Views
6 months ago

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Slovaque

Podrobnosti o ovládaní

Podrobnosti o ovládaní t str. 50 Date/Time (Dátum/čas) Nastavovanie zaznamenávania dátumu a času snímania do záznamu. Nastavte ešte pred snímaním. • Pri snímaní sa dátum a čas nezobrazuje. Zobrazuje sa indikátor . Dátum a čas snímania sa zobrazuje načerveno v pravom dolnom rohu monitora len počas prehrávania. Day&Time Date Off • Dátum a čas snímania sa nezaznamenáva pri snímaní pohyblivého záznamu a záznamu v režime Multi Burst. • Zaznamenaný dátum a čas snímania nie je možné neskôr zo záberu odstrániť. Red Eye Reduction (Redukcia efektu červených očí) Zaznamenanie dňa a času (hodiny, minúty) snímania. Zaznamenanie roku, mesiaca a dňa snímania. • Dátum sa ukladá v zvolenom nastavení. (t krok 2 v časti “Prečítajte ako prvé”) Nezaznamenávanie dátumu a času snímania. Redukcia efektu červených očí pri snímaní s bleskom. Nastavte ešte pred snímaním. On ( ) Redukcia efektu červených očí. • Blesk blysne dva- alebo viackrát ešte pred snímaním. Off Nepoužívanie funkcie Red Eye Reduction. • Keďže cvaknutie spúšte nastane až za cca sekundu, fotoaparát držte stabilne, aby sa predišlo otrasom. Objekt sa nesmie pohnúť. • Redukcia efektu červených očí nemusí priniesť požadovaný efekt v závislosti od individuálnych rozdielov, vzdialenosti snímaného objektu, ak objekt nezaregistroval predzáblesk a pod. 52

Používanie ponuky nastavení Setup Podrobnosti o ovládaní t str. 50 AF Illuminator (AF iluminátor) AF iluminátor osvetľuje snímaný objekt, aby sa umožnilo jeho jednoduchšie zaostrenie v tmavých podmienkach. AF iluminátor vyžaruje červené svetlo, aby sa umožnilo jednoduchšie zaostrenie počas držania zatlačeného tlačidla PHOTO do polovice, kým sa zaostrenie nearetuje. V tomto čase je zobrazený indikátor . Auto Off ON Používanie AF iluminátora. Nepoužívanie AF iluminátora. • Ak AF iluminátor nedostatočne nasvieti objekt z dôvodu značnej vzdialenosti snímaného objektu alebo je objekt málo kontrastný, zaostrenie nebude úspešné. (Odporúčaná vzdialenosť pri tejto funkcii je cca 1,8 m (W)/2,1 m (T).) • Zaostrovanie prebieha, kým AF iluminátor osvetľuje snímaný objekt, aj keď svetlo z iluminátora dopadá nepatrne mimo strednej časti snímaného objektu. • Pri nastavení predvolenej zaostrovacej vzdialenosti (str. 38) AF iluminátor nepracuje. • Zameriavací rámček AF zóny sa nezobrazuje. Bliká indikátor , alebo a AF sa nastavuje s prioritou na objekt umiestnený v blízkosti stredu rámčeka. • AF iluminátor nepracuje, keď je režim scén nastavený na (režim Twilight), (režim Landscape), (režim High-speed shutter) alebo (režim Fireworks). • AF iluminátor vyžaruje intenzívne jasné svetlo. Aj keď používanie tohto svetla nepredstavuje žiadne riziko ohrozenia zdravia, aby jeho používanie bolo maximálne bezpečné, nepozerajte sa priamo do AF iluminátora. Auto Review (Automatický náhľad) Zobrazovanie nasnímaného záberu na monitore na cca 2 sekundy ihneď po jeho nasnímaní. (Keď je [Hybrid Rec] nastavené na [Normal], nasnímaný záber nie je možné zobrazovať.) On Off Používanie funkcie Auto Review. Nepoužívanie funkcie Auto Review. 53