Views
8 months ago

Sony BDP-S1E - BDP-S1E Consignes d’utilisation Slovaque

Sony BDP-S1E - BDP-S1E Consignes d’utilisation Slovaque

Popis DO V tejto časti

Popis DO V tejto časti sú popísané všetky funkcie DO. V prípade potreby pozri tento prehľad. DIMMER 1 2 3 4 5 6 7 8 CLEAR DISPLAY 0 9 VIDEO FORMAT AUDIO SUBTITLE ANGLE RED GREEN YELLOW BLUE SYSTEM MENU RETURN TV TOP MENU POP UP/ MENU A Z (otvorenie/zatvorenie) (str. 20) – Otvorenie/zatvorenie nosiča disku. TV &/1 (zapnutie/pohotovostný režim) (str. 17) – Zapnutie TVP/prepnutie do pohotovostného režimu. &/1 (zapnutie/pohotovostný režim) (str. 18) – Zapnutie prehrávača/prepnutie do pohotovostného režimu. B DIMMER (str. 59) – Zmena jasu displeja na prehrávači (ak je úplne vypnutý, indikátory na prednom paneli sú tiež vypnuté a svieti indikátor FL OFF). DISPLAY (str. 26) – Zobrazenie informácií o disku na obrazovke. t (TV/video) (str. 17) – Prepínanie medzi TV signálom a inými zdrojmi vstupného signálu. C Číselné tlačidlá (str. 26) – Výber čísla titulu/kapitoly atď. CLEAR – Vymazanie poľa pre zadávanie. D VIDEO FORMAT (str. 45) – Zmena rozlíšenia výstupného video signálu z konektora HDMI OUT a konektorov COMPONENT VIDEO OUT. Tlačidlo stláčajte, keď nie je zobrazený žiadny obraz. E AUDIO* 1 (str. 49) – Výber zvukovej stopy alebo jazyka pre zvuk pri BD/DVD diskoch. * 1 Pri prehrávaní súborov MPEG-2 alebo MP3 na DATA DVD disku alebo audio CD disku nie je možné zvoliť len ľavý alebo pravý kanál. PLAY MODE PROG SUBTITLE (str. 49) – Výber jazyka pre titulky pri BD/DVD disku. ANGLE – Prepínanie zorných uhlov, ak sú dostupné. F Farebné tlačidlá (RED/GREEN/YELLOW/BLUE - ČERVENÉ/ZELENÉ/ŽLTÉ/MODRÉ) – Tlačidlá skráteného výberu pri niektorých ponukách Menu BD diskov (môžu sa používať aj na interaktívne operácie pri Java aplikáciách BD diskov). Tlačidlá 5, AUDIO, PROG+ a H majú orientačné hmatové body. Pri ovládaní prehrávača využívajte hmatový bod na orientáciu medzi tlačidlami. 24

G SYSTEM MENU (str. 22) – Zapnutie/vypnutie úvodného Menu prehrávača (“System Menu”). TOP MENU (str. 20) – Zapnutie/vypnutie Top Menu BD alebo DVD diskov. POP UP/MENU (str. 20) – Zapnutie/vypnutie vyskakovacieho Menu BD diskov alebo Menu DVD diskov. I Ovládanie TVP nasledovnými tlačidlami pozri str. 17. % (vypnutie zvuku) (str. 17) – Vypnutie zvuku na TVP. 2 (hlasitosť) +/– (str. 17) – Nastavenie hlasitosti TVP. PROG (program) +/– (str. 17) – Prepínanie TV predvolieb nahor/nadol. H RETURN (str. 20, 22) – Obnovenie predchádzajúceho zobrazenia. (predchádzajúce/nasledujúce) – Prepnutie na predchádzajúcu/nasledujúcu kapitolu, skladbu alebo súbor. c/ C (spomalené prehrávanie/krokovanie)* 2 – Spomalené prehrávanie alebo krokovanie. Stlačením H obnovíte štandardné prehrávanie. • Spomalené prehrávanie Počas prehrávania stlačte C. Po spustení spomaleného prehrávania stláčaním C meníte rýchlosť: 1/16 t 1/8 t 1/4 t 1/2 štandardnej rýchlosti prehrávania. • Krokovanie Stlačte X počas prehrávania a potom stláčajte c alebo C. Prehrávanie v rôznych režimoch prehrávania BD DVD DATA DVD CD a Počas prehrávania stláčajte PLAY MODE. Dostupné položky sa líšia v závislosti od aktuálneho titulu/skladby/súboru alebo typu disku. Daný režim prehrávania zrušíte opätovným stlačením tlačidla PLAY MODE. Funkciu “Time Search” pozri “Vyhľadávanie pomocou DO” (str. 26). ◆Pri prehrávaní video/filmového titulu Položky Repeat Chapter (len BD-ROM/ DVD VIDEO/ CD disky) Repeat Title ◆Pri prehrávaní audio skladby Detaily Opakované prehrávanie aktuálnej kapitoly. Opakované prehrávanie aktuálneho titulu. Základné operácie m/M (vyhľadávanie)* 2 – Vyhľadávanie vzad/vpred. Rýchlosť sa stláčaním mení. * 2 V závislosti od typu disku alebo súboru nemusí funkcia pracovať, alebo sa môžu rýchlosti vyhľadávania líšiť. H (prehrávanie) – Spustenie/obnovenie prehrávania. Položky Repeat Track Repeat All Random Detaily Opakované prehrávanie aktuálnej skladby. Opakované prehrávanie všetkých skladieb na disku alebo v ponuke “Music” Title List. Prehrávanie všetkých skladieb na disku alebo v ponuke “Music” Title List v náhodnom poradí. PLAY MODE – Prepínanie režimov prehrávania (Repeat Play atď.) stláčaním počas prehrávania. – Vyhľadávanie konkrétneho miesta (str. 26). X (pozastavenie) – Pozastavenie/obnovenie prehrávania. x (zastavenie) – Zastavenie prehrávania. – Po dvojnásobnom stlačení sa zruší miesto obnovenia prehrávania. Miesto obnovenia prehrávania pre titul je naposledy prehrávané miesto, posledne prehrávaná skladba pre audio súbor, alebo posledne prehrávaný obrázok pre obrazový súbor. ◆Pri prehrávaní obrazového súboru Položky Repeat All Random Detaily Opakované prehrávanie všetkých súborov na disku alebo v ponuke “Photos” Title List. Prehrávanie všetkých súborov na disku alebo v ponuke “Photos” Title List v náhodnom poradí. ,Pokračovanie 25