Views
7 months ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Tchèque

Bezpečnostní zásady >

Bezpečnostní zásady > Informace o péči a údržbě n146 N Informace o péči a údržbě Počítač ❑ ❑ K čištění skříně použijte měkký hadřík, buď suchý nebo lehce navlhčený slabým roztokem saponátu. Nepoužívejte abrazivní utěrky, čisticí prášky nebo rozpouštědla jako líh nebo benzín, která mohou poškodit povrchovou úpravu počítače. Před čištěním počítače nezapomeňte odpojit sít’ový adaptér a vyjmout akumulátor. Obrazovka LCD K otírání povrchu LCD displeje používejte měkký a suchý hadřík. Třením povrchu může dojít k poškození obrazovky. Vestavěná kamera Vestavěnou kameru a prostor okolo ní čistěte měkkou suchou tkaninou. Kameru neotírejte silou, protože se může snadno poškrábat. Disky ❑ ❑ ❑ Správná péče o disk je základní podmínkou dlouhodobé spolehlivosti. Nepoužívejte rozpouštědla jako benzín, ředidla, komerční čisticí prostředky ani antistatické spreje. Tyto látky mohou disk poškodit. Při běžném čištění uchopte disk za okraje a měkkým hadříkem otírejte povrch disku směrem od středu k okrajům. Pokud je disk silně znečištěn, navlhčete měkký hadřík ve vodě, dobře jej vyždímejte a otírejte povrch disku směrem od středu k okrajům. Veškerou zbývající vlhkost otřete suchým měkkým hadříkem.

Bezpečnostní zásady > Manipulace s počítačem n147 N Manipulace s počítačem ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Pokud na počítač spadne pevný předmět nebo do něho vyteče kapalina, odpojte jej a vyjměte akumulátor. Než budete počítač znovu používat, nechejte jej zkontrolovat kvalifikovaným odborníkem. Zabraňte pádu počítače a nepokládejte na něj žádné předměty. Počítač nepokládejte na místa vystavená: ❑ zdrojům tepla (radiátory nebo vzduchové kanály), ❑ přímému slunečnímu záření, ❑ nadměrné prašnosti, ❑ vlhkosti nebo dešti, ❑ mechanickým otřesům nebo nárazům, ❑ silným magnetům nebo reproduktorům bez magnetického stínění, ❑ okolní teplotě nad 35 °C nebo pod 5 °C, ❑ vysoké vlhkosti. Do blízkosti počítače neumíst’ujte jiná elektronická zařízení. Elektromagnetické pole zařízení může způsobit selhání počítače. Počítač nepoužívejte bez nainstalovaného akumulátoru, protože by mohlo dojít k poruše počítače. Počítač využívá vysokofrekvenční rádiové signály a může rušit příjem rozhlasového nebo televizního signálu. V takovém případě jej přemístěte do dostatečné vzdálenosti od rozhlasového nebo televizního přijímače. Nepoužívejte porušené nebo poškozené propojovací kabely.