Views
4 months ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Slovaque

Odstraňovanie porúch >

Odstraňovanie porúch > Displej n192 N Prečo sa mení jas displeja LCD automaticky? Jas displeja LCD obrazovky vášho počítača sa automaticky zmení podľa intenzity okolitého osvetlenia meranej snímačom okolitého osvetlenia. Ak chcete vypnút’ automatické nastavenie jasu, postupujte podľa nasledujúcich pokynov: 1 Kliknite na Štart, Všetky programy a VAIO Control Center. 2 Kliknite na položky Displej (Display) a Nastavenia automatickej úrovne jasu (Automatic Brightness Settings). 3 Kliknutím zrušte začiarknutie poľa Nastavit’ jas automaticky (Adjust brightness automatically). 4 Kliknite na OK. Čo mám robit’, ak externý displej zostane zhasnutý? Zmeňte výstup displeja stlačením klávesov Fn+F7. Ďalšie informácie nájdete v časti Kombinácie a funkcie s klávesom Fn (strana 39). Ako spustím Windows Aero? Na spustenie Windows Aero postupujte podľa nasledujúcich pokynov: 1 Pravým tlačidlom kliknite na pracovnú plochu a zvoľte Prispôsobit’. 2 Zvoľte želanú tému z ponuky Motívy rozhrania Aero. Informácie o funkciách Windows Aero, napríklad Windows Flip 3D, nájdete v časti Pomoc a technická podpora pre systém Windows.

Odstraňovanie porúch > Tlač n193 N Tlač Čo mám robit’, ak nemôžem vytlačit’ dokument? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá a či kábel tlačiarne je správne zapojený do zásuviek na tlačiarni a počítači. Skontrolujte, či je vaša tlačiareň kompatibilná s operačným systémom Windows nainštalovaným na vašom počítači. Pred tým, ako použijete vašu tlačiareň, môže byt’ potrebné nainštalovat’ softvér s ovládačom tlačiarne. Ďalšie informácie nájdete v príručke, ktorá bola dodaná s vašou tlačiarňou. Ak vaša tlačiareň prestane fungovat’ po tom, čo sa počítač vráti z režimu nízkej spotreby (režimu spánku alebo režimu dlhodobého spánku), počítač reštartujte. Ak vaša tlačiareň podporuje funkcie obojsmernej komunikácie, vypnutie týchto funkcií na vašom počítači môže sprevádzkovat’ tlačenie. Postupujte podľa nasledujúcich pokynov: 1 Kliknite na Štart a Zariadenia a tlačiarne. 2 Pravým tlačidlom kliknite na ikonu tlačiarne a zvoľte Vlastnosti. 3 Kliknite na záložku Porty. 4 Kliknutím odškrtnite zaškrtávacie pole Povolit’ obojsmernú podporu. 5 Kliknite na OK. Toto vypne funkcie obojsmernej komunikácie tlačiarne ako napr. prenos dát, monitorovanie stavu a vzdialený ovládací panel. Ak je vaša tlačiareň pripojená k voliteľnému replikátoru portov, skontrolujte, či je replikátor portov pripojený na siet’ový napájací zdroj. Ak ste vypli port USB na obrazovke nastavení BIOS, nemôžete používat’ tlačiareň pripojenú na niektorý z portov USB. Ak chcete sprístupnit’ porty, postupujte podľa krokov v časti Vypnutie vstavaných zariadení (strana 133).