Views
6 months ago

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Slovaque

PHOTO MOVIE Používanie

PHOTO MOVIE Používanie ponuky Menu Používanie položiek ponuky Menu Tlačidlo v/V/b/B Ovládacie tlačidlo Tlačidlo MENU Tlačidlo z MODE 1 Zapnite fotoaparát a prepínačom MODE nastavte režim. V závislosti od nastavení Menu (Camera) sú dostupné rôzne položky. 2 Stlačením MENU zobrazte ponuku Menu. 3 Pomocou b/B na ovládacom tlačidle zvoľte požadovanú položku Menu. • V režime REC je indikované [PHOTO/MOVIE]. Položku nie je možné nastaviť, ak je indikátor [PHOTO/MOVIE] šedý. •V režime PLAY stlačte po nastavení položky z. 400 200 100 64 Auto ISO PHOTO / MOVIE WB ISO 4 Pomocou v/V zvoľte nastavenie. Zvolené nastavenie sa zväčší a nastaví sa. 5 Stlačením MENU vypnite zobrazenie Menu. • Ak je v Menu položka, ktorá sa nezobrazila, v mieste kde sa má zvyčajne zobraziť sa zobrazí značka v/V/b/B. Pre zobrazenie nezobrazenej položky zvoľte uvedenú značku ovládacím tlačidlom. • Nie je možné zvoliť položky, ktoré sú zvýraznené našedo. 32

Používanie ponuky Menu Položky ponuky Menu Podrobnosti o ovládaní t str. 32 Dostupné položky Menu závisia od nastaveného režimu. ( : dostupné) Menu pri snímaní (str. 35) PHOTO PHOTO/MOVIE Auto Program Scene MOVIE (Camera) – (EV) – 9 (Focus) – WB (White Bal) – ISO – – (P.Quality) – – Mode (REC Mode) 1) – BRK (Bracket Step) 2) – 3) – M (Interval) 2) – 3) – (Flash Level) – 3) – PFX (P.Effect) – (Saturation) – – – (Contrast) – – – (Sharpness) – – – (Setup) 1) Počas snímania v režime Hybrid je [Mode](REC Mode) nastavené na [Normal]. 2) Počas snímania v režime Hybrid nie je možné zvoliť. 3) V závislosti od režimu pri funkcii Scene Selection nie je možné použiť (str. 36). 33