Views
8 months ago

Sony DTC-ZE700 - DTC-ZE700 Consignes d’utilisation Allemand

Sony DTC-ZE700 - DTC-ZE700 Consignes d’utilisation Allemand

POWER TIMER REC OFF PLAY

POWER TIMER REC OFF PLAY AUTO RENUMBER START ID REHEARSAL WRITE ERASE MODE RESET MARGIN RESET OPEN/CLOSE AMS ANALOG OPTICAL COAXIAL INPUT • 48 kHz 44.1 kHz LONG REC MODE STANDARD • • • SBM ON OFF REC MUTE REC • • 3 REC LEVEL 5 4 PHONES L PHONE LEVEL 0 R 2 8 1 • • 0 • • 6 10 • • 7 9 • • 10 Övrigt Kodning av delkoder g START ID RENUMBER 18 S Automatisk omnumrering av melodinummer (Omnumrering) Vid melodinumrens omnumrering letar däcket upp samtliga delkoder start ID från och med början på bandet, varefter var och en av dessa förses med nya melodinummer med början från och med nummer 1. Utnyttja melodinumrens omnumrering i följande fall: • efter att en ny delkod start ID kodats på bandet under pågående bandavspelning, • när ett melodinummer raderats tillsammans med en delkod start ID, • efter att en inspelning sattes igång halvvägs på bandet och ett redan existerande melodinummer då kodades på bandet, eller när en delkod start ID inte har något melodinummer. § ≠ ± • • 0 ) p · P r Tryck under pågående bandavspelning eller när däcket står stilla på START ID RENUMBER. RENUMBER blinkar i teckenfönstret, varefter bandet automatiskt snabbspolas till bandbörjan. Därefter söker däcket igenom bandet efter delkoder start ID från bandbörjan och kodar varje melodi med ett nytt melodinummer, i nummerordning enligt melodiernas ordningsföljd på bandet. Så fort däcket avkänner en delkod start ID spelas två sekunder av melodin ifråga av från och med delkodens startläge på bandet, varefter ett nytt melodinummer kodas på bandet. Under tiden visas RENUMBER, samtidigt som START ID blinkar i teckenfönstret. Efter slutförd omnumrering snabbspolas bandet automatiskt till bandbörjan, varefter däcket blir stillastående. OBS! Det kan hända att omnumrering misslyckas, när: • det finns ett blankt bandavsnitt på bandet, • mellanrummets längd i tid mellan två delkoder start ID understiger 18 sekunder (36 sekunder vid halvfart), • en delkod start ID kodats inom tio sekunder från bandslutet. • • R Övrigt Att observera Angående säkerhet • Öppna inte höljet. Det kan resultera i risk för elektriska stötar. Överlåt allt underhålls- och reparationsarbete till fackkunniga tekniker. • Dra ut stickkontakten ur nätuttaget, om du skulle råka tappa ett föremål eller spilla vätska i DAT-däcket. Låt en fackkunnig reparatör besiktiga däcket innan det tas i bruk igen. Angående strömförsörjning • Kontrollera innan DAT-däcket tas i bruk att driftspänningen stämmer överens mad lokal nätspänning. Driftspänningen anges på namnplåten på däckets baksida. • Nätströmtillförseln kopplas inte ur så länge stickkontakten sitter i ett nätuttag, inte ens när strömmen till själva däcket slås av. • Dra ut stickkontakten ur nätuttaget när DAT-däcket inte ska användas under en längre tidsperiod. Dra i stickkontakten, inte i kabeln, för att koppla ur nätkabeln. • Nätkabelbytet får endast utföras av en reparatör/verkstad som Sonys representant har godkänt. Angående hantering När DAT-däcket förs utifrån direkt in i ett varmt rum, eller när det placeras i ett fuktigt rum, kan det bildas fukt på bandtrumman, samtidigt som varningsindikeringen CAUTION visas i teckenfönstret, vilket blir orsak till fel i DAT-däcket. Ta i detta fall ur DAT-bandet och lämna däcket med strömmen påslagen i ca. en timma tills fukten avdunstat. Angående placering • Placera DAT-däcket på en plats med tillräcklig ventilation för att undvika överhettning. • Placera inte DAT-däcket: — på ett mjukt underlag, som t. ex. en rya, vilket kan täppa till ventilationsöppningarna på undersidan, — där det utsätts för värme, som t. ex. nära värmeelement, — där det utsätts för solsken, — i lutande läge, — där det utsätts för damm, mekaniska stötar och/eller vibrationer. Angående DAT-band • Efter bruk måste DAT-kassetterna förvaras i sina kassettaskar. Förvara kassettaskarna så, att de inte utsätts för solsken, höga temperaturer, fukt och/eller damm. • DAT-kassetterna är dammsäkra. Öppna inte höljet för att ta ut bandet. • Hålet på kassettens bakkant är ett detektorhål. Täck inte över detta hål. 3-858-189-42(1)

Övrigt Angående band på över 120 minuter Använd inte DAT-kassetter med tunna band (med en speltid på över 120 minuter) för att spela in viktigt material, eftersom sådana kassetter lätt kan drabbas av följande problem: — Felaktig lindning av bandet efter upprepad musiksökning (AMS), snabbspolning framåt/bakåt, eller snabbspolning med medhörning. — Felaktig registrering eller radering av start IDdelkoder. — Förvrängt ljud. Rådfråga affären där DAT-däcket köptes, eller Sonys representant, när det uppstår svårigheter eller du vill ställa frågor som inte besvaras i denna bruksanvisning. Meddelanden i teckenfönstret Den nedanstående tabellen beskriver de meddelanden som visas i teckenfönstret. Meddelande BLANK CAUTION CLEANING Vad meddelandet anger Däcket söker efter början på det blanka bandavsnittet på bandet. En inbyggd säkerhetsmekanism har kopplats in på grund av fuktbildning eller annat. Rengöring av bandhuvudet och bandbanan rekommenderas. Efter ca. tio timmars bruk visas detta meddelande i ca. tio sekunder efter varje strömpåslag till däcket. Rengöring Rengöring av DAT-däcket, framsidan och reglagen Använd en mjuk trasa, som fuktats i mild diskmedelslösning. Använd varken slipande rengöringsmedel eller starka lösningar, som t. ex. spritlösningar och bensin. Bandhuvudet och bandbanans rengöring • Efter längre tids bruk blir bandhuvudet smutsigt. Vi rekommenderar att Sonys rengöringskassett DT- 10CL (tillval) används för att rengöra bandhuvudet efter var ca. tio timmars bruk för att kunna garantera bästa möjliga ljudkvalitet vid inspelning/ bandavspelning. • Använd rengöringskassetten för att rengöra bandhuvudet när DAT-däcket inte har använts under en längre tidsperiod. Ett smutsigt bandhuvud kan bli orsak till ljudbortfall under pågående bandavspelning. Hur rengöringskassetten används 1 Sätt i rengöringskassetten på samma sätt som en vanlig DAT-kassett. 2 Tryck på ·. Tryck på p efter ca. tio sekunder. Tryck inte på r REC eller ) för att rengöra bandhuvudet. 3 Ta ur rengöringskassetten utan att snabbspola bandet bakåt. Rengöringsbandet ska endast spolas till bandbörjan när bandslutet nåtts. (ERASE) ID ERASE ID WRITE NO TAPE PROHIBIT PROTECT REHRSL SOURCE TAPE END TAPE TOP UNLOCK WAIT (WRITE) Radering av en delkod start ID har kopplats in. Radering av en delkod start ID pågår. En delkod start ID eller ett melodinummer kodas på bandet. Kassettfacket är tomt. Inspelning från ansluten ljudkälla kan inte ske via den digitala ingången. Vi hänvisar till kapitlet Vägledning för digital seriekopiering på sid. 22 och 23 angående detaljer. Hålet för skydd mot radering på den isatta DAT-kassetten är öppet, varför inspelning på det bandet inte är möjlig. Provuppspelning har kopplats in. Paus vid inspelning har varit inkopplat i ca. tio minuter på däcket, eller också trycktes r REC in när kassettfacket var tomt eller bandet skyddat mot radering. Bandet har spolats till slutet på bandets inspelade del. Bandet har spolats till bandbörjan. Inga digitala signaler matas in via den ingång som valts med väljaren INPUT. Däcket söker efter början på det blanka bandavsnittet på bandet. Kodning av delkoden start ID har kopplats in. Att observera angående rengöring • Efter ca. tio timmars bruk visas CLEANING i ca. tio sekunder i teckenfönstret efter varje strömpåslag till däcket. Vi rekommenderar att detta meddelande används som vägledning för att rengöra bandhuvudet och bandbanan regelbundet. • På grund av att rengöringsbandet är mycket kort visar inte tidräknaren den tid som gått eller återstående tid på bandet. 19 S 3-858-189-42(1)