Views
8 months ago

Sony BDP-S1E - BDP-S1E Consignes d’utilisation Tchèque

Sony BDP-S1E - BDP-S1E Consignes d’utilisation Tchèque

Přehrávání disku

Přehrávání disku Základní ovládání Ovládání přehrávače BDjevevětšině případů stejné jako u DVD. Tato část obecně popisuje přehrávání BD/DVD/CD společně se základním ovládáním přehrávače. Pro procházení souborů zaznamenaných na DATA DVD* je dostupná samostatná funkce knihovny. Viz také strana 32 pro filmy, 36 pro hudbu, 40 pro fotografie. Kompletní seznam funkcí ovládaných dálkovým ovladačem je na straně 24. * Média DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/DVD-R obsahující filmy ve formátu MPEG-2 PS, hudbu ve formátu MP3 nebo obrázky ve formátu JPEG. BD DVD CD Číselná tlačítka SYSTEM MENU (Nabídka systému) RETURN (Návrat) X DIMMER CLEAR DISPLAY AUDIO SUBTITLE ANGLE PLAY MODE VIDEO FORMAT RED GREEN YELLOW BLUE SYSTEM MENU RETURN TV Z \/1 1 2 3 4 5 6 7 8 0 9 PROG TOP MENU POP UP/ MENU Barevná tlačítka TOP MENU (Hlavní nabídka)

e Stisknutím tlačítka Z zavřete přihrádku na disk. Chvíli počkejte, až se na displeji na předním panelu zobrazí typ disku. f Stisknutím tlačítka H spusťte přehrávání. Více informací o ovládání dálkovým ovladačem viz strana 24. Tlačítka X x H Podrobnosti Přerušení přehrávání nebo obnovení přehrávání ze stejného místa. Zastavení přehrávání nebo zrušení bodu obnovení po dvojitém stisknutí. Spuštění přehrávání nebo znovu spuštění přehrávání od předchozího místa zastavení. g Po dokončení přehrávání stiskněte Z pro otevření přihrádky na disk. O funkci spořiče obrazovky Abyste předešli poškození zobrazovacího zařízení (vzniku duchů), aktivuje se spořič obrazovky, necháte-li přehrávač bez ovládání, bez vloženého disku nebo bez zobrazování titulu/ prezentace po dobu 15 minut. Pro zrušení spořičestiskněte některé tlačítko na dálkovém ovladači nebopřehrávači. O přehrávání jedním stisknutím tlačítka (pouze při HDMI připojení) Jedním stisknutím tlačítka H se automaticky zapne přehrávač a TV/AV receiver - TV/AV receiver se přepne na vstup zpřehrávače. Automaticky se spustí přehrávání. Pro použití této funkce nastavte položku „HDMI Control” (Ovládání HDMI) v nastavení „Options” (Možnosti) na „On” (Zap) (strana 52). TV/AV receiver se také přepne automaticky na vstup zpřehrávače v následujících případech: –Při stisknutí tlačítek H, SYSTEM MENU, TOP MENU nebo POP UP/MENU na dálkovém ovladači. –Při vložení disku s funkcí automatického přehrávání. Základní ovládání h Vyjměte disk a stiskněte znovu Z pro uzavření přihrádky pro disk. i Stiskněte \/1 pro vypnutí přehrávače. Používání nabídky BD nebo DVD Připřehrávání média BD-ROM, DVD VIDEO nebo uzavřeného DVD+RW, DVD-RW (režim Video), DVD+R nebo DVD-R (režim Video) můžete zobrazit nabídku disku stisknutím tlačítka TOP MENU (Hlavní nabídka) nebo POP UP/MENU (Nabídka). Na některých médiích BD/DVD se nabídky zobrazí automaticky. V obou případech procházejte nabídky tlačítky