Views
1 week ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Slovaque

Začíname > O

Začíname > O kontrolných svetlách n 18 N O kontrolných svetlách Počítač je vybavený nasledujúcimi kontrolnými svetlami: Kontrolné svetlo Funkcie Nabíjanie Svieti, keď sa batéria nabíja. Ďalšie informácie nájdete v časti Nabíjanie batérie (strana 27). Vstavaná kamera Svieti počas používania vstavanej kamery. Prístup k médiu Svieti počas prístupu k údajom na pamät’ovej karte, ako „Memory Stick“ a pamät’ová karta SD. (Pokiaľ toto kontrolné svetlo svieti, neuvádzajte počítač do režimu spánku ani ho nevypínajte.) Keď je toto kontrolné svetlo zhasnuté, pamät’ová karta sa nepoužíva. Disková mechanika Num lock Caps lock Scroll lock WIRELESS Rozsvieti sa počas prístupu k údajom na zabudovanom pamät’ovom zariadení alebo počas používania optickej diskovej mechaniky. Pokiaľ toto kontrolné svetlo svieti, neuvádzajte počítač do režimu spánku ani ho nevypínajte. Svieti v režime Num lock. V tomto režime môžete pomocou číselných klávesov zadávat’ čísla alebo vykonávat’ základné matematické operácie. Pre aktiváciu režimu Num lock stlačte klávesy Fn+Num Lk na modeloch bez numerickej klávesnice alebo kláves Num Lk na modeloch s numerickou klávesnicou. Režim Num lock sa deaktivuje opätovným stlačením uvedených tlačidiel. Kontrolné svetlo zhasne. Po stlačení klávesu Caps Lock píšete veľké písmená. Keď toto kontrolné svetlo svieti a stlačíte kláves Shift, píšete malé písmená. Ďalším stlačením klávesu kontrolné svetlo vypnete. Po zhasnutí kontrolného svetla Caps lock sa obnoví normálne písanie. Stlačením klávesov Fn+Scr Lk zmeníte spôsob, akým sa posúva zobrazenie na displeji. Po zhasnutí kontrolného svetla Scroll lock sa obnoví normálne posúvanie. Funkcia klávesu Scr Lk sa mení v závislosti od programu, ktorý používate. Nefunguje so všetkými programami. Svieti, keď je aktivovaná aspoň jedna bezdrôtová voliteľná funkcia.

Začíname > Pripojenie napájacieho zdroja n 19 N Pripojenie napájacieho zdroja Ako napájací zdroj pre počítač sa dá použit’ napájací adaptér alebo nabíjateľná batéria. Pred prvým použitím počítača musíte pripojit’ napájací adaptér k svojmu počítaču. ! Nepoužívajte svoj počítač bez nainštalovania batérie, môže to spôsobit’ poruchu počítača. Používanie napájacieho adaptéra Pokiaľ je počítač priamo pripojený na siet’ové napájanie a batéria je nainštalovaná, používa sa napájanie z napájacej zásuvky. ✍ Používajte iba napájací adaptér dodaný s vaším počítačom. Ako používat’ napájací adaptér 1 Jeden koniec napájacieho kábla (1) zapojte do napájacieho adaptéru (3). 2 Druhý koniec napájacieho kábla zapojte do napájacej zásuvky (2). 3 Zapojte kábel z napájacieho adaptéra (3) do portu DC IN (4) na počítači. ! Tvar konektoru DC In sa líši v závislosti od siet’ového adaptéru.