechajte ho mimo prevádzky cca hodinu. Potom ho skúste požívať znova (str. 100). Po dlhšom používaní sa fotoaparát zohrieva. • Nejde o poruchu. Po zapnutí fotoaparátu sa zobrazí zobrazenie pre nastavenie hodín. • Znova nastavte dátum a čas (t krok 2 v časti “Prečítajte ako prvé”). 93