Views
7 months ago

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Slovaque

PHOTO MOVIE Používanie

PHOTO MOVIE Používanie ponuky nastavení Setup Používanie položiek ponuky Setup Pomocou ponuky Setup môžete zmeniť výrobné nastavenia. Tlačidlo v/V/b/B Ovládacie tlačidlo Tlačidlo MENU Tlačidlo z MODE 1 Zapnite fotoaparát a prepínačom MODE nastavte režim. 2 Stlačením MENU zobrazte ponuku Menu. 3 Stlačením B na ovládacom tlačidle zvoľte (Setup). 4 Pomocou v/V/b/B na ovládacom tlačidle zvoľte nastaviteľnú položku, ktorú chcete meniť. Rámček zvolenej položky sa zvýrazní nažlto. 5 Stlačením z zadajte nastavenie. Stlačením MENU vypnete zobrazenie ponuky (Setup). Pre návrat do Menu z ponuky (Setup) stláčajte b na ovládacom tlačidle. Zrušenie nastavenia v ponuke (Setup) Zvoľte [Cancel], ak sa zobrazí a stlačte z na ovládacom tlačidle. Ak sa nezobrazí, znova zvoľte predošlé nastavenie. • Vykonané nastavenia sa uchovajú aj po vypnutí fotoaparátu. 50

Používanie ponuky nastavení Setup Camera (Fotoaparát) Podrobnosti o ovládaní t str. 50 Výrobné nastavenia sú označené značkou . Hybrid Rec (Hybridné snímanie) Počas snímania v režime Hybrid je možné zvoliť, či sa bude snímať pohyblivý záznam pred alebo pred aj po nasnímaní záberu. Normal Pre Rec Nasnímanie 5-sekundového pohyblivého záznamu pred a 3-sekundového pohyblivého záznamu po nasnímaní statického záberu. Nasnímanie 5-sekundového pohyblivého záznamu pred nasnímaním statického záberu. Digital Zoom (Digitálna transfokácia) Aktivácia režimu Digital Zoom. Pri nastavení na [On] fotoaparát používa až trojnásobnú transfokáciu. Ak je potrebná transfokácia, automaticky funguje optická transfokácia. On ( ) Až 6-násobná celková transfokácia, kvalita však poklesne. Off ( ) Nepoužívanie funkcie Digital Zoom. • Pri stlačení ovládača Zoom sa indikátor stupnice transfokácie zobrazuje nasledovne. Strana W zodpovedá zóne optickej transfokácie a strana T zóne digitálnej transfokácie. Indikátor stupnice transfokácie • Maximálna stupnica digitálnej transfokácie vrátane stupnica optickej transfokácie. • Zameriavací rámček AF zóny sa pri používaní digitálnej transfokácie nezobrazuje. Bliká indikátor , alebo a AF sa nastavuje s prioritou na objekt umiestnený v blízkosti stredu rámčeka. • Na rozhraní optickej a digitálnej transfokácie sa transfokácia môže dočasne zastaviť. 51