Views
8 months ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Slovaque

Preventívne opatrenia >

Preventívne opatrenia > Používanie autentifikácie odtlačkom prsta n156 N Používanie autentifikácie odtlačkom prsta ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Technológia autentifikácie odtlačkom prsta nezabezpečuje kompletnú autentifikáciu používateľa ani úplnú ochranu vašich dát a hardvéru. Sony neprijíma žiadnu zodpovednost’ za akékoľvek problémy a škody, ktoré vzniknú v spojitosti s používaním alebo neschopnost’ou použit’ snímač odtlačkov prstov. Rýchlost’ rozpoznania odtlačku prsta závisí od vašich prevádzkových podmienok a líši sa aj pre jednotlivé osoby. V prípade, že sa vstavané úložné zariadenie musí inicializovat’, napríklad po oprave, šablóny odtlačkov prstov sa stratia. V takom prípade ich všetky musíte opät’ zaregistrovat’. Údržba a správa dát týkajúcich sa autentifikácie odtlačkom prsta sa vykonáva na vaše riziko. Sony nepreberá žiadnu zodpovednost’ za akékoľvek chyby, ku ktorým dôjde dôsledkom vašej údržby a správy dát. Snímač odtlačkov prstov môže prestat’ správne fungovat’ alebo sa môže poškodit’, ak jeho povrch poškrabete: ❑ tvrdým alebo ostrým predmetom ❑ jemnými predmetmi, napr. prejdením po snímači odtlačkov prstov prstom pokrytým špinou Pred zosnímaním odtlačku prsta sa prstom dotknite kovového predmetu, aby sa vybila statická elektrina, osobitne v suchom období (napr. zime). Statická elektrina môže spôsobit’ nesprávnu funkciu snímača odtlačkov prstov.

Preventívne opatrenia > Používanie TPM n157 N Používanie TPM ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Aj keď je váš počítač vybavený bezpečnostnými funkciami TPM, tieto funkcie nezabezpečujú úplnú ochranu vašich dát a hardvéru. Sony neprijíma žiadnu zodpovednost’ za akékoľvek problémy a škody, ktoré vyvstanú z používania týchto funkcií. Po nainštalovaní Infineon TPM Professional Package musíte na vašom počítači nastavit’ niekoľko hesiel TPM. Bez týchto hesiel nebudete schopní získat’ žiadne dáta chránené TPM. Tieto heslá si v každom prípade zapíšte a držte ich v bezpečí a utajené pred ostatnými ľuďmi. Pred odoslaním vášho počítača do opravy si v každom prípade spravte zálohy archívneho súboru na núdzovú obnovu, súboru s tokenom na núdzovú obnovu, súboru s tokenom na nulovanie hesla a súboru s osobným heslom a držte ich v bezpečí a utajení pred ostatnými ľuďmi. Údaje uložené v TPM, ktoré je zabudované do základnej dosky, sa v priebehu opravy počítača môžu stratit’ alebo poškodit’. Ak základná doska vyžaduje výmenu, v priebehu opravy dôjde k výmene TPM. V takom prípade na obnovenie konfigurácie TPM použite záložné kópie archívneho súboru na núdzovú obnovu, súboru s tokenom na núdzovú obnovu, súboru s tokenom na nulovanie hesla a súboru s osobným heslom. Pred odoslaním počítača do opravy si vždy spravte zálohu dát uložených na vstavanom úložnom zariadení. Po vykonaní opravy môže byt’ vstavané úložné zariadenie inicializované a vrátené a v takom prípade nebudete schopní obnovit’ dáta na zariadení pomocou záložných kópií archívneho súboru na núdzovú obnovu, súboru s tokenom na núdzovú obnovu, súboru s tokenom na nulovanie hesla a súboru s osobným heslom. Po dokončení sprievodcu inicializáciou TPM vždy nastavte automatické operácie zálohovania. Ak sa po nastavení zobrazí okno obsahujúce začiarkavacie pole Run automatic backup now, pole zaškrtnite a aktualizujte záložné súbory. Ak nenastavíte automatické vykonávanie záloh, proces obnovy zo záložných súborov môže zlyhat’. Údržba a správa dát týkajúcich sa dát chránených TPM sa musí vykonávat’ na vaše riziko. Sony nepreberá žiadnu zodpovednost’ za akékoľvek chyby, ktoré vyvstanú z vašej údržby a správy dát.