Views
8 months ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Slovaque

Preventívne opatrenia >

Preventívne opatrenia > Bezpečnostné opatrenia n144 N Bezpečnostné opatrenia Počítač ❑ ❑ ❑ ❑ Počítač používajte na pevnom stabilnom povrchu. Odporúča sa, aby ste nepoužívali počítač priamo vo vašom lone. Teplota spodnej strany počítača môže počas bežnej prevádzky narást’ a časom spôsobit’ nepohodlie alebo popáleniny. Používajte iba uvedené periférne zariadenia a prepojovacie káble. Drobné predmety ako médiá „Memory Stick“ a adaptéry na médiá „Memory Stick“ odkladajte mimo dosahu detí. Je tu nebezpečenstvo prehltnutia. Napájací zdroj ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Napájací adaptér neumiestňujte tak, aby sa dotýkal vašej pokožky. Ak je vám nepríjemné, že sa napájací adaptér zahrieva, odsuňte ho ďalej od svojho tela. Na prívodný elektrický kábel neklaďte žiadne t’ažké predmety, pretože by to mohlo spôsobit’ požiar. Pri vyt’ahovaní napájacieho kábla držte zástrčku. Nikdy net’ahajte za samotný kábel. Ak počítač zamýšľate nepoužit’ dlhšiu dobu, odpojte ho od napájacej zásuvky. Keď sa napájací adaptér nepoužíva, odpojte ho od napájacej zásuvky. Zabezpečte, aby bola napájacia zásuvka dobre prístupná.

Preventívne opatrenia > Bezpečnostné opatrenia n145 N Batéria ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Batérie nenechávajte v prostredí s teplotou vyššou ako 60 °C, napr. v aute zaparkovanom na slnku alebo vystavené priamemu slnečnému žiareniu. Kvôli vlastnej bezpečnosti sa dôrazne odporúča, aby ste používali iba originálne nabíjateľné batérie Sony a napájací adaptér, ktoré dodala spoločnost’ Sony k vášmu počítaču VAIO a spĺňajú štandardy zabezpečovania kvality. Niektoré počítače VAIO môžu pracovat’ len s originálnou batériou Sony. Batériu chráňte pred všetkými tepelnými zdrojmi. Batériu udržujte suchú. Nepokúšajte sa batériu otvárat’ alebo rozoberat’. Batériu nevystavujte žiadnym mechanickým nárazom, spôsobeným napríklad dopadom na tvrdý povrch. Ak počítač nepoužívate dlhšiu dobu, batériu vyberte z počítača, aby ste predišli poškodeniu počítača alebo samotnej batérie. Ak ste batériu nepoužili dlhšiu dobu, zvyšná výdrž batérie môže byt’ krátka. Toto je normálny jav a neznamená to poruchu funkcie. Batéria sa postupne vybíja, aj keď sa nepoužíva. K počítaču pripojte napájací adaptér a pred jeho opätovným použitím batériu opätovne nabite. Slúchadlá ❑ ❑ Bezpečnost’ cestnej premávky – Slúchadlá nepoužívajte pri šoférovaní, bicyklovaní ani riadení akéhokoľvek motorového vozidla. Predstavuje to bezpečnostné riziko a v niektorých oblastiach je to protizákonné. Prehrávanie hlasnej hudby môže byt’ nebezpečné aj pri chôdzi, osobitne na prechodoch pre chodcov. Predchádzanie poškodeniu sluchu – Vyhýbajte sa používaniu slúchadiel pri vysokej hlasitosti. Špecialisti na sluch neodporúčajú súvislé hlasné počúvanie po dlhšiu dobu. Ak pocit’ujete zvonenie v ušiach, znížte hlasitost’ alebo slúchadlá prestaňte používat’.