Views
8 months ago

Sony DTC-ZE700 - DTC-ZE700 Consignes d’utilisation Néerlandais

Sony DTC-ZE700 - DTC-ZE700 Consignes d’utilisation Néerlandais

Felsökning Följ de

Felsökning Följ de nedanstående anvisningarna för att rätta till felet om det skulle uppstå svårigheter. Rådfråga affären där DAT-däcket köptes, eller Sonys representant, när du inte lyckas reparera felet. Kassettfackslocket går inte att stänga. / Kontrollera att DAT-kassetten satts i på korrekt sätt (sid. 6 och 8). / Skjut in kassetten över den silverfärgade skenan (sid. 6 och 8). Ingenting händer när en manövertangent trycks in. / Strömmen till DAT-däcket har just slagits på och kan inte användas inom ca. fyra sekunder. Vänta fyra sekunder (tio sekunder när CLEANING visas i teckenfönstret) innan manövreringen påbörjas. / Pausen är inkopplad. Tryck på P för att koppla ur pausen. / Bandslutet har nåtts. Tryck på 0 för att spola tillbaka bandet. Ljudet återges inte. / Kontrollera anslutningarna (sid. 4 och 5). / Den anslutna förstärkaren manövreras inte på korrekt sätt. Manövrera förstärkaren på det sätt som krävs för styrning av DAT-däcket (vi hänvisar till förstärkarens bruksanvisning). Inspelning misslyckas. / Hålet för skydd mot radering på DAT-kassetten är öppet. Skjut raderskyddet över hålet (sid. 7). / Väljaren INPUT står i fel läge. Ställ denna väljare i korrekt läge. / REC LEVEL har vridits till läget 0. Vrid REC LEVEL medurs för att höja inspelningsnivån (gäller vid analoga inspelningar). / De ingående signalerna via den digitala ingången är skyddade mot digital kopiering (gäller vid digitala inspelningar). Spela in ljudet via de analoga linjeingångarna. Kassettfacksöppnaren OPEN/CLOSE § fungerar inte. / Kassettfacksöppnaren OPEN/CLOSE § kan inte tryckas in under pågående inspelning. Tryck först på p eller P för att avbryta inspelningen och tryck därefter på OPEN/CLOSE §. CAUTION visas i teckenfönstret och DAT-däcket kan inte manövreras. / En inbyggd säkerhetsmekanism har kopplats in på grund av fuktbildning. Ta ut kassetten och lämna DATdäcket med strömmen påslagen i ca. en timma. Slå därefter av och sedan på strömmen till däcket igen (sid. 18). Bandets kodning med en delkod misslyckas. / Hålet för skydd mot radering på DAT-kassetten är öppet. Skjut raderskyddet över hålet (sid. 7). 20 S Övrigt Bandets kodning med delkoden start ID under pågående inspelning misslyckas. / Delkoden start ID kan inte kodas inom nio sekunder (18 sekunder vid halvfart) efter slutet på föregående delkod start ID. Kontrollera att det gått minst nio sekunder (18 sekunder vid halvfart) sedan föregående delkod start ID innan en ny delkod start ID kodas. Direktval av önskat musikstycke misslyckas. / Det angivna melodinumret finns inte kodat på bandet. Tryck på START ID RENUMBER för att omnumrera melodinumren. / Melodinumren är i oordning på bandet. Tryck på START ID RENUMBER för att omnumrera melodinumren. Bandets snabbspolning bakåt kopplas in under pågående bandavspelning. / Repetering har kopplats in. Tryck lämpligt antal gånger på REPEAT på fjärrkontrollen tills REPEAT eller REPEAT 1 slocknar i teckenfönstret. Repetering kopplas ur. Ingenting händer när en bandmanövertangent trycks in under pågående kodning eller radering av en delkod start ID. / Ingen tangent fungerar under de nio sekunder (18 sekunder vid halvfart) som delkoden kodas på/raderas från bandet. Vänta tills kodningen/raderingen är slutförd innan tangenten trycks in. Absoluttidens kodning på bandet misslyckas. / Inspelning sattes igång halvvägs på ett blankt bandavsnitt. Snabbspola bandet bakåt till bandbörjan eller utnyttja snabbsökning efter blanka bandavsnitt för att hitta slutet på bandets inspelade del innan inspelningen sätts igång. Störljud uppstår under bandets snabbspolning framåt/ bakåt. / Dessa störljud beror på bandet ifråga och inte på något mekaniskt fel. Bandet stannar plötsligt. / Den ilagda DAT-kassetten är skadad eller bristfällig. Tryck på OPEN/CLOSE § för att byta ut kassetten mot en annan kassett. Bandet stannar till innan det börjar snabbspolas efter intryckning av 0/) eller ≠/±. / Detta är helt normalt och beror inte på något tekniskt fel. Fjärrstyrning med den medföljande fjärrkontrollen misslyckas. / Batterierna har laddats ur. Byt ut båda batterierna mot nya batterier. “SBM” tänds inte i teckenfönstret trots att SBM står på ON. / “SBM” tänds bara vid inspelning av analoga insignaler med en samplingsfrekvens på 48 kHz eller 44,1 kHz, inte vid inspelning av digitala insignaler eller analoga insignaler med en samplingsfrekvens på 32 kHz eller vid avspelning. 3-858-189-42(1)

Övrigt Tekniska data DAT-däck Bandtyp Inspelningshuvud Inspelningstid (när en kassett DT-120 används) Digitalt kassettband (DAT-band) Roterande trumma med påmonterade huvuden Normalfart: 120 minuter Halvfart: 240 minuter Utgångar Utgång ANALOG DIGITAL OPTICAL OUT PHONES Kopplingstyp Utimpedans Märkutnivå Phonojack 470 ohm –4 dB minst 10 kohm Optisk koppling Belastningsimpedans Stereohörtelefonjack — 100 ohm (optisk våglängd: 660 nm) 1,2 mW 32 ohm — Bandhastighet Normalfart: 8,15 mm/sek. Halvfart: 4,075 mm/sek. Allmänt Strömförsörjning Huvudtrummans Normalfart: 2.000 varv/min. Försäljningslandet Strömförsörjning rotationshastighet Halvfart: 1.000 varv/min. Kanada 120 V/60 Hz nätspänning Spårfördelning 13,6 µm (20,4 µm) Länderna i Europa 230 V nätspänning, 50/60 Hz Samplingsfrekvens Antalet kanaler 48 kHz, 44,1 kHz och 32 kHz Två (2) stereokanaler Digital-analogomvandling Normalfart: 16-bitars, linjär (kvantisering) Halvfart: 12-bitars, icke-linjär Strömförbrukning Dimensioner Vikt 30 Watt Ca. 430 × 106 × 325 mm (b/h/d) Ca. 5,0 kg Frekvensomfång* Med normalfart: från 2 till 22.000 Hz (±0,5 dB) Med halvfart: från 2 till 14.500 Hz (±0,5 dB) Medföljande tillbehör Vi hänvisar till sid. 4. Rätt till ändringar förbehålles. Signalbrusförhållande* Dynamikomfång* Övertonsdistorsion* Svaj Ingångar Ingång ANALOG DIGITAL OPTICAL IN DIGITAL COAXIAL IN Kopplingstyp Optisk koppling 90 dB eller mer (med normalfart eller halvfart) 90 dB eller mer (med normalfart eller halvfart) Med normalfart: 0,005 % eller mindre (vid 1 kHz) Med halvfart: 0,008 % eller mindre (vid 1 kHz) Under mätbar gräns (±0,001 % vägt toppvärde W.PEAK) * Med analog insignal och SBM-funktionen avstängd. Phonojack Inimpedans 47 kohm Märkinnivå –4 dB — — Phonojack 75 ohm 0,5 Vt-t SBM-funktionen (superbitmappningsfunktionen) Vid analog inspelning dämpar SBM-funktionen bruset inom det frekvensband där det mänskliga örat är känsligast för brus, vilket kraftigt ökar dynamikomfånget för den inspelade signalen. Puls-A/D-omvandlare med hög precision Detta däck använder en puls-A/D-omvandlare och ett decimeringsfilter för att omvandla analoga signaler till kvantiserade digitala 24-bitssignaler. Liksom CDspelare använder däcket 16-bitskvantisering, och denna skillnad på 8 bitar ger precisare kvantisering, mer signalinformation och mindre kvantiseringsbrus än 16-bitskvantisering. Vid omvandlingen av 24- bitsdata till en 16-bits inspelningssignal höjer SBMfunktionen ljudkvaliteten genom att återintegrera 4 bitar av signalinformationen som i vanliga fall skulle ha gått förlorade i 16-bitssignalen. 21 S 3-858-189-42(1)