Views
7 months ago

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Slovaque

Podrobnosti o ovládaní

Podrobnosti o ovládaní t str. 32 (Saturation) (Sýtosť farieb) Nastavenie farebnej sýtosti obrazu. + ( ) Smerom k +: Zvýšenie intenzity farieb. Normal – ( ) Smerom k –: Zníženie intenzity farieb. PHOTO MOVIE (Contrast) (Kontrast) Nastavenie kontrastu obrazu. + ( ) Smerom k +: Zvýšenie kontrastu obrazu. Normal – ( ) Toward –: Zníženie kontrastu obrazu. PHOTO MOVIE (Sharpness) (Ostrosť) Nastavenie ostrosti obrazu. + ( ) Smerom k +: Zostrenie obrazu. Normal – ( ) Smerom k –: Zjemnenie obrazu. PHOTO MOVIE (Setup) (Nastavenia) Pozri str. 50. 44

Používanie ponuky Menu Menu pri prehrávaní Podrobnosti o ovládaní t str. 32 Výrobné nastavenia sú označené značkou . Keď je režim nastavený na REC, zmeňte ho na PLAY pomocou MODE. (Folder) (Priečinok) Výber priečinka pre prehrávanie, keď používate fotoaparát s vloženou kartou “Memory Stick Duo”. OK Cancel Pozri nasledovný postup. Zrušenie výberu. 1 Pomocou b/B na ovládacom tlačidle zvoľte požadovaný priečinok. Select Folder 102 Folder Name: No. Of Files: Created: 102 0 2/2 2005 1 1 1:05:34 AM OK Cancel BACK/NEXT 2 Pomocou v zvoľte [OK] a stlačte z. z Priečinok Fotoaparát sníma zábery do špecifikovaného priečinka na karte “Memory Stick Duo” (str. 54). Priečinok môžete zmeniť alebo vytvoriť nový. • Vytvorenie nového priečinka t [Create REC.Folder] (str. 54) • Zmena priečinka pre snímanie záberov t [Change REC.Folder] (str. 55) • Ak sú na karte “Memory Stick Duo” viaceré priečinky a z priečinka zvolíte prvý alebo posledný záber, zobrazia sa nasledovné indikátory. : Môžete sa presunúť do predchádzajúceho priečinka. : Môžete sa presunúť do nasledujúceho priečinka. : Môžete sa presunúť do predchádzajúceho aj nasledujúceho priečinka. 45