Views
6 months ago

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Slovaque

Tlač statických

Tlač statických záberov Spôsob tlače statických záberov Priama tlač prostredníctvom PictBridge-kompatibilnej tlačiarne (str. 75) Nasnímané zábery môžete priamo vytlačiť po pripojení fotoaparátu k PictBridge-kompatibilnej tlačiarni. Priama tlač prostredníctvom “Memory Stick”-kompatibilnej tlačiarne Nasnímané zábery môžete priamo vytlačiť prostredníctvom “Memory Stick”-kompatibilnej tlačiarne. Podrobnosti pozri v návode na použitie tlačiarne. Tlač prostredníctvom PC Nasnímané zábery môžete skopírovať do PC pomocou dodávaného softvéru “PicturePackage” a vytlačiť ich. Tlač v obchode (str. 79) Kartu “Memory Stick Duo” s potrebnými zábermi nasnímanými fotoaparátom môžete priniesť do špecializovanej fototlačiarenskej predajne. Potrebné zábery nasnímané týmto fotoaparátom môžete označiť značkou pre tlač (Print order), aby sa neskôr vytlačili. 74

Tlač statických záberov Priama tlač z fotoaparátu pomocou PictBridgekompatibilnej tlačiarne Aj keď nevlastníte PC, môžete jednoducho vytlačiť zábery nasnímané fotoaparátom pripojením fotoaparátu k PictBridgekompatibilnej tlačiarni. • “PictBridge” zodpovedá štandardu CIPA. (CIPA: Camera & Imaging Products Association - Asociácia snímacích a zobrazovacích zariadení) V zobrazení samostatného záberu Na tlačový papier je možné vytlačiť samostatný statický záber. Úkon 1: Príprava fotoaparátu Pripravte fotoaparát na pripojenie k tlačiarni USB káblom. Keď fotoaparát pripájate k rozpoznanej tlačiarni pri nastavení [USB Connect] na [Auto], Úkon 1 nie je potrebný. PHOTO MOVIE MODE Tlačidlo (Index) Ovládacie tlačidlo Tlačidlo MENU • Aby nedošlo k zastaveniu tlače z dôvodu výpadku napájania, odporúčame použiť maximálne nabitý akumulátor alebo AC adaptér. V režime indexového zobrazenia Niekoľko záberov môžete v zmenšenej veľkosti vytlačiť naraz. Môžete vytlačiť sadu rovnakých (1) alebo rôznych záberov (2). 1 Stlačením MENU zobrazte ponuku Menu. 1 2 2 Stlačením B na ovládacom tlačidle zvoľte (Setup). • Funkcia indexovej tlače nemusí byť v závislosti od tlačiarne dostupná. • Dostupný počet záberov, ktoré je možné vytlačiť ako indexovú tlač, závisí od tlačiarne. • Tlačiť nie je možné pohyblivé záznamy a zábery uložené v priečinku Album. • Ak cca 5 sekúnd na monitore fotoaparátu bliká indikátor (upozornenie na chybu), skontrolujte pripojenú tlačiareň. 3 Pomocou V zvoľte [ ] (Setup 2), 2 potom pomocou v/V/B zvoľte [USB Connect]. 4 Pomocou B/v zvoľte [PictBridge], potom stlačte z. USB režim je nastavený. 75