Views
9 months ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Slovaque

Začíname > Pripojenie

Začíname > Pripojenie napájacieho zdroja n 20 N ✍ Na úplné odpojenie počítača od siet’ového napájania vytiahnite napájací adaptér z napájacej zásuvky. Zabezpečte, aby bola napájacia zásuvka dobre prístupná. Ak zamýšľate počítač nepoužívat’ dlhšiu dobu, uveďte ho do režimu dlhodobého spánku. Pozrite Používanie režimu dlhodobého spánku (strana 34).

Začíname > Používanie batérie n 21 N Používanie batérie Batéria je v čase odovzdania už nainštalovaná v počítači, ale nie je úplne nabitá. ! Nepoužívajte svoj počítač bez nainštalovania batérie, môže to spôsobit’ poruchu počítača. Inštalácia/vybratie batérie ✍ Batériu, ktorá bola nainštalovaná v čase kúpy, budeme na niektorých miestach tohto návodu nazývat’ hlavnou batériou, aby sme ju odlíšili od rozširujúcej batérie (dodávanej s vybranými modelmi). Podrobné pokyny pre pripojenie a nabíjanie rozširujúcej batérie nájdete v príručke, ktorá bola dodaná s vašou rozširujúcou batériou. Ako nainštalovat’ batériu 1 Počítač vypnite, zatvorte kryt obrazovky LCD a odpojte napájací adaptér. 2 Odskrutkujte dve skrutky (1), posuňte spodný kryt v smere šípky (2) a odnímte ho. ! Buďte opatrní, aby ste nestratili skrutky. Dávajte pozor, aby ste sa nedotkli vodičov a výstupkov za spodným krytom.