Views
8 months ago

Sony BDP-S1E - BDP-S1E Mode d'emploi Bulgare

Sony BDP-S1E - BDP-S1E Mode d'emploi Bulgare

Възстановяване фабричните настройки на плейъра Можете да върнете всички настройки на плейъра към фабричните положения. Когато плейърът е включен, задръжте натиснат бутона на предния панел и натиснете бутона . Плейърът се изключва и всички настройки се връщат към техните фабрични настройки. Промяна на фабричните настройки Възстановяване фабричните настройки на плейъра

Отстраняване на проблеми Допълнителна информация Ако изпитате някои от следните трудности при работа с плейъра , използвайте това упътване за отстраняване на проблеми, за да ви помогне да разрешите проблема, преди да изискате ремонт. Ако проблемът не може да бъде отстранен, консултирайте се с найблизкия доставчик на Sony (отнася се само за клиенти от САЩ). Захранване Плейърът не се включва. Проверете дали захранващият кабел е свързан правилно. Отнема известно време, докато се включи плейърът. Картина Няма картина / появява се картина с влошено качество на изображението. Свържете отново свързващия кабел като се уверите, че свързването е здраво. Свързващите кабели са повредени. Проверете връзката към вашия телевизионен приемник (страница 11) и включете входния селектор на вашия телевизионен приемник, така че сигналът от плейъра да се появи на телевизионния екран. Дискът е замърсен или дефектен. Ако видео изходът от плейъра минава през вашия VCR, за да стигне до телевизионния приемник или ако сте направили връзката към комбиниран TV / VIDEO плейър, сигналът за защита от копиране на някои BD / DVD програми може да окаже влияние на качеството на картината. Ако все още имате проблеми, въпреки че сте свързали плейъра директно към вашия телевизионен приемник, опитайте се да свържете вашия плейър към S VIDEO входа на телевизионния приемник (страница 11). Плейърът е свързан към входно устройство, което не е HDCPсъвместимо (HDMI индикаторът на предния панел не свети). Вижте страница 12. Ако жакът HDMI OUT или жаковете COMPONENT VIDEO OUT се използват за видео изход, промяната на изходната разделителна способност може да разреши проблема (страница 46). Натиснете бутона VIDEO FORMAT неколкократно, докато се появи ясна картина. В зависимост от диска качеството на картината може да бъде по-лошо, когато настройката VIDEO FORMAT не е нагласена на „480i“, дори когато плейърът е свързан с прогресивен или HD телевизионен приемник с помощта на компонентен кабел или HDMI кабел. Ако се появи такъв проблем, натиснете VIDEO FORMAT неколкократно, докато превключите на „480i“. При възпроизвеждане на двуслоен DVD, картината и звукът може да бъдат прекъсвани на моменти на мястото, където се включват слоевете. Отстраняване на проблеми............................................страница 54 Функция за самодиагностициране.................................страница 56 Индекс на съставните части и контролните бутони.......................................................страница 57 Информация за GNU лиценз.............................................страница 59 Речник на термините........................................................страница 65 Спецификации.......................................................................страница 66 Списък с езиковите кодове.............................................страница 67 Списък с регионалните кодове за родителски контрол.........................................................страница 68 Индекс.....................................................................................страница 68 Няма картина или се появява картина с влошено качество на изображението при свързване към HDMI OUT жак. Опитайте следното: 1 Изключете и отново включете плейъра. 2 Изключете и включете отново свързаното устройство. 3 Извадете и отново свържете HDMI кабела. Ако жака HDMI OUT се използва за видео изход, промяната на изходната видео разделителна способност може да разреши проблема (страница 46). Натиснете бутона VIDEO FORMAT неколкократно, докато се появи ясна картина. Отстраняване на проблеми