Views
4 months ago

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Slovaque

Podrobnosti o ovládaní

Podrobnosti o ovládaní t str. 32 • Podrobnosti o [Image Size] t krok 4 v časti “Prečítajte ako prvé” • Pohyblivým záznamom, záznamom Multi Burst ani záznamom uloženým v priečinku Album nie je možné meniť veľkosť. • Pri zmene z malej veľkosti na väčšiu sa kvalita záberu zhorší. • Nie je možné zmeniť veľkosť záberu vo formáte 3:2. • Pri pokuse zmeniť veľkosť záberu vo formáte 3:2 sa na vrchu a spodku záberu zobrazia čierne pruhy. (Rotate) (Otočenie) Otočenie statického záberu. OK Cancel Otočenie záberu. Pozri nasledovný postup. Určenie smeru otočenia. Pozri nasledovný postup. Zrušenie otočenia. 1 Zobrazte záber, ktorý chcete otočiť. 2 Stlačením MENU zobrazte ponuku Menu. 3 Pomocou b/B na ovládacom tlačidle zvoľte [ ] (Rotate), potom stlačte z. 4 Pomocou v zvoľte [ ] a pomocou b/B otočte záber. 5 Pomocou v/V zvoľte [OK], potom stlačte z. • Nie je možné otáčať chránené zábery, pohyblivé záznamy ani záznam Multi Burst. • Aj keď otočíte záznamy nasnímané v režime Hybrid, na monitore sa zobrazia v pôvodnej polohe. • Zábery nasnímané iným zariadením sa nemusia dať otočiť. • Pri zobrazení záberu na monitore PC nemusí byť v závislosti od aplikačného softvéru informácia o otočení záberu akceptovaná. (Setup) (Nastavenia) Pozri str. 50. 48

Používanie ponuky Menu Podrobnosti o ovládaní t str. 32 Trimming (Úprava) Uloženie zväčšeného záznamu (t krok 6 v “Prečítajte ako prvé”) ako nového súboru. Trimming Return Pozri nasledovný postup. Zrušenie upravovania. 1 Pri zobrazení zväčšeného záberu stlačte tlačidlo MENU. 2 Pomocou B na ovládacom tlačidle zvoľte [Trimming], potom stlačte z. 3 Pomocou v/V zvoľte veľkosť záberu, potom stlačte z. Záber sa zaznamená a po zázname sa na LCD monitore obnoví zobrazenie v pôvodnej veľkosti. • Zväčšený záber sa zaznamená ako nový súbor, pričom pôvodný záber zostane uchovaný. • Kvalita uloženého zväčšeného záberu sa môže zhoršiť. • Nie je možné zaznamenať upravený záber vo formáte 3:2. • Upravovať nie je možné záznamy uložené v priečinku Album. 49