Views
8 months ago

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Slovaque

C Zobrazenie D

C Zobrazenie D Indikácia Indikátor zmeny priečinka (45) • Nezobrazí sa v režime Album. - Ochrana (46) Pripojenie PictBridge (76) Značka pre tlač (DPOF) (79) M Režim snímania (41, t krok 5 v časti “Prečítajte ako prvé”) Zobrazenie WB Indikácia Neodpájajte USB kábel (77) Histogram (23, 37) • Keď je zobrazený histogram, zobrazí sa . Blesk Režim merania (t krok 5 v časti “Prečítajte ako prvé”) Vyváženie bielej farby (40) 500 Rýchlosť uzávierky F4.5 Hodnota clony Citlivosť ISO (40) +2.0EV Hodnota expozície (37) DPOF Ponuka Menu/sprievodné Menu (32) E Zobrazenie 2005 1 1 9:30 AM Indikácia Dátum/čas nasnímania prehrávaného záznamu (52) 22

Práca s fotoaparátom Zmena zobrazenia Po každom stlačení tlačidla (Zobrazenie/zapnutie/vypnutie osvetlenia LCD monitora) sa zobrazenie prepína nasledovne. Histogram zapnutý 60min 101 VGA [ 96] 640 30f [00:10:48] Indikátory vypnuté Histogram (str. 37) – Pri prehrávaní pohyblivého záznamu. – Pri prehrávaní Slide Show. • Pri zobrazení histogramu počas snímania a prehrávania sa môžu vyskytnúť veľké rozdiely, ak: – Blysne blesk. – Rýchlosť uzávierky je nízka alebo vysoká. • Histogram sa nemusí zobraziť pre zábery nasnímané iným fotoaparátom. • Ak vypnete LCD monitor, predĺžite dostupný čas akumulátora. • Keď spustíte Slide Show, indikátory sa vypnú. V režime Slide Show môžete indikátory vypnúť stlačením tlačidla (Zobrazenie/zapnutie/ vypnutie osvetlenia LCD monitora). Osvetlenie LCD monitora vypnuté Indikátory zapnuté 60min 101 VGA [ 96] 640 30f [00:10:48] • Keď zapnete zobrazenie histogramu, počas prehrávania sa zobrazia informácie o zábere. • Histogram sa nezobrazí v nasledovných prípadoch: Počas snímania – Počas zobrazenia Menu. – Počas snímania pohyblivého záznamu. – Veľkosť záberu je nastavená na 3:2. – Počas snímania s digitálnou transfokáciou. Počas prehrávania – Počas zobrazenia Menu. – V režime indexového zobrazenia. – Používate funkciu Playback zoom. – Otáčate statické zábery. – Pri zobrazení záberov nasnímaných v režime Multi Burst. 23