Views
8 months ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Slovaque

Odstraňovanie porúch >

Odstraňovanie porúch > Obnovenie/Médium pre obnovenie systému n168 N Ako môžem znížit’ veľkost’ obnovovacej oblast’? Vaše vstavané úložné zariadenie obsahuje obnovovaciu oblast’, kde sú uložené dáta na obnovu systému. Ak váš počítač obsahuje jednotku s nepohyblivým médiom, je možné, že budete chciet’ zmenšit’ veľkost’ obnovovacej oblasti na minimum odstránením takýchto údajov. 1 Ak svoj počítač obnovujete pomocou Médium pre obnovenie systému (optické disky) v prípade modelov bez vstavanej optickej jednotky, pripojte externú optickú jednotku (nie je súčast’ou) k počítaču a napájaciemu zdroju. 2 Vložte disk do optickej jednotky alebo pripojte pamät’ové zariadenie USB (nie je súčast’ou) k portu USB, kým je počítač v normálnom režime. ! Použite Médium pre obnovenie systému, ktoré ste vytvorili pri dodaní počítača. Ak vyradíte porty USB na obrazovke nastavení BIOS, nebudete môct’ používat’ zariadenia USB. Ak chcete sprístupnit’ porty, postupujte podľa krokov v časti Vypnutie vstavaných zariadení (strana 133). 3 Vypnite počítač a znovu ho zapnite. ✍ Ak používate externú optickú jednotku alebo pamät’ové zariadenie USB, opakovane stláčajte kláves F11, kým nezmizne logo VAIO. 4 Pomocou klávesu M alebo m zvoľte Záchrana VAIO Care (VAIO Care Rescue) a potom stlačte kláves Enter. 5 Kliknite na položky Nástroje (Tools) a Spustit’ pokročilého sprievodcu obnovou (Start advanced recovery wizard). ✍ Keď sa objaví správa Potrebujete zachránit’ svoje údaje? (Do you need to rescue data?), vytvorte záložnú kópiu svojich údajov podľa potreby.

Odstraňovanie porúch > Obnovenie/Médium pre obnovenie systému n169 N 6 Postupujte podľa pokynov na obrazovke, kým sa neobjaví okno Vyberte typ obnovy (Select recovery type). 7 Vyberte položku Prispôsobená obnova - Odstráňte obsah obnovy (Custom recovery - Remove recovery contents). 8 Postupujte podľa pokynov na obrazovke. ! Postup uvedený vyššie zahŕňa obnovu systému. Všetky aplikácie a dáta, ktoré ste pridali na úložné zariadenie pred odstránením údajov na obnovovanie systému, sa stratia. Po odstránení údajov na obnovovanie systému budete potrebovat’ Médium pre obnovenie systému na neskoršiu obnovu systému.