Views
7 months ago

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Slovaque

Snímanie v režime

Snímanie v režime Hybrid • Keď je v ponuke (Setup) [Hybrid Rec] nastavené na [Pre Rec], pred nasnímaním statického záberu môžete nasnímať cca 5-sekundový pohyblivý záznam. • V režime Hybrid nie je možné používať nasledovné funkcie. – Speed Burst – Multi Burst – Exposure Bracket – Auto Review (Automatický náhľad) • V režime Hybrid sa akumulátor vybíja rýchlejšie než pri bežnom snímaní. • Pohyblivý záznam nasnímaný pred/po statickom zábere môžete byť v nasledovných prípadoch kratší. – Ak nasledujúci záber snímate ihneď. – Pred alebo po snímaní zmeníte režim prepínačom MODE alebo HYBRID. • Aktuálne zobrazenie na LCD monitore sa priamo nasníma do pohyblivého záznamu snímaného pred/po statickom zábere. Nasnímať sa tiež môže nasledovné. – Prevádzkový zvuk nastavovania aretácie AE a zvuk samotnej aretácie. – Svetlo AF iluminátora – Zobrazenie na LCD monitore pri nastavovaní funkcie (napr. obrazový efekt) tesne pred snímaním statického záberu. – Zvuk samospúšte. – Prevádzkový zvukový signál (pípnutie). • Ak nechcete nasnímať pípavý zvuk, nastavte [Beep] na [Off] alebo [Shutter]. Ak v ponuke Setup nastavíte [Beep] na [Off], zaznamená sa zvuk spúšte. Obnovenie štandardného režimu snímania z režimu hybridného snímania Prepnite prepínač HYBRID do ľavej polohy. Obnovenie štandardného režimu snímania z režimu 5SEC-recording Prepnite prepínač 5SEC do ľavej polohy. Predĺženie dostupného času snímania v režime 5SEC-recording Počas snímania znova stlačte MOVIE. Dostupný čas snímania sa predĺži o 5 sekúnd.

6 Prehliadajte/vymažte záznamy 1 Prepínačom MODE zvoľte režim PLAY. 2 Pomocou b/B alebo ovládača Shuttle zvoľte záznam. 60min 101 3/9 VGA 101-0003 2005 1 1 10:30PM BACK/NEXT VOLUME Rozsvieti sa kontrolka PLAY (zelená). Kontrolka PLAY Tlačidlo Statický záber:Zobrazí sa . Pohyblivý záznam:Zobrazí sa . Pohyblivý záznam: Ak chcete prehrávať pohyblivý záznam, stlačte z. Pri prehrávaní záznamu nasnímaného v režime Hybrid sa záznam prehráva v nasledovnom poradí: predzáznam t statický záber t po-záznam. 60min 101 10/10 640 30f 00:00:03 Tlačidlo PHOTO MOVIE MODE 101_0010 2005 1 1 10:30PM STOP BACK/NEXT VOLUME Lišta prehrávania Zrýchlený posuv vzad/vpred: Otočte ovládač Shuttle doľava/doprava. (Obnovenie normálneho prehrávania: z) Hlasitosť: v/V Zastavenie prehrávania: z Vymazávanie záznamov 1 Zobrazte záznam, ktorý chcete vymazať a stlačte (Delete). 2 Pomocou v zvoľte [Delete] a stlačte z. • Pri prehrávaní záznamu nasnímaného v režime Hybrid nie je možný zrýchlený posuv vzad/vpred ani pozastavenie. 60min 101 2/9 VGA Zrušenie vymazávania Zvoľte [Exit] a stlačte z. Delete Exit BACK/NEXT • Keď vymažete statický záber v režime Hybrid, vymaže sa aj pohyblivý záznam nasnímaný pred/po danom statickom zábere. • Aj keď vymažete nejaký záznam, miniatúry uložené v priečinku Album sa nevymažú.