Views
7 months ago

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Slovaque

Používanie AC

Používanie AC adaptéra Fotoaparát môžete pripojiť do elektrickej zásuvky pomocou AC adaptéra AC-LS5 (dodávaný). t “Príručka užívateľa/Riešenie problémov” (str. 16). Kontrola zostávajúceho času akumulátora Odklopte LCD panel, alebo stlačením POWER zapnite fotoaparát, a skontrolujte čas na LCD monitore. Indikátor stavu akumulátora • Zobrazenie správneho času trvá cca minútu. • V pohotovostnom režime pre snímanie (REC) sa indikuje zostávajúci čas pri snímaní statických záberov. 60min • Indikátor stavu akumulátora nemusí za určitých podmienok Zostávajúci čas zobraziť správny údaj. Vybratie akumulátora Otvorte kryt priestoru pre akumulátor/kartu “Memory Stick Duo” a posuňte ovládač uvoľnenia akumulátora v smere šípky. Aby akumulátor nespadol, po jeho uvoľnení nedržte fotoaparát slotom pre akumulátor smerom nadol. Ovládač uvoľnenia akumulátora Používanie fotoaparátu v zahraničí — Napájanie Fotoaparát s dodávaným AC adaptérom AC-LS5 môžete používať v akejkoľvek krajine s napätím v elektrickej sieti v rozmedzí 100 V až 240 V AC, 50/60 Hz. Ak je to potrebné, použite komerčne dostupný adaptér [a] v závislosti od tvaru príslušnej elektrickej zásuvky [b]. AC-LS5 • Nepoužívajte elektronický transformátor (cestovný menič napätia). V opačnom prípade môže dôjsť k funkčnej poruche zariadenia.

2 Zapnite fotoaparát/nastavte hodiny Tlačidlo POWER 2 Ovládacím tlačidlom nastavte hodiny. 1 Pomocou v/V na ovládacom tlačidle zvoľte želaný formát zobrazenia dátumu, potom stlačte z. PHOTO MOVIE MODE Clock Set Y/M/D M/D/Y D/M/Y 2005 / 1 / 1 12 : 00 OK AM Cancel 1 Otvorením LCD panela v smere šípky zapnite fotoaparát. Otáčaním LCD monitora nastavte želaný zorný uhol. Rozsvieti sa kontrolka REC (zelená). • Fotoaparát môžete zapnúť aj stlačením POWER. 2 Pomocou b/B vyberajte položky a pomocou v/V nastavte číselnú hodnotu, potom stlačte z. Clock Set Y/M/D M/D/Y D/M/Y 2005 / 1 / 1 12 : 00 OK AM Cancel 3 Pomocou B zvoľte [OK] a stlačte z. Clock Set Y/M/D M/D/Y D/M/Y 2005 / 1 / 1 10 : 30 OK AM Cancel • Pre zrušenie zvoľte [Cancel] a stlačte z.