Views
4 months ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Bulgare

Първи стъпки

Първи стъпки > Информация за индикаторите n 18 N Информация за индикаторите Компютърът е оборудван със следните индикатори: Индикатор Заряд Вградена камера Достъп до носител Дисково устройство Num lock Caps lock Scroll lock WIRELESS Функции Свети, докато батерията се зарежда. Вижте Зареждане на батерията (стр. 27) за повече информация. Свети, когато се използва вградената камера. Свети, когато се осъществява достъп до данни в картата с памет, например “Memory Stick” и SD карта. (Не поставяйте компютъра в режим на заспиване и не го изключвайте, докато този индикатор свети.) Когато индикаторът не свети, картата с памет не се използва. Свети по време на достъп до данните във вграденото устройство за съхранение или оптичното дисково устройство. Не поставяйте компютъра в режим на заспиване и не го изключвайте, докато този индикатор свети. Свети в режим Num lock. В този режим можете да използвате бутоните с цифри, за да въвеждате цифри или да извършвате основни математически изчисления. За да активирате режим Num lock, натиснете бутоните Fn+Num Lk за модели без клавиатура с цифри или бутона Num Lk за модели с клавиатура с цифри. За да деактивирате режима Num lock, натиснете бутона(ите) още веднъж. Светлинният индикатор изгасва. Натиснете бутона Caps Lock, за да въвеждате главни букви. Буквите ще станат малки, ако натиснете бутона Shift, докато индикаторът свети. Натиснете бутона още веднъж, за да изключите индикатора. Когато индикаторът Caps lock изгасне, се възстановява нормалния режим на въвеждане. Натиснете бутоните Fn+Scr Lk, за да смените начина на превъртане на дисплея. Когато индикаторът Scroll lock е изгасне, се възстановява нормалният режим на превъртане. Функциите на бутона Scr Lk са различни според програмата, която използвате, и не работят при всички програми. Свети, когато са активирани една или повече функции за безжична комуникация.

Първи стъпки > Свързване на източник на електрозахранване n 19 N Свързване на източник на електрозахранване Можете да използвате адаптер за променлив ток или акумулаторна батерия за захранване за компютъра. Преди да използвате компютъра за първи път, трябва да свържете адаптера за променлив ток към компютъра. ! Не използвайте компютъра, без да бъде поставена батерията, тъй като това може да доведе до неправилното му функциониране. Използване на адаптер за променлив ток Когато компютърът е свързан непосредствено към електрически контакт и батерията е поставена, той се захранва от електрическия контакт. ✍ Използвайте само оставения с компютъра адаптер за променлив ток. Използване на адаптер за променлив ток 1 Вкарайте единия край на захранващия кабел (1) в адаптера за променлив ток (3). 2 Вкарайте другия край на захранващия кабел в контакта на мрежата (2). 3 Свържете кабела на адаптера за променлив ток (3) към DC IN порта (4) на компютъра. ! Формата на щекера DC In е различна според адаптера за променлив ток.