Views
7 months ago

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Slovaque

Memory Stick Tool

Memory Stick Tool (Nástroj Memory Stick) Podrobnosti o ovládaní t str. 50 Táto položka sa zobrazuje, len ak vo fotoaparáte vložená karta “Memory Stick Duo”. Výrobné nastavenia sú označené značkou . Format (Formátovanie) Formátovanie karty “Memory Stick Duo”. Bežne dostupné karty “Memory Stick Duo” sú už naformátované a pripravené k okamžitému použitiu. • Pri formátovaní karty “Memory Stick Duo” dôjde k trvalému vymazaniu všetkých údajov uložených na karte “Memory Stick Duo” (vrátane údajov chránených proti vymazaniu). OK Cancel Pozri nasledovný postup. Zrušenie formátovania. 1 Pomocou v na ovládacom tlačidle zvoľte [OK] a stlačte z. Zobrazí sa hlásenie “All data in Memory Stick will be erased Ready?”. 2 Pomocou v zvoľte [OK] a stlačte z. Formátovanie je dokončené. Create REC.Folder (Vytvorenie priečinka pre snímanie) Vytvorenie nového priečinka na karte “Memory Stick Duo” pre snímanie. OK Cancel Pozri nasledovný postup. Zrušenie vytvárania priečinka 1 Pomocou v na ovládacom tlačidle zvoľte [OK] a stlačte z. Zobrazí sa zobrazenie pre vytváranie priečinka. 60min Create REC. Folder Creating REC. folder 102 Ready? OK Cancel 2 Pomocou v zvoľte [OK] a stlačte z. Vytvorí sa nový priečinok. Označenie bude o číslo vyššie, než číslo naposledy vytvoreného priečinka. Nový priečinok sa stane cieľovým priečinkom pre ukladanie záznamu. • Podrobnosti o priečinkoch pozri na str. 45. • Ak nevytvoríte nový priečinok, ako cieľový priečinok pre ukladanie záberov je nastavený priečinok “101”. • Priečinky môžete vytvárať až do označenia “999”. • Snímané zábery sa ukladajú do nového priečinka, kým nevytvoríte, alebo nezvolíte iný. • Prostredníctvom fotoaparátu nie je možné vymazať priečinok. Priečinok vymažte pomocou PC atď. • Do jedného priečinka je možné uložiť až 4 000 záberov. Po zaplnení kapacity priečinka sa automaticky vytvorí nový priečinok. • Podrobnosti pozri v časti “Cieľové priečinky pre ukladanie súborov a názvy súborov” (str. 67). 54

Používanie ponuky nastavení Setup Podrobnosti o ovládaní t str. 50 Change REC.Folder (Zmena priečinka pre snímanie) Zmena priečinka pre ukladanie záznamu. OK Cancel Pozri nasledovný postup. Zrušenie zmeny priečinka pre ukladanie záznamu. 1 Pomocou v na ovládacom tlačidle zvoľte [OK] a stlačte z. Zobrazí sa zobrazenie pre výber priečinka. Select REC. Folder 102 Folder Name: No. Of Files: Created: 102 0 2/2 OK Cancel 2005 1 1 1:05:34 AM BACK/NEXT 2 Pomocou b/B zvoľte požadovaný priečinok, pomocou v zvoľte [OK] a stlačte z. • Priečinok “100” nie je možné zvoliť ako cieľový priečinok pre ukladanie záznamu. • Pomocou tohto fotoaparátu nie je možné premiestňovať nasnímané záznamy medzi priečinkami. Copy (Kopírovanie) Kopírovanie všetkých záznamov do priečinka Album na karte “Memory Stick Duo”. Pri používaní akumulátora sa táto ponuka Menu nezobrazuje. Ak chcete skopírovať záznamy, používajte AC adaptér (dodávaný). OK Cancel Pozri nasledovný postup. Zrušenie kopírovania. 1 Vložte pamäťovú kartu “Memory Stick Duo” s kapacitou 64 MB alebo viac. 2 Pomocou v na ovládacom tlačidle zvoľte [OK] a stlačte z. Zobrazí sa hlásenie “All data in album will be copied Ready?”. 3 Pomocou v zvoľte [OK] a stlačte z. Spustí sa kopírovanie. 102 Copying • Záznamy nie je možné kopírovať jednotlivo. • Nie je možné zvoliť priečinok skopírovaný na kartu “Memory Stick Duo”. • Záznamy z priečinka Album je možné skopírovať na kartu “Memory Stick Duo” bez vymazania záznamov z priečinka Album. • Po nasnímaní záberov nie je možné skopírovať zábery z priečinka pre ukladanie/prehrávanie do priečinka Album. • Pri prehrávaní záberov z priečinka Album sa môže poradie zobrazovaných záberov odlišovať od poradia záberov skopírovaných na karte “Memory Stick Duo”. 55