Views
7 months ago

Sony BDP-S1E - BDP-S1E Mode d'emploi Bulgare

Sony BDP-S1E - BDP-S1E Mode d'emploi Bulgare

Търсене с

Търсене с помощта на дистанционното управление Проверка на информацията върху диска Можете да търсите чрез въвеждане на заглавие / номер на сцена или времеви код (изминалото време от началото на диска). Бутони с цифри Можете да проверите информация за файла / сцената, включително скоростта на видео предаване и други, като натиснете бутона DISPLAY. Информацията се различава в зависимост от вида на диска и статуса на плейъра. Натиснете бутона DISPLAY. Екран 1 Пример: Когато се възпроизвежда DVD VIDEO. Появява се следната информация: Основни BD / DVD функции Търсене на заглавие или сцена (само за BD-ROM, DVD VIDEO) Въведете номера на заглавието, използвайки бутоните с цифри, докато плейърът е в режим на прекратено възпроизвеждане Ако търсите по сцена, въведете номера на сцената по време на възпроизвеждането. Ако направите грешка, натиснете веднъж бутона CLEAR и въведете отново. Натиснете бутона ENTER, за да започне възпроизвеждането на файла. Търсене на специфична точка По време на възпроизвеждане натиснете неколкократно бутона PLAY MODE, докато се появи „Time Search“ (Търсене по време) Въведете времевия код, използвайки бутоните с цифри. Въведете времето с минути и секунди (например, ‘12030’ за 1 час, 20 минути и 30 секунди). Ако направите грешка, натиснете веднъж бутона CLEAR и въведете отново. Статус на възпроизвеждане Вид на диска Информация за файла Номерът на възпроизвежданото в момента заглавие / номерът на възпроизвежданата в момента сцена. Общият брой на сцените в един файл. Пълното време на възпроизвеждане на файла. Изминалото време от започване на възпроизвеждането на текущия файл. Режим на възпроизвеждане Екран 2 Натиснете отново бутона DISPLAY. Екранът се превключва и се появява следната информация: Натиснете бутона ENTER, за да започне възпроизвеждането на файла. Забележка В зависимост от DVD VIDEO / BD-ROM тези функции за търсене може да не работят. Информация за сцените Изминалото време от започване на възпроизвеждането на текущата сцена. Пълното време на възпроизвеждане на текущата сцена. Скоростта на видео предаване и информация за сигнала. продължава Проверка на информацията върху диска

Полезни съвети Можете да проверите информацията върху диска и на екрана на предния панел (страница 58) или на екрана Title List (Списък със заглавия) (страница 23). Можете да проверите аудио информацията като натиснете бутона AUDIO. Изчистване на записите с ниско ниво на звука (Audio DRC) Дори записите с ниско ниво на звука, като диалози, могат да се обработят, така че да се чуват по-добре. Удобно е, когато не можете да усилите нивото на звука (например през нощта) По време на възпроизвеждането натиснете бутона SYSTEM MENU. Изберете „A / V Control“ и натиснете бутона ENTER. Изберете „Audio Control“ и натиснете бутона EN- TER, за да ви прехвърли към горния екран. Докато е маркиран „Audio DRC“, изберете от „Max“ до „Off“, каот натискате бутона . Натиснете бутона ENTER. Забележка „Audio DRC“ има ефект само когато дискът е Dolby Digital Blu-ray диск или DVD и: „Dolby Digital“ в „Audio setup“ е настроен на „Downmix PCM“ (страница 47) и аудио сигналите се извеждат от жака DIGITAL OUT (OPTICAL или COAXIAL) или от жака HDMI OUT. „Audio (HDMI)“ в „Audio Setup“ е настроен на „PCM“ (страница 47) и аудио сигналите се извеждат от жака HDMI OUT. Aудио сигналите се извеждат от жаковете AUDIO OUT (L / R) или от жаковете 5.1CH OUTPUT. Изчистване на записите с ниско ниво на звука (Audio DRC)