Views
8 months ago

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Slovaque

PC Macintosh Pomocou

PC Macintosh Pomocou softvéru “Music Transfer” môžete kopírovať záznam do PC Macintosh a zmeniť požadované audio súbory pre Slide Show. Odporúčaná konfigurácia a OS Odporúčaná konfigurácia pre kopírovanie záznamu OS (predinštalovaný): Mac OS 9.1, 9.2 alebo Mac OS X (ver.10.0 alebo novšia). USB konektor: Musí byť štandardne k dispozícii. • Odporúčame mať nainštalovaný QuickTime 6 alebo novšiu verziu. Odporúčaná konfigurácia pre používanie softvéru “Music Transfer” OS (predinštalovaný): Mac OS X (ver. 10.3 alebo novšia). CPU: iMac, eMac, iBook, PowerBook, séria Power Mac G3/G4/G5, Mac mini. Pamäť RAM: 64 MB alebo viac (odporúča sa 128 MB alebo viac). Pevný disk: Potrebný priestor na HDD pre inštaláciu—cca 250 MB. Poznámky k pripojeniu fotoaparátu k PC • Napriek splneniu podmienok pri všetkých odporúčaných konfiguráciách nie je fungovanie v určitých situáciách zaručené ani pri dodržaní uvedených podmienok. • Fungovanie niektorého z pripojených zariadení (vrátane tohto fotoaparátu) nie je v závislosti od používaných USB zariadení zaručené, ak je pripojených 2 alebo viac USB zariadení k jednému PC súčasne. • Fungovanie nie je zaručené, ak je používaný USB rozbočovač. • Keďže je fotoaparát kompatibilný s vysokorýchlostným štandardom USB 2.0, pripojením fotoaparátu k USB 2.0 (High Speed) kompatibilnému PC sa dosiahne vysokorýchlostný prenos dát. • Pri USB prepojení s PC sú dostupné tri režimy: [Auto] (výrobné nastavenie), [Mass Storage] a [PTP]. V tejto časti je ako príklad popisovaný režim [Auto] a [Mass Storage]. Podrobnosti o [PTP] pozri na str. 58. • Komunikácia medzi fotoaparátom a PC sa po opätovnom spustení z pohotovostného režimu alebo režimu spánku nemusí ihneď obnoviť. Kopírovanie a zobrazenie záznamu do/v PC 1 Fotoaparát pripojte priamo k PC Macintosh. Vykonajte rovnaký postup ako v časti “Úkon 2: Pripojenie fotoaparátu k PC” na str. 63. 2 Skopírujte súbory na pevný disk PC Macintosh. 1Dvakrát kliknite na novo sprístupnenú ikonu t [DCIM] (statické zábery) alebo [MP_ROOT] (pohyblivý záznam) t priečinok, kde sú uložené záznamy, ktoré chcete kopírovať. 2Myškou premiestnite obrazové súbory na ikonu pevného disku. Obrazové súbory sa skopírujú na pevný disk. • Podrobnosti o cieľových priečinkoch uchovávania obrazových súborov a názvoch súborov pozri na str. 67. 3 Zobrazte záznam na monitore PC. Dvakrát kliknite na ikonu pevného disku t požadovaný obrazový súbor v priečinku obsahujúcom skopírované súbory, aby sa obrazový súbor otvoril. • Pre prehrávanie pohyblivého záznamu je potrebný MPEG-4-kompatibilný softvér. 72

Používanie PC Zrušenie USB prepojenia Nasledovný postup vykonajte pred: • Odpojením USB kábla. • Vybratím karty “Memory Stick Duo”. • Vypnutím fotoaparátu. Myškou premiestnite ikonu jednotky “Memory Stick Duo” na ikonu “Trash” (Kôš). Fotoaparát sa odpojí od PC. • Ak používate Mac OS X v10.0, odpojte USB kábel atď. po vypnutí PC. Pridanie/zmena audio súboru Music pomocou softvéru “Music Transfer” Môžete zmeniť z výroby predvolené audio súbory Music a nahradiť ich inými. Môžete tiež tieto súbory pridávať. Audio súbory, ktoré je možné prenášať pomocou softvéru “Music Transfer” sú nasledovné: • MP3 súbory uložené na pevnom disku PC. • Audio súbory z CD diskov. • Predvolené audio súbory uložené vo fotoaparáte Inštalácia softvéru “Music Transfer” • Pred inštaláciou softvéru “Music Transfer” zatvorte všetky aktívne aplikácie. • Za účelom inštalácie sa musíte prihlásiť ako správca PC (s právami administrátora). 1 Zapnite Macitosh a vložte dodávaný CD-ROM disk do CD-ROM mechaniky. 2 Dvakrát kliknite na (PICTUREPACKAGE). 3 Dvakrát kliknite na súbor [MusicTransfer.pkg] v priečinku [MAC]. 4 Spustí sa inštalácia softvéru. Pridanie/zmena audio súborov (Music) Pozri časť “Pridanie/zmena audio súboru Music pomocou softvéru “Music Transfer”” na str. 71. • Ak chcete znova použiť predvolené súbory Music, odporúčame najskôr vykonať postup [Format Music] (str. 57). • Podrobnosti o používaní softvéru “Music Transfer” pozri v pomocníkovi Help softvéru “Music Transfer”. Technickú podporu pre softvér “Music Transfer” poskytuje stredisko Pixela User Support Center. Podrobnejšie informácie pozri v letáku dodávanom v balení CD-ROM disku. 73