Views
7 months ago

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Slovaque

Poznámky k používaniu

Poznámky k používaniu fotoaparátu S fotoaparátom sa nedodáva pamäťová karta “Memory Stick Duo”. Aby bolo možné snímať, je potrebné zakúpiť kartu “Memory Stick Duo”. Typy kariet “Memory Stick” vhodné pre fotoaparát (nedodávané) IC záznamové médium používané v tomto fotoaparáte je pamäťová karta “Memory Stick Duo”. Existujú dva druhy kariet “Memory Stick”. “Memory Stick Duo”: Vo fotoaparáte môžete používať karty “Memory Stick Duo”. “Memory Stick”: Vo fotoaparáte nie je možné používať karty “Memory Stick”. Iné typy kariet nie je možné používať. • Podrobnosti o karte “Memory Stick Duo” pozri na str. 97. Ak budete v “Memory Stick”- kompatibilnom zariadení používať kartu “Memory Stick Duo” Karty “Memory Stick Duo” môžete používať po vložení do adaptéra Memory Stick Duo (nedodávaný). Adaptér Memory Stick Duo Poznámky k akumulátoru “InfoLITHIUM” • Pred prvým použitím fotoaparátu nabite dodávaný akumulátor NP-FT1. (t krok 1 v časti “Prečítajte ako prvé”) • Akumulátor môžete nabíjať, aj keď nie je celkom vybitý. A tiež ak akumulátor nie je maximálne nabitý, môžete použiť akumulátor s jeho aktuálnou kapacitou. • Ak neplánujete akumulátor dlhší čas používať, vybite ho a vyberte ho z fotoaparátu. Potom ho uskladnite na chladnom a suchom mieste. Takto udržujete akumulátor v optimálnom stave (str. 99). • Podrobnosti o vhodných akumulátoroch pozri na str. 99. Objektív Carl Zeiss Fotoaparát je vybavený objektívom Carl Zeiss, ktorý produkuje obraz vysokej kvality (ostrý obraz s vynikajúcim kontrastom). Objektív tohto fotoaparátu bol vyrobený v zmysle systému garancie kvality používaného spoločnosťou Carl Zeiss a poskytuje kvalitu objektívov Carl Zeiss. Kompenzácia obsahu záznamu • Záznam, ktorý nie je možné uskutočniť snímaním alebo prehrávaním z dôvodu nefunkčnosti fotoaparátu alebo záznamového média atď. nie je možné nijakým spôsobom kompenzovať. Odporúčanie k zálohovaniu dát • Aby ste predišli možnému riziku straty dát, pravidelne kopírujte (zálohujte) dáta na disk. Poznámky ku snímaniu/prehrávaniu • Fotoaparát nie je odolný voči prachu, špliechaniu ani vode. Pred používaním fotoaparátu si prečítajte časť “Bezpečnostné upozornenia” (str. 100). • Pred snímaním neopakujúcich sa udalostí vykonajte testovacie snímanie, ktorým skontrolujete, či fotoaparát pracuje správne. • Dávajte pozor, aby fotoaparát nezmokol. V prípade vniknutia vody do fotoaparátu môže dôjsť k poruchám, ktoré sú niekedy neopraviteľné. • Fotoaparátom nemierte do slnka ani do iného zdroja silného svetla. Môže dôjsť k poruche fotoaparátu. 4

• Fotoaparát nepoužívajte na miestach, kde dochádza ku generovaniu rádiových vĺn alebo k vyžarovaniu radiácie. Fotoaparát nemusí snímať/prehrávať správne. • Používanie fotoaparátu v piesčitom alebo prašnom prostredí môže spôsobiť poruchu. • Ak sa vyskytne kondenzácia vlhkosti, pred používaním vlhkosť z fotoaparátu odstráňte (str. 100). • Fotoaparátom netraste, ani nenarážajte. Okrem poruchy a nemožnosti snímania môžete spôsobiť nefunkčnosť záznamového média alebo poškodenie, prípadne stratu údajov. • Pred použitím vyčistite povrch blesku. Tepelná energia uvoľnená pri blysnutí blesku môže spôsobiť roztopenie nečistôt na povrchu blesku, čím môže dôjsť k nedostatočnému osvetleniu. Poznámky k LCD monitoru a objektívu • LCD monitor je vyrobený vysoko presnou technológiou. Na LCD monitore a v hľadáčiku sa však môžu permanentne objavovať malé tmavé a/alebo jasné body (červené, modré, zelené alebo biele). Tieto body sú výsledkom normálneho výrobného procesu a nijakým spôsobom neovplyvňujú nasnímaný obraz. Pomer užitočnej plochy obrazu voči celkovej ploche bodov je 99,99% alebo viac. Čierne (červené/ modré/zelené/ biele) body Kryt objektívu Kryt objektívu fotoaparátu sa otvára a zatvára automaticky, keď zapnete/vypnete fotoaparát. Dávajte pozor, aby ste si pri otváraní/zatváraní nepricvikli prsty. Nepokúšajte sa nasilu otvárať kryt objektívu. Môže dôjsť k poruche. Kompatibilita obrazových údajov • Fotoaparát spĺňa pravidlá DCF (Design Rules for Camera File Systems) - univerzálnu normu vypracovanú asociáciou JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association). • Prehrávanie záznamu nasnímaného týmto fotoaparátom v inom zariadení nie je zaručené a naopak, prehrávanie záznamov nasnímaných alebo editovaných v inom zariadení nie je v tomto zariadení zaručené. Upozornenie k autorským právam Televízne programy, filmy, videokazety a ďalšie materiály môžu byť chránené autorskými právami. Neautorizovaným kopírovaním takýchto materiálov sa môžete dopustiť porušenia zákonov o autorských právach. Obrázky v návode Obrázky používané v tomto návode ako imitácie fotografií sú reprodukcie. Nejde o skutočné fotografie nasnímané týmto fotoaparátom. • Vystavením LCD monitora alebo objektívu priamemu slnečnému žiareniu na dlhší čas môže dôjsť k poruche zariadenia. Pri umiestňovaní fotoaparátu blízko okna alebo dverí buďte opatrný. • Na LCD monitor príliš netlačte. Obraz sa môže rozmazať a môže dôjsť k poruche. • V chladnom prostredí môžu v obraze na monitore vznikať závoje. Nejde o poruchu. • Vyhnite sa nárazom alebo vyvíjaniu prílišného tlaku na objektív. 5