Views
9 months ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Slovaque

Odstraňovanie porúch >

Odstraňovanie porúch > Siet’ (LAN/Bezdrôtová siet’ LAN) n178 N Čo sú kanály? ❑ ❑ Komunikácia v bezdrôtovej LAN používa oddelené frekvenčné intervaly známe ako kanály. Prístupový bod k bezdrôtový LAN od tretích strán môžu byt’ prednastavené na iné kanály ako zariadenia Sony. Ak používate prístupový bod k bezdrôtový LAN, informácie o pripojení hľadajte v príručke k vášmu prístupovému bodu. Prečo sa pripojenie k sieti preruší, keď zmením šifrovací kľúč? Dva počítače s funkciou bezdrôtovej LAN môžu stratit’ spojenie peer-to-peer, ak sa šifrovací kľúč zmení. Šifrovací kľúč môžete zmenit’ spät’ na pôvodný profil alebo kľúč opätovne zadajte na oboch počítačoch, aby súhlasil.

Odstraňovanie porúch > Bezdrôtová siet’ WAN n179 N Bezdrôtová siet’ WAN Čo mám robit’, ak sa môj počítač nemôže pripojit’ k bezdrôtovej sieti WAN? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Skontrolujte, či je batéria správne nainštalovaná a nabitá. Uistite sa, že karta SIM má povolený prenos údajov 3G a je aktivovaná u vášho operátora telekomunikácií. Pri vkladaní karty SIM vždy postupujte podľa krokov v časti Zasunutie karty SIM (strana 73). Vaša oblast’ musí byt’ krytá vašou mobilnou siet’ou. O pokrytí siet’ou sa informujte u svojho poskytovateľa siete. Skontrolujte, či prepínač WIRELESS je zapnutý a kontrolné svetlo WIRELESS na vašom počítači svieti. Uistite sa, že prepínač vedľa Wireless WAN je nastavený na On v okne VAIO Smart Network. Uistite sa, že údaj Access Point Name (APN) je správne nakonfigurovaný vo vašom softvéri pre správu pripojenia. Ak nie je, zistite správne APN od svojho poskytovateľa telekomunikácií. Ďalšie informácie o konfigurácii APN nájdete v súbore pomocníka softvéru pre správu spojenia. Skontrolujte, že softvér pre správu spojenia správne rozpoznal bezdrôtovú siet’ WAN. Zistenie modemu bezdrôtovej siete WAN môže trvat’ aj dlhší čas. ✍ Ak potrebujete ďalšie informácie o bezdrôtovej sieti WAN, navštívte webové stránky podpory VAIO. Skontrolujte, že je kryt karty SIM zatvorený. Ak ste vypli bezdrôtové zariadenia na obrazovke nastavení BIOS, nemôžete sa pripojit’ na Internet pomocou bezdrôtovej siete. Ak chcete sprístupnit’ zariadenia, postupujte podľa krokov v časti Vypnutie vstavaných zariadení (strana 133).