Views
8 months ago

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Slovaque

Úkon 2: Pripojenie

Úkon 2: Pripojenie fotoaparátu k tlačiarni 1 Nasaďte fotoaparát na podstavec Cyber-shot Station, potom dodávaným USB káblom prepojte USB konektor na podstavci Cyber-shot Station s konektorom na tlačiarni. 2 Do USB konektora 1 Do (USB) konektora USB kábel 2 Zapnite fotoaparát a tlačiareň. Po zavedení pripojenia sa zobrazí indikátor . 101 2/9 1M Print All In This Folder DPOF image Select This image Cancel Úkon 3: Tlač Bez ohľadu na režim REC/PLAY sa po dokončení Úkonu 2 na monitore zobrazí Menu pre tlač. 1 Pomocou v/V na ovládacom tlačidle nastavte požadovaný spôsob tlače a stlačte z. [All In This Folder] Tlač všetkých záberov v priečinku. [DPOF image] Tlač všetkých záberov označených značkou pre tlač (Print order) (str. 79), bez ohľadu na zobrazený záber. [Select] Výber záberov a následná tlač všetkých zvolených záberov. 1Pomocou b/B alebo ovládača Shuttle zvoľte záber, ktorý chcete vytlačiť a stlačte z. V zvolenom zábere sa zobrazí značka . • Pre určenie ďalších záberov pre tlač opakujte tento postup. 2Pomocou V zvoľte [Print], potom stlačte z. [This image] Tlač zobrazeného záberu. • Ak v kroku 2 zvolíte [This image] a nastavíte [Index] na [On], môžete rovnaký záber vytlačiť ako indexovú tlač. Fotoaparát je v režime PLAY, na monitore sa zobrazí záber a Menu pre tlač. 76

Tlač statických záberov 2 Pomocou v/V/b/B zvoľte nastavenie tlače. 101 2/9 1M Print Index Off Size Default Date Off Quantity 1 Exit OK [Index] Pre indexovú tlač zvoľte [On]. [Size] Zvoľte veľkosť tlačenej strany. [Date] Ak chcete tlačiť aj dátum a čas snímania, zvoľte [Day&Time] alebo [Date]. • Ak zvolíte [Date], dátum sa vytlačí vo formáte, aký ste nastavili (t krok 2 v časti “Prečítajte ako prvé”). V závislosti od tlačiarne táto funkcia nemusí byť dostupná. [Quantity] Keď je [Index] nastavené na [Off]: Zvoľte počet výtlačkov daného záberu. Záber sa vytlačí ako samostatný obrázok. Keď je [Index] nastavené na [On]: Zvoľte počet sád pre indexovú tlač. Ak ste v kroku 1 zvolili [This image], zvoľte koľkokrát chcete vytlačiť ten istý záber v indexovej tlači. • V závislosti od množstva záberov sa určený počet záberov nemusí zmestiť na jednu stranu. 3 Pomocou V/B zvoľte [OK], potom stlačte z. Záber sa vytlačí. • Kým je na monitore zobrazené indikátor (Neodpájajte USB kábel), neodpájajte USB kábel. Exit Printing 2/3 Indikátor Tlač ďalších záberov Po kroku 3 zvoľte pomocou v/V [Select] a požadovaný záber a vykonajte postup od kroku 1. Tlač záberov z indexového zobrazenia Vykonajte “Úkon 1: Príprava fotoaparátu” (str. 75) a “Úkon 2: Pripojenie fotoaparátu k tlačiarni” (str. 76), potom postupujte nasledovne. Po pripojení fotoaparátu k tlačiarni sa zobrazí Menu pre tlač. Zvolením [Cancel] vypnite Menu pre tlač, potom postupujte nasledovne. 1 Stlačte (Index). Zobrazí sa indexové zobrazenie. • Zo zobrazenia 9 záznamov prepnete na zobrazenie 16 záznamov jedným stlačením (Index). 2 Stlačením MENU zobrazte ponuku Menu. 3 Pomocou B zvoľte [ ] (Print) a stlačte z. 4 Pomocou b/B nastavte požadovaný spôsob tlače a stlačte z. Print Cancel Select DPOF image 77