Views
9 months ago

Sony BDP-S1E - BDP-S1E Consignes d’utilisation Slovaque

Sony BDP-S1E - BDP-S1E Consignes d’utilisation Slovaque

Ponuka nastavení Setup

Ponuka nastavení Setup Zmena výrobných nastavení Ak potrebujete zmeniť nastavenia prehrávača (napr. po zmene pripojeného zariadenia alebo výstupného audio/video signálu atď.), zvoľte “Setup” z ponuky “System Menu”. Posledná kapitola tejto časti popisuje spôsob obnovenia výrobných nastavení. Poznámka Nastavenia prehrávania popísané v tejto časti nemusia byť funkčné, ak je na disku akékoľvek predvolené nastavenie prehrávania. Nastavenia prehrávania na disku majú prioritu pred nastaveniami prehrávania na prehrávači. BD DVD DATA DVD CD Ak chcete zmeniť nastavenia prehrávača, z ponuky “System Menu” aktivujte ponuku “Setup”. Video Setup Audio Setup Language Parental Control Speakers Options TV Type 4:3 Video Output DVD Aspect Ratio YCbCr/RGBPC(HDMI) 24p Output Setup Use to select an item, then press [RR] or ENTER. a V režime zastavenia stlačte SYSTEM MENU. 16:9 Normal Letter Box Y, Cb, Cr Off b Zvoľte “Setup” a stlačte ENTER. Confirm SYSTEM MENU Exit c V ponuke “Setup” zvoľte želanú podponuku “Video Setup”, “Audio Setup”, “Language”, “Parental Control”, “Speakers” alebo “Options” a stlačte ENTER. Zobrazí sa ponuka “Setup” s príslušnými položkami. Ak 15 minút nič nevykonáte, aktivuje sa šetrič obrazovky. d Zvoľte položku, ktorú chcete zmeniť a stlačte ENTER. Pozri vysvetlenia v nasledovných častiach. Obnovenie predchádzajúceho zobrazenia Stlačte RETURN. • Ponuka nastavení Setup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 • Video Setup (Nastavenie obrazu) . . . . . . . . . . . . . 45 • Audio Setup (Nastavenie zvuku) . . . . . . . . . . . . . . 47 • Language (Jazyk). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 • Parental Control (Rodičovský zámok) . . . . . . . . . . 50 • Speakers (Reproduktory) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 • Options (Voľby) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 • Resetovanie prehrávača . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 44

Video Setup (Nastavenie obrazu) Výrobné nastavenia sú podčiarknuté. TV Type 4:3 – Výber typu TVP. – TVP s pomerom strán 4:3. 16:9 – Širokouhlé TVP alebo štandardné TVP s režimom širokouhlého obrazu. 4:3 Video Output Full – Nastavenie zobrazovania obrazu s pomerom – Zobrazenie obrazu s pomerom strán 4:3 na obrazovke s pomerom strán 16:9. strán 4:3 na širokouhlých TVP s pomerom strán 16:9. DVD Aspect Ratio – Nastavenie zobrazovania obrazu s pomerom strán 16:9 z DVD disku na TVP s pomerom strán 4:3 (dostupné, ak je “TV Type” nastavené na “4:3”). Pri niektorých diskoch je pomer strán nemenný. Napríklad sa môže zobrazovať obraz vo formáte 4:3 Letterbox, aj keď je nastavené “Pan Scan”. YCbCr / RGBPC (HDMI) – Nastavenie typu výstupného signálu z konektora HDMI OUT. 24p Output – Pre pripojenie k 1080/24p-kompatibilnému TVP cez konektor HDMI OUT. Normal – Zobrazenie obrazu s pomerom strán 4:3 s čiernymi pruhmi na bokoch. Zvoľte, ak TVP nemá režim zobrazenia 4:3. Letter Box – Zobrazenie širokouhlého obrazu s čiernymi pruhmi v hornej a spodnej časti obrazu. Pan Scan – Zobrazenie obrazu s reálnou výškou na celú plochu obrazovky s orezanými bokmi. Y, Cb, Cr – Vyberte túto voľbu, ak pripájate HDMI zariadenie. RGB (16-235) – Vyberte túto voľbu, ak pripájate zariadenie s HDCP-kompatibilným DVI konektorom. RGB (0-255) – Vyberte túto voľbu, ak pripájate RGB (0-255) zariadenie. On – Výstup video signálu s rozlíšením 1920 × 1080p/24 Hz pri prehrávaní materiálov snímaných filmovou technikou z BD-ROM diskov (720p/24 Hz alebo 1080p/24 Hz). Zvoľte po vykonaní prepojenia. Off – Zvoľte pri akomkoľvek inom prepojení. Zmena výrobných nastavení Poznámka “TV Type” a “DVD Aspect Ratio” je možné nastaviť, ak je rozlíšenie výstupného video signálu 480i/576i alebo 480p/576p. ,Pokračovanie 45