Views
8 months ago

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Slovaque

Podrobnosti o ovládaní

Podrobnosti o ovládaní t str. 32 - (Protect) (Ochrana) Ochrana záznamu pred náhodným vymazaním. Nastavením ochrany môžete zabrániť automatickému vymazávaniu záznamu z priečinka Album. Protect (-) Exit Pozri nasledovný postup. Vypnutie funkcie ochrany. Nastavenie ochrany pre jeden záznam 1 Zobrazte záznam, ktorý chcete zabezpečiť pred vymazaním. 2 Stlačením MENU zobrazte ponuku Menu. 3 Pomocou b/B na ovládacom tlačidle zvoľte [-] (Protect), potom stlačte z. Záznam je chránený a v zázname sa zobrazí indikátor -. VGA 60min 101 2/9 - Protect Exit BACK/NEXT 4 Ochranu pre ďalšie záznamy nastavíte zvolením záznamu pomocou b/B. Nakoniec vždy stlačte z. Nastavenie ochrany v indexovom zobrazení 1 Stlačením (Index) zobrazte indexové zobrazenie. 2 Stlačením MENU zobrazte ponuku Menu. 3 Pomocou b/B na ovládacom tlačidle zvoľte [-] (Protect), potom stlačte z. 4 Pomocou b/B zvoľte [Select], potom stlačte z. 5 Pomocou v/V/b/B zvoľte statický záznam, ktorý chcete chrániť, potom stlačte z. Vo zvolenom zázname sa zobrazí zelený indikátor -. - (zelený) • SELECT MENU TO NEXT 46 6 Ochranu pre ďalšie záznamy nastavujte opakovaním kroku 5. 7 Stlačte tlačidlo MENU. 8 Pomocou B zvoľte [OK] a stlačte z. Indikátor - sa zmení dobiela. Zvolené záznamy budú chránené. • Ochranu všetkých záznamov v priečinku nastavíte zvolením [All In This Folder] v kroku 4 a stlačením z. Pomocou B zvoľte [On] a stlačte z. • Ochranu všetkých záznamov v priečinku Album v indexovom zobrazení nastavíte vykonaním kroku 3 z časti “Prehrávanie záznamu z priečinka Album” (str. 30) a následným zobrazením [-] po stlačení MENU. Stlačte z, potom vykonajte vyššie uvedený postup od kroku 4. Ochranu všetkých záznamov v skupine “This Date” nastavíte zobrazením [-] a následným stlačením z. Pomocou B zvoľte [All in this date] a stlačte z. Pomocou B zvoľte [On] a stlačte z.

Používanie ponuky Menu Podrobnosti o ovládaní t str. 32 Zrušenie ochrany V zobrazení samostatného záznamu V kroku 3 alebo 4 z časti “Ochrana záznamu v zobrazení jedného záznamu” stlačte z. V režime indexového zobrazenia 1 V kroku 5 z časti “Nastavenie ochrany v indexovom zobrazení” zvoľte záznam, ktorého ochranu chcete zrušiť. 2 Stláčaním z zmeňte farbu indikátora - došeda. 3 Opakovaním vyššie uvedeného postupu zrušte ochranu ostatných záznamov. 4 Stlačte MENU, pomocou B zvoľte [OK] a stlačte z. Zrušenie ochrany všetkých chránených záznamov v priečinku V kroku 4 z časti “Nastavenie ochrany v indexovom zobrazení” zvoľte [All In This Folder] a stlačte z. Pomocou B zvoľte [Off], potom stlačte z. • Formátovanie karty “Memory Stick Duo” alebo priečinka Album vymaže všetky dáta zo záznamového média vrátane chránených záznamov. Záznam nie je možné obnoviť! • Nastavenie ochrany záznamu môže trvať určitý čas. DPOF Pridanie značky pre tlač (Print order) do záberov, ktoré chcete neskôr vytlačiť (str. 79). (Print) (Tlač) Pozri str. 75. (Resize) (Zmena veľkosti) Veľkosť záberu môžete zmeniť (Resize) a upravený záber môžete uložiť ako nový súbor. Záber v pôvodnej veľkosti zostáva uchovaný. 5M 3M 1M VGA Cancel 1 Zobrazte záber, ktorého veľkosť chcete zmeniť. 2 Stlačením MENU zobrazte ponuku Menu. Nastavená veľkosť je orientačná. t krok 4 v časti “Prečítajte ako prvé” Zrušenie zmeny veľkosti. 3 Pomocou b/B na ovládacom tlačidle zvoľte [ ] (Resize), potom stlačte z. 4 Pomocou v/V zvoľte požadovanú veľkosť a stlačte z. Záber so zmenenou veľkosťou sa zaznamená do cieľového priečinka ako najnovší súbor. 47