Views
8 months ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Slovaque

Oznámenie > n206 N

Oznámenie > n206 N Oznámenie © 2011 Sony Corporation. Všetky práva vyhradené. Táto príručka a v nej popísané programové vybavenie sa nesmie, či už v celku alebo po častiach, kopírovat’, prekladat’ ani prevádzat’ do akejkoľvek strojom čitateľnej podoby bez predchádzajúceho písomného súhlasu. Sony Corporation neposkytuje žiadne záruky a výslovne odmieta akékoľvek odvodené záruky, predajnost’, či vhodnost’ na akýkoľvek konkrétny účel vo vzt’ahu k tejto príručke, programovému vybaveniu a informáciám v nej obsiahnutých. V žiadnom prípade Sony Corporation nezodpovedá za akékoľvek súvisiace, následné alebo osobitné škody, či už založené na porušení, zmluve alebo inom, vyvstávajúce z alebo v súvislosti s touto príručkou, programovým vybavením alebo inými tu obsiahnutými informáciami alebo ich použitím. V príručke sa neuvádzajú označenia a ®. Sony Corporation si vyhradzuje právo kedykoľvek vykonat’ akékoľvek zmeny tejto príručky alebo informácií v nej obsiahnutých bez upozornenia. Programové vybavenie tu obsiahnuté podlieha ustanoveniam samostatnej licenčnej zmluvy koncového používateľa. Sony Corporation nezodpovedá a neposkytne žiadnu náhradu za akékoľvek stratené nahrávky vyhotovené pomocou počítača, externé záznamové médiá, záznamové zariadenia alebo akékoľvek súvisiace straty včítane prípadov, kedy sa nahrávka nerealizuje z rôznych dôvodov včítane zlyhania vášho počítača alebo keď sa obsah nahrávky stratí alebo poškodí dôsledkom zlyhania počítača alebo opravy vykonanej na počítači. Za žiadnych okolností Sony Corporation neobnoví ani nezreplikuje nahraný obsah vo vašom počítači, na externých záznamových médiách alebo v záznamových zariadeniach.

n © 2011 Sony Corporation

 • Page 1 and 2:

  N Príručka používateľa Osobný

 • Page 3 and 4:

  n 3 N Preventívne opatrenia.......

 • Page 5 and 6:

  Pred použitím > Vyhľadajte viac

 • Page 7 and 8:

  Pred použitím > Vyhľadajte viac

 • Page 9 and 10:

  Pred použitím > Ergonomické zret

 • Page 11 and 12:

  Začíname > Umiestnenie ovládací

 • Page 13 and 14:

  Začíname > Umiestnenie ovládací

 • Page 15 and 16:

  Začíname > Umiestnenie ovládací

 • Page 17 and 18:

  Začíname > Umiestnenie ovládací

 • Page 19 and 20:

  Začíname > Pripojenie napájacieh

 • Page 21 and 22:

  Začíname > Používanie batérie

 • Page 23 and 24:

  Začíname > Používanie batérie

 • Page 25 and 26:

  Začíname > Používanie batérie

 • Page 27 and 28:

  Začíname > Používanie batérie

 • Page 29 and 30:

  Začíname > Používanie batérie

 • Page 31 and 32:

  Začíname > Bezpečné vypnutie po

 • Page 33 and 34:

  Začíname > Používanie režimov

 • Page 35 and 36:

  Začíname > Udržiavanie počíta

 • Page 37 and 38:

  Začíname > Udržiavanie počíta

 • Page 39 and 40:

  Používanie vášho počítača VA

 • Page 41 and 42:

  Používanie vášho počítača VA

 • Page 43 and 44:

  Používanie vášho počítača VA

 • Page 45 and 46:

  Používanie vášho počítača VA

 • Page 47 and 48:

  Používanie vášho počítača VA

 • Page 49 and 50:

  Používanie vášho počítača VA

 • Page 51 and 52:

  Používanie vášho počítača VA

 • Page 53 and 54:

  Používanie vášho počítača VA

 • Page 55 and 56:

  Používanie vášho počítača VA

 • Page 57 and 58:

  Používanie vášho počítača VA

 • Page 59 and 60:

  Používanie vášho počítača VA

 • Page 61 and 62:

  Používanie vášho počítača VA

 • Page 63 and 64:

  Používanie vášho počítača VA

 • Page 65 and 66:

  Používanie vášho počítača VA

 • Page 67 and 68:

  Používanie vášho počítača VA

 • Page 69 and 70:

  Používanie vášho počítača VA

 • Page 71 and 72:

  Používanie vášho počítača VA

 • Page 73 and 74:

  Používanie vášho počítača VA

 • Page 75 and 76:

  Používanie vášho počítača VA

 • Page 77 and 78:

  Používanie vášho počítača VA

 • Page 79 and 80:

  Používanie vášho počítača VA

 • Page 81 and 82:

  Používanie vášho počítača VA

 • Page 83 and 84:

  Používanie vášho počítača VA

 • Page 85 and 86:

  Používanie vášho počítača VA

 • Page 87 and 88:

  Používanie vášho počítača VA

 • Page 89 and 90:

  Používanie vášho počítača VA

 • Page 91 and 92:

  Používanie vášho počítača VA

 • Page 93 and 94:

  Používanie vášho počítača VA

 • Page 95 and 96:

  Používanie vášho počítača VA

 • Page 97 and 98:

  Používanie vášho počítača VA

 • Page 99 and 100:

  Používanie periférnych zariaden

 • Page 101 and 102:

  Používanie periférnych zariaden

 • Page 103 and 104:

  Používanie periférnych zariaden

 • Page 105 and 106:

  Používanie periférnych zariaden

 • Page 107 and 108:

  Používanie periférnych zariaden

 • Page 109 and 110:

  Používanie periférnych zariaden

 • Page 111 and 112:

  Používanie periférnych zariaden

 • Page 113 and 114:

  Používanie periférnych zariaden

 • Page 115 and 116:

  Používanie periférnych zariaden

 • Page 117 and 118:

  Používanie periférnych zariaden

 • Page 119 and 120:

  Používanie periférnych zariaden

 • Page 121 and 122:

  Prispôsobenie vášho počítača

 • Page 123 and 124:

  Prispôsobenie vášho počítača

 • Page 125 and 126:

  Prispôsobenie vášho počítača

 • Page 127 and 128:

  Prispôsobenie vášho počítača

 • Page 129 and 130:

  Prispôsobenie vášho počítača

 • Page 131 and 132:

  Prispôsobenie vášho počítača

 • Page 133 and 134:

  Prispôsobenie vášho počítača

 • Page 135 and 136:

  Prispôsobenie vášho počítača

 • Page 137 and 138:

  Rozšírenie vášho počítača VA

 • Page 139 and 140:

  Rozšírenie vášho počítača VA

 • Page 141 and 142:

  Rozšírenie vášho počítača VA

 • Page 143 and 144:

  Preventívne opatrenia > n143 N Pre

 • Page 145 and 146:

  Preventívne opatrenia > Bezpečnos

 • Page 147 and 148:

  Preventívne opatrenia > Zaobchádz

 • Page 149 and 150:

  Preventívne opatrenia > Zaobchádz

 • Page 151 and 152:

  Preventívne opatrenia > Zaobchádz

 • Page 153 and 154:

  Preventívne opatrenia > Používan

 • Page 155 and 156: Preventívne opatrenia > Zaobchádz
 • Page 157 and 158: Preventívne opatrenia > Používan
 • Page 159 and 160: Odstraňovanie porúch > n159 N ❑
 • Page 161 and 162: Odstraňovanie porúch > Operácie
 • Page 163 and 164: Odstraňovanie porúch > Operácie
 • Page 165 and 166: Odstraňovanie porúch > Operácie
 • Page 167 and 168: Odstraňovanie porúch > Obnovenie/
 • Page 169 and 170: Odstraňovanie porúch > Obnovenie/
 • Page 171 and 172: Odstraňovanie porúch > Batéria n
 • Page 173 and 174: Odstraňovanie porúch > Vstavaná
 • Page 175 and 176: Odstraňovanie porúch > Siet’ (L
 • Page 177 and 178: Odstraňovanie porúch > Siet’ (L
 • Page 179 and 180: Odstraňovanie porúch > Bezdrôtov
 • Page 181 and 182: Odstraňovanie porúch > Technológ
 • Page 183 and 184: Odstraňovanie porúch > Optické d
 • Page 185 and 186: Odstraňovanie porúch > Optické d
 • Page 187 and 188: Odstraňovanie porúch > Optické d
 • Page 189 and 190: Odstraňovanie porúch > Displej n1
 • Page 191 and 192: Odstraňovanie porúch > Displej n1
 • Page 193 and 194: Odstraňovanie porúch > Tlač n193
 • Page 195 and 196: Odstraňovanie porúch > Reprodukto
 • Page 197 and 198: Odstraňovanie porúch > Dotykový
 • Page 199 and 200: Odstraňovanie porúch > Diskety n1
 • Page 201 and 202: Odstraňovanie porúch > Audio/Vide
 • Page 203 and 204: Odstraňovanie porúch > Periférne
 • Page 205: Obchodné značky > n205 N Logo SD