Views
9 months ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Slovaque

Rozšírenie vášho

Rozšírenie vášho počítača VAIO > Pridávanie a odoberanie pamäte n138 N ❑ ❑ ❑ ❑ Na ochranu modulu pred ESD použite špeciálne vrecúško dodané s pamät’ovým modulom alebo modul zabaľte do hliníkovej fólie. Vniknutie akýchkoľvek tekutín, cudzích telies alebo predmetov do zásuviek na pamät’ové moduly alebo iných vnútorných komponentov vášho počítača spôsobí poškodenie počítača, pričom záruka sa nebude vzt’ahovat’ na žiadne náklady na následnú opravu. Neukladajte pamät’ový modul na miesto, ktoré je vystavené: ❑ tepelným zdrojom ako radiátory alebo vzduchové potrubia ❑ priamemu slnečnému žiareniu ❑ nadmernej prašnosti ❑ mechanickým vibráciám alebo otrasom ❑ silným magnetom alebo reproduktorom, ktoré nie sú magneticky tienené ❑ okolitej teplote vyššej ako 35 °C alebo nižšej ako 5 °C ❑ vysokej vlhkosti S pamät’ovým modulom zaobchádzajte opatrne. Aby ste sa vyhli poraneniu rúk a prstov, nedotýkajte sa hrán komponentov a dosiek s plošnými spojmi vnútri vášho počítača.

Rozšírenie vášho počítača VAIO > Pridávanie a odoberanie pamäte n139 N Odobratie a inštalácia pamät’ového modulu Ako vymenit’ alebo pridat’ pamät’ový modul 1 Počítač vypnite a odpojte všetky periférne zariadenia. 2 Počkajte približne jednu hodinu, kým počítač nevychladne. 3 Odskrutkujte dve skrutky (1), posuňte spodný kryt v smere šípky (2) a odnímte ho. ! Buďte opatrní, aby ste nestratili skrutky. 4 Dotknite sa kovového predmetu, aby sa vybila statická elektrina. 5 Vyberte batériu (strana 24).