Views
8 months ago

Sony BDP-S1E - BDP-S1E Consignes d’utilisation Slovaque

Sony BDP-S1E - BDP-S1E Consignes d’utilisation Slovaque

Nastavenie rozlíšenia

Nastavenie rozlíšenia výstupného video signálu Stláčaním VIDEO FORMAT zvoľte požadované rozlíšenie. Rozlíšenie závisí od zobrazovacieho zariadenia, prepojovacieho konektora a zdrojového materiálu nasledovne. Nastavenia Prepojovací konektor HDMI OUT COMPONENT VIDEO OUT VIDEO/S VIDEO Auto Automatický výber odporúčaného 480i/576i 480i/576i rozlíšenia vhodného pre váš TVP. 576i/480i 480i/576i 480i/576i 480i/576i 576p/480p 480p/576p 480p/576p 480i/576i 720p 720p BD:720p/576i* 1 , DVD:480p/576i 480i/576i 1080i 1080i BD:1080i/576i* 1 , DVD:480p/576i 480i/576i 1080p 1080p 480i/576i 480i/576i Source Direct * 1 576i pri 50 Hz za účelom súladu s medzinárodnými štandardmi. * 2 Výstupný signál má rovnaké rozlíšenie a frekvenciu ako záznam na disku. * 3 Video signál 1080/24p nie je vyvedený na výstup z konektorov COMPONENT VIDEO OUT. Poznámky • Ak je obraz nekvalitný, alebo nespĺňa vaše predstavy, skúste iné rozlíšenie, ktoré vyhovuje disku a TVP/projektoru atď. Podrobnosti pozri tiež v návode na použitie TVP/projektora atď. • Video signál 480i/576i alebo 480p/576p sa nemusí vyviesť na výstup pri používaní konektorov COMPONENT VIDEO OUT a prehrávaní niektorých BD/DVD diskov s ochranou proti kopírovaniu. Aby ste si v tomto prípade mohli vychutnať rozlíšenie v HD kvalite, pripojte zobrazovacie zariadenie do konektora HDMI OUT pomocou HDMI kábla. • Aj keď zvolíte iné nastavenie než “Auto”, prehrávač automaticky nastaví video signál, ak TVP nedokáže spracovať nastavené rozlíšenie. Výstup video signálu 1080/24p Pre toto nastavenie je potrebný 1080/24p-kompatibilný TVP. 1 Nastavte “24p Output” v ponuke “Video Setup” na “On” (str. 45). 2 Stláčaním VIDEO FORMAT zvoľte “Auto” alebo “Source Direct”. Poznámka Výstupný signál sa líši podľa zdrojového materiálu* 2 Ak nevidno obraz, stláčajte VIDEO FORMAT, kým sa obraz nezobrazí správne. Výstupný signál sa líši podľa zdrojového materiálu* 3 480i/576i 46

Audio Setup (Nastavenie zvuku) Výrobné nastavenia sú podčiarknuté. Keďže na výstupný audio signál vplýva viacero faktorov, pozri tiež “Výstupné audio signály” na str. 48. Dolby Digital Output – Výber výstupného audio signálu pri prehrávaní diskov Dolby Digital. Toto nastavenie ovplyvňuje výstupný signál z konektora DIGITAL OUT (COAXIAL alebo OPTICAL). DTS Output – Výber výstupného audio signálu pri prehrávaní diskov DTS. Toto nastavenie ovplyvňuje výstupný signál z konektora DIGITAL OUT (COAXIAL alebo OPTICAL). DTS Downmix – Výber typu 2-kanálového signálu pri zmixovaní z multikanálových DTS zdrojov (účinné pri audio prepojeniach, keď je “DTS Output” nastavené na “Downmix PCM”). Audio (HDMI) – Nastavenie spôsobu vyvedenia výstupného signálu z konektora HDMI OUT. Dolby Digital – Zvoľte pri pripojení zariadenia so vstavaným dekodérom Dolby Digital. Downmix PCM – Konverzia výstupného signálu Linear PCM. Zvoľte pri pripojení zariadenia bez vstavaného dekodéra Dolby Digital. DTS – Zvoľte pri pripojení zariadenia so vstavaným dekodérom DTS. Downmix PCM – Konverzia výstupného signálu Linear PCM. Zvoľte pri pripojení zariadenia bez vstavaného dekodéra DTS. Stereo – Zmixovanie multikanálového audio signálu do dvoch stereo kanálov. Lt/Rt – Možnosť reprodukcie surround zvuku, keď je pripojené zariadenie vybavené dekodérom Dolby Pro Logic. Auto – Štandardne vyberte túto voľbu. Výstup audio signálu podľa stavu pripojeného HDMI zariadenia. PCM – Konverzia všetkých audio signálov do formátu Linear PCM. Zmena výrobných nastavení ,Pokračovanie 47