Views
8 months ago

Sony KDL-49WD754 - KDL-49WD754 Mode d'emploi Espagnol

Sony KDL-49WD754 - KDL-49WD754 Mode d'emploi Espagnol

Относно

Относно безопасността Благодарим ви за покупката на този продукт. Към клиентите За монтирането на продукта се изисква опит. Възложете монтажа на търговец на Sony или лицензирани изпълнители и обърнете специално внимание на безопасността по време на монтажа. Sony не носи отговорност за повреди или наранявания, причинени от неправилна употреба или монтаж, или от монтаж на продукт, различен от указания.Вашите законни права (ако има такива) не са засегнати. Към търговците на Sony За монтирането на продукта се изисква опит. Прочетете внимателно това ръководство, за да извършите безопасно монтажните дейности. Sony не носи отговорност за повреди или наранявания, причинени от неправилна употреба или монтаж. Предайте това ръководство на клиента след монтажа. Това ръководство показва правилния начин за работа с продукта и важните предпазни мерки, които трябва да се предприемат за да се избегнат злополуки. Прочетете внимателно това ръководство и използвайте продукта правилно. Запазете ръководството за бъдещи справки. Продуктите на Sony са проектирани с мисъл за безопасността. Но ако използвате продукта неправилно, това може да доведе до сериозно нараняване вследствие на пожар, електрически удар, падане или изпускане на продукта. Спазвайте мерките за безопасност за предотвратяване на такива инциденти. ВНИМАНИЕ Уточняване на продуктите Тази конзола за монтаж на стена е проектирана за използване само с указаните телевизори. За телевизори направете справка със съответните инструкции за експлоатация, за да се уверите, че може да използвате конзолата за закрепване към стена. Към клиентите ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Ако не се спазват следните предпазни мерки, това може да доведе до сериозно нараняване или смърт от пожар, електрически удар или падане на продукта. Възложете монтажа на лицензирани изпълнители и дръжте децата настрани по време на монтажа. Ако конзолата за монтаж на стена не е монтирана правилно, може да възникнат следните инциденти. Уверете се, че монтажът се извършва от лицензирани изпълнители. Телевизорът може да падне и да предизвика сериозно нараняване, като контузия или счупване. Ако стената, на която е монтирана конзолата за монтаж на стена, е нестабилна, неравна или не е перпендикулярна на пода, конструкцията може да падне и да причини нараняване или повреда на имущество. Стената трябва да е способна да издържи тежест, поне четирикратно превишаваща тази на телевизора. (Направете справка с инструкциите за експлоатация на телевизора относно неговото тегло.) Ако монтажът на конзолата за монтаж на стена не е достатъчно здрав, конструкцията може да падне и да причини нараняване или повреда на имущество. Уверете се, че сте възложили преместването или демонтажа на телевизора на лицензирани изпълнители. Ако други лица, освен лицензирани изпълнители транспортират или демонтират телевизора, той може да падне и да причини нараняване или повреда на имущество. Осигурете две или повече лица за носене или демонтаж на телевизора. Не сваляйте винтове и други след монтажа на телевизора. Ако го направите, телевизорът може да падне и да причини нараняване или повреда на имущество. Не монтирайте друго оборудване, освен указания продукт. Тази конзола за монтаж на стена е проектирана за използване само с указания продукт. Ако монтирате оборудване, различно от указаното, то може да падне или да се счупи и да причини нараняване или повреда на имущество. Не подлагайте конзолата за монтаж на стена на никакъв друг товар, освен на този на телевизора. Не клатете телевизора наляво/надясно, нагоре/надолу. Ако го направите, телевизорът може да падне и да причини нараняване или повреда на имущество. Не се облягайте и не се висете на телевизора. Не се облягайте и не увисвайте от телевизора, защото може да падне и да причини сериозно нараняване. ВНИМАНИЕ Ако следните предпазни мерки не се спазват, може да възникне нараняване или повреда на имуществото. Не третирайте продукта с прекалена сила по време на почистване или поддръжка. Не прилагайте прекалена сила върху горната част на телевизора. Ако го направите, телевизорът може да падне и да причини нараняване или повреда на имущество. Предпазни мерки Ако дълго време използвате телевизор, монтиран на конзола за монтаж на стена, стената зад или над него може да се обезцвети или тапетът да се разлепи, в зависимост от материала на стената. Ако конзолата за монтаж на стена бъде свалена от стената след монтажа, ще останат отвори от винтовете. Не използвайте конзолата за монтаж на стена на място, където може да бъде подложена на механични вибрации. BG Не променяйте частите на конзолата за монтаж на стена. Ако го направите, конзолата за монтаж на стена може да падне и да причини нараняване или повреда на имущество. − 3 (BG) −

Монтаж на конзола за монтаж на стена Към търговците на Sony ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Следните инструкции са само за търговците на Sony. Прочетете мерките за безопасност, описани по-горе и обърнете специално внимание на безопасността по време на монтажа, поддръжката и инспекцията на продукта. Не монтирайте конзолата за монтаж на стена на стенни повърхности, където ъглите или страните на телевизора се издават настрани от повърхността на стената. Не монтирайте конзолата за монтаж на стена на стенни повърхности, например колона, където ъглите или страните на телевизора се издават настрани от повърхността на стената. Ако лице или предмет удари издадения ъгъл или страна на телевизора, това може да причини нараняване или повреда на имущество. Не монтирайте телевизора над или под климатик. Ако телевизорът е изложен продължително на течове или въздушно течение от климатик, това може да предизвика пожар, електрически удар или неизправност на телевизора. Монтирайте здраво конзолата за монтаж на стена към стената като следвате инструкциите в това ръководство за работа. Ако някой от винтовете се разхлаби или падне, конзолата за монтаж на стена може да падне и да причини нараняване или повреда на имущество. Използвайте подходящи за материала на стената винтове и монтирайте конструкцията здраво като използвате четири или повече винта с диаметър 8 mm (или еквивалентни). Използвайте правилно доставените винтове и окачващи части като следвате инструкциите в това ръководство за работа. Ако използвате заместващи елементи, телевизорът може да падне и да причини телесна повреда или да се повреди. Уверете се, че сглобявате конзолата правилно като следвате процедурата, описана в това ръководство за работа. Ако някой от винтовете се разхлаби или падне, телевизорът може да падне и да причини телесна повреда или да се повреди. Затегнете здраво винтовете в указаното положение. Ако не го направите, телевизорът може да падне и да причини телесна повреда или да се повреди. Внимавайте да не ударите телевизора по време на монтажа. Ако телевизорът бъде подложен на удар, той може да падне или да се счупи. Това може да доведе до нараняване. Монтирайте телевизора на стена, която е перпендикулярна и равна. Ако не направите това, телевизорът може да падне и да причини нараняване. След правилния монтаж на телевизора, обезопасете правилно кабелите. Ако хора или предмети се заплетат в кабелите, това може да причини нараняване или повреда на телевизора. Не допускайте притискане на захранващия кабел или на свързващия кабел. Ако захранващият кабел или свързващият кабел бъдат притиснати между конструкцията и стената или ако бъдат огънати или усукани със сила, вътрешните проводници може да се оголят и да причинят късо съединение или електрически удар. Това може да причини пожар или електрически удар. Винтовете, необходими за закрепване на конзолата за монтаж на стена към стената, не са включени в комплекта. Използвайте подходящи винтове според материала на стената и конструкцията, когато монтирате конзолата за монтаж на стена. − 4 (BG) −