Views
9 months ago

Sony HDR-PJ760E - HDR-PJ760E Consignes d’utilisation Suédois

Sony HDR-PJ760E - HDR-PJ760E Consignes d’utilisation Suédois

All äganderätt och

All äganderätt och upphovsrätt i och till programvaran (inklusive men inte begränsat till kartdata, bilder, fotografier, animationer, video, ljud, musik, text och ”applets”, som ingår i PROGRAMVARAN), och alla kopior av PROGRAMVARAN, ägs av SONY, licensgivare och leverantörer till SONY och deras respektive dotterbolag (sådana licensgivare och leverantörer till SONY, tillsammans med sina respektive dotterbolag, benämns härefter gemensamt ”SONYs licensgivare”). Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas under denna LICENS är reserverade av SONY eller SONYs licensgivare. HÖGRISKAKTIVITETER PROGRAMVARAN är inte feltolerant och är inte utformad, tillverkad eller avsedd för användning i farliga miljöer som kräver felsäker prestanda, såsom vid drift av kärnkraftverk, flygplansnavigation eller kommunikationssystem, flygtrafikledning, direkt livsuppehållande maskiner, eller vapensystem, där fel i PROGRAMVARAN kan leda till dödsfall, personskador eller allvarliga fysiska eller materiella skador (”Högriskaktiviteter”). SONY, dess dotterbolag, deras respektive leverantörer och SONYs licensgivare avsäger sig specifikt alla uttryckliga eller underförstådda garantier om lämplighet för högriskaktiviteter. UNDANTAG FRÅN GARANTI AVSEENDE PROGRAMVARAN Du godkänner uttryckligen att användning av PROGRAMVARAN sker på egen risk. PROGRAMVARAN tillhandahålls ”I BEFINTLIGT SKICK” och utan garanti av något slag och SONY, dess dotterbolag, och deras respektive leverantörer och SONYs licensgivare (i detta avsnitt, SONY, dess dotterbolag, deras respektive leverantörer och SONYs licensgivare benämns kollektivt som ”SONY”) FRÅNSÄGER SIG UTTRYCKLIGEN GARANTIER OCH VILLKOR, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, SOM HÄRRÖR FRÅN LAG ELLER ANNAT, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER OCH VILLKOR FÖR KVALITET, FRÅNVARO AV INTRÅNG, SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL. SONY GARANTERAR INTE ATT FUNKTIONERNA I PROGRAMVARAN UPPFYLLER DINA KRAV ELLER ATT PROGRAMVARAN ÄR UTAN AVBROTT ELLER FEL. SONY GARANTERAR INTE OCH GÖR INGA UTFÄSTELSER OM ANVÄNDNING, OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA ELLER RESULTAT AV ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN NÄR DET GÄLLER KORREKTHET, NOGRANNHET, PÅLITLIGHET, ELLER ANNAT. VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE UNDANTAG AV UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, I SÅDANA FALL SKALL UNDANTAGEN OVAN KANSKE 86 SE COPYRIGHT INTE GÄLLA DIG. Du förstår uttryckligen att uppgifterna i PROGRAMVARAN kan innehålla felaktig eller ofullständig information på grund av tidens gång, förändrade omständigheter, använda källor och karaktären av arbetet med insamling av omfattande geografisk information, något som kan leda till felaktiga resultat. ANSVARSBEGRÄNSNING I DETTA AVSNITT SKA SONY, DESS DOTTERBOLAG, OCH DERAS LEVERANTÖRER OCH SONYS LICENSGIVARE GEMENSAMT HÄNVISAS TILL SOM ”SONY” SÅ LÅNGT ÄR MÖJLIGT ENLIGT GÄLLANDE LAG. SONY ANSVARAR INTE FÖR ANSPRÅK, KRAV ELLER ÅTAL, OBEROENDE AV SKÄLET TILL ANSPRÅK, KRAV ELLER ÅTAL, GÄLLANDE FÖRLUSTER ELLER SKADOR, DIREKTA ELLER INDIREKTA, SOM KAN UPPSTÅ FRÅN ANVÄNDNING ELLER INNEHAV AV PROGRAMVARAN, INTE HELLER FÖR FÖRLUST AV VINST, INTÄKTER, AVTAL ELLER BESPARINGAR, ELLER NÅGRA ANDRA DIREKTA, INDIREKTA, OFÖRUTSEDDA, SÄRSKILDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR PÅ GRUND AV DIN ANVÄNDNING ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN, EVENTUELLA FEL I PROGRAMVARAN, ELLER BROTT MOT VILLKOREN, OAVSETT OM DESSA ANSPRÅK GÄLLER AVTALSBROTT ELLER ÅTALBAR HANDLING, ELLER BASERAS PÅ EN GARANTI, ÄVEN OM SONY HAR FÅTT INFORMATION OM ATT SÅDANA SKADOR KAN FÖREKOMMA, UTOM I FALL AV SONYS GROVA VÅRDSLÖSHET ELLER AVSIKTLIGA FÖRSUMMELSE, DÖDSFALL ELLER PERSONSKADA, OCH SKADOR PÅ GRUND AV ATT PRODUKTEN ÄR FELAKTIG. I VARJE FALL FÖRUTOM FÖR DE FÖREGÅENDE UNDANTAGEN, SKALL SONYS HELA ANSVAR UNDER ALLA BESTÄMMELSE I DETTA LICENSAVTAL BEGRÄNSAS TILL ETT BELOPP SOM MOTSVARAR DET SOM BETALATS FÖR PROGRAMVARAN. VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE UNDANTAG ELLER BEGRÄNSNING AV FÖLJDSKADOR ELLER INDIREKTA SKADOR, SÅ OVANSTÅENDE UNDANTAG ELLER BEGRÄNSNING KANSKE INTE GÄLLER DIG.

FÖRBUD MOT EXPORT DU BEKRÄFTAR ATT ANVÄNDNINGEN AV PROGRAMVARAN I VISSA LÄNDER, REGIONER, OMRÅDEN ELLER ANLÄGGNINGAR, ELLER EXPORT AV PRODUKTER FRÅN DET LAND DÄR SÅDANA PRODUKTER ÄR UTFORMADE FÖR ATT SÄLJAS, KAN VARA BEGRÄNSAD ELLER FÖRBJUDEN. DU ACCEPTERAR ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN ELLER EXPORTERA PRODUKTERNA I ENLIGHET MED GÄLLANDE LAGAR, FÖRORDNINGAR, REGLER OCH FÖRESKRIFTER I RELEVANTA LÄNDER, REGIONER, OMRÅDEN OCH ANLÄGGNINGAR. SEPARERINGSKLAUSUL Om någon del av denna LICENS är ogiltig eller icke verkställbar skall övriga delar fortfarande vara giltiga. GÄLLANDE LAG OCH JURISDIKTION Denna LICENS skall regleras av lagarna i Japan utan hänsyn till dess lagvalsregler och Förenta nationernas konvention angående avtal om internationella köp av varor, som uttryckligen är utesluten. Eventuell tvist med anledning av denna LICENS ska uteslutande avgöras av distriktsdomstolen i Tokyo, och parterna ger härmed sitt samtycke till platsen och jurisdiktion för sådan domstol. PARTERNA SKALL HÄRMED AVSTÅ FRÅN RÄTTEGÅNG MED JURY MED AVSEENDE EVENTUELLA FRÅGOR SOM UPPSTÅR FRÅN ELLER RELATERAR TILL DENNA LICENS. VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE UNDANTAG AV RÄTTIGHETEN TILL RÄTTEGÅNG MED JURY, I SÅDANA FALL SKALL UNDANTAGEN OVAN KANSKE INTE GÄLLA DIG. HELA AVTALET Dessa villkor utgör hela avtalet mellan SONY och dig beträffande ämnet häri och ersätter i sin helhet alla tidigare existerande skriftliga eller muntliga avtal mellan oss med avseende på sådana ärenden. SLUTANVÄNDARE INOM OFFENTLIG FÖRVALTNING Om PROGRAMVARAN förvärvas av eller på uppdrag av USA:s regering eller någon annan enhet som söker eller utövar rättigheter liknande dem som hävdas av USA:s regering, är en sådan PROGRAMVARA en ”handelsvara” som termen definieras i 48 CFR (”FAR”) 2.101, är licensierad i enlighet med denna LICENS, och sådan PROGRAMVARA som levereras eller på annat sätt tillhandahålls skall märkas eller inbäddas med ”Köpvillkor” som anges av SONY och/eller dess dotterbolag och skall behandlas i enlighet med sådant meddelande. Upphovsrätt och varumärken 1993-2011 NAVTEQ 2012 ZENRIN CO., LTD. Australien Hema Maps Pty. Ltd, 2010. Copyright. Based on data provided under license from PSMA Australia Limited (www.psma.com.au). Product incorporates data which is 2010 Telstra Corporation Limited, GM Holden Limited, Intelematics Australia Pty Ltd, NAVTEQ International LLC, Sentinel Content Pty Limited and Continental Pty Ltd. Österrike Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen Kanada This data includes information taken with permission from Canadian authorities, including Her Majesty the Queen in Right of Canada, Queen’s Printer for Ontario, Canada Post Corporation, GeoBase , The Department of Natural Resources Canada. All rights reserved. Kroatien, Estland, Lettland, Litauen, Moldavien, Polen, Slovenien och Ukraina EuroGeographic Frankrike source: IGN 2009 - BD TOPO Tyskland Die Grundlagendaten wurden mit Genehmigung der zustaendigen Behoerden entnommen. Storbritannien Contains Ordnance Survey data Crown copyright and database right 2010 Contains Royal Mail data Royal Mail copyright and database right 2010 Grekland Copyright Geomatics Ltd. Ungern Copyright 2003; Top-Map Ltd. Italien La Banca Dati Italiana è stata prodotta usando quale riferimento anche cartografia numerica ed al tratto prodotta e fornita dalla Regione Toscana. Övrigt/Sakregister 87 SE

 • Page 1 and 2:

  4-418-120-51(1) Digital HD Video Ca

 • Page 3 and 4:

  Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minat

 • Page 5 and 6:

  Modellnamnet visas i den här handb

 • Page 7 and 8:

  Spela in bilder med vald bildkvalit

 • Page 9 and 10:

  Delar och reglage Siffrorna inom (

 • Page 11 and 12:

  HDR-CX730E/CX740VE/CX760E/ CX760VE/

 • Page 13 and 14:

  Komma igång Medföljande tillbehö

 • Page 15 and 16:

  Ladda upp batteriet med hjälp av e

 • Page 17 and 18:

  Ladda batteriet utomlands Du kan la

 • Page 19 and 20:

  Stänga av kameran Stäng LCD-skär

 • Page 21 and 22:

  Förbereda inspelningsmediet Inspel

 • Page 23 and 24:

  Inspelning/uppspelning Inspelning I

 • Page 25 and 26:

  Fokusspårning (33) Zoom, återst

 • Page 27 and 28:

  Noteringar Se till att du håller

 • Page 29 and 30:

  Gå tillbaka till Event Viewskärme

 • Page 31 and 32:

  Använda knappar under uppspelning

 • Page 33 and 34:

  Avancerade funktioner Tydliga inspe

 • Page 35 and 36: Ljuddetektering: Videokameran detek
 • Page 37 and 38: Spela in bilder med vald bildkvalit
 • Page 39 and 40: Ta bilder i slutarhastighetspriorit
 • Page 41 and 42: GPS-trianguleringsstatus Söker eft
 • Page 43 and 44: Tips för bättre mottagning Anv
 • Page 45 and 46: 1 2 Välj [Replay] på skärmen eft
 • Page 47 and 48: När du ansluter videokameran med d
 • Page 49 and 50: 3 4 Ställ in skärpan för den pro
 • Page 51 and 52: 2 Välj punkten där du vill dela f
 • Page 53 and 54: Förbereda en dator (Windows) Steg
 • Page 55 and 56: Den här videokameran spelar in HD-
 • Page 57 and 58: Spara bilder med en extern enhet Ko
 • Page 59 and 60: Skapa en skiva med DVD-brännaren e
 • Page 61 and 62: 2 Anslut videokameran till inspelni
 • Page 63 and 64: Så här raderar du bilder på den
 • Page 65 and 66: Snabbt hitta ett menyalternativ Men
 • Page 67 and 68: Face Face Detection................
 • Page 69 and 70: Language Setting.......... Ställer
 • Page 71 and 72: Självdiagnostik/ varningsindikator
 • Page 73 and 74: Inspelningstid för filmer/antal st
 • Page 75 and 76: Videokameran använder formatet VBR
 • Page 77 and 78: Använd eller förvara inte videoka
 • Page 79 and 80: skruva åt skruven. Du tar bort ett
 • Page 81 and 82: Laddning av det förinstallerade la
 • Page 83 and 84: Projektionsavstånd: 0,5 m eller me
 • Page 85: LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE AV
 • Page 89 and 90: Intelligent Auto (detektering av an
 • Page 91 and 92: Smile Shutter......................
 • Page 93 and 94: epræsentant for EMC og produktsikk
 • Page 95 and 96: Modelnavnet fremgår af denne vejle
 • Page 97 and 98: Optagelse af billeder i den valgte
 • Page 99 and 100: Dele og knapper Tallene i ( ) er re
 • Page 101 and 102: HDR-CX730E/CX740VE/CX760E/ CX760VE/
 • Page 103 and 104: Kom godt i gang Medfølgende tilbeh
 • Page 105 and 106: Opladning af batteriet ved hjælp a
 • Page 107 and 108: Sådan oplades batteriet i udlandet
 • Page 109 and 110: Sådan slukkes for strømmen Luk LC
 • Page 111 and 112: Klargøring af optagemediet De opta
 • Page 113 and 114: Optagelse/afspilning Optagelse I st
 • Page 115 and 116: Sporingsfokus (33) Zoom, resterend
 • Page 117 and 118: Bemærkninger Sørg for at holde f
 • Page 119 and 120: Begivenhedsnavn Optaget tid/antal b
 • Page 121 and 122: Betjening af knapper under afspilni
 • Page 123 and 124: Avancerede betjeninger Tydelige opt
 • Page 125 and 126: Lydregistrering: Videokameraet regi
 • Page 127 and 128: Optagelse af billeder i den valgte
 • Page 129 and 130: Optagelse af billeder med lukkerhas
 • Page 131 and 132: GPS-triangulering Søgning efter sa
 • Page 133 and 134: Hvis data om din aktuelle placering
 • Page 135 and 136: Bemærkninger Scener i forbindelse
 • Page 137 and 138:

  Bemærkninger Se også i tv’ets

 • Page 139 and 140:

  Sådan bruger du den indbyggede pro

 • Page 141 and 142:

  Redigering Redigering på videokame

 • Page 143 and 144:

  Lagring af film og billeder med en

 • Page 145 and 146:

  3 4 Om Windows 7, vælg [PlayMemori

 • Page 147 and 148:

  Aktivering af "PlayMemories Home"-s

 • Page 149 and 150:

  De enheder, som den oprettede disk

 • Page 151 and 152:

  Bemærkninger Film i HD-billedkval

 • Page 153 and 154:

  Lagring af billeder på en ekstern

 • Page 155 and 156:

  Hvis videokameraet ikke genkender d

 • Page 157 and 158:

  Sådan finder du hurtigt et menuele

 • Page 159 and 160:

  Face Face Detection................

 • Page 161 and 162:

  Battery Info......................

 • Page 163 and 164:

  Dit videokamera gemmer det billede,

 • Page 165 and 166:

  Optagetid for film/ antal optagelig

 • Page 167 and 168:

  Videokameret bruger formatet VBR (V

 • Page 169 and 170:

  Du må ikke bruge eller opbevare vi

 • Page 171 and 172:

  Tilbehørsskoen har en sikkerhedsen

 • Page 173 and 174:

  Opbevar objektivet i godt ventilere

 • Page 175 and 176:

  Generelt Strømkrav: 6,8 V/7,2 V DC

 • Page 177 and 178:

  SLUTBRUGERLICENS- AFTALE FOR KORT-

 • Page 179 and 180:

  GÆLDENDE LOV, FORORDNINGER, REGLER

 • Page 181 and 182:

  Intelligent Auto (ansigtsregistreri

 • Page 183 and 184:

  S Scenario Save....................

 • Page 185 and 186:

  Deutschland GmbH, Hedelfinger Stras

 • Page 187 and 188:

  Tässä oppaassa näytetään malli

 • Page 189 and 190:

  Kuvien tallentaminen valitulla kuva

 • Page 191 and 192:

  Osat ja säätimet Sulkeissa ( ) ol

 • Page 193 and 194:

  HDR-CX730E/CX740VE/CX760E/ CX760VE/

 • Page 195 and 196:

  Aloittaminen Vakiovarusteet Vakiova

 • Page 197 and 198:

  Akun lataaminen tietokoneella Käyn

 • Page 199 and 200:

  Akun lataaminen ulkomailla Voit lad

 • Page 201 and 202:

  Virran katkaiseminen Sulje LCD-näy

 • Page 203 and 204:

  Tallennusvälineen valmistelu Käyt

 • Page 205 and 206:

  Tallennus/toisto Kuvaaminen Oletusa

 • Page 207 and 208:

  Seurantatarkennus (33) Zoomaus, ak

 • Page 209 and 210:

  Huomautuksia Pidä sormi zoomausvi

 • Page 211 and 212:

  Tapahtuman nimi Tallennusaika/kuvam

 • Page 213 and 214:

  Painikkeiden käyttäminen toiston

 • Page 215 and 216:

  Edistyneet toiminnot Henkilöiden k

 • Page 217 and 218:

  Äänen tunnistus: Videokamera tunn

 • Page 219 and 220:

  Tallennustila ja tallennusväline,

 • Page 221 and 222:

  MANUAL-painike 1 2 Vaihda manuaalis

 • Page 223 and 224:

  Nykyisen sijainnin kartan hakeminen

 • Page 225 and 226:

  Videoiden näytevalikoimasta nautti

 • Page 227 and 228:

  1 2 Valitse [Save and Share] näyt

 • Page 229 and 230:

  Videokameran kytkeminen televisioon

 • Page 231 and 232:

  Huomautuksia Varo seuraavia toimin

 • Page 233 and 234:

  2 Valitse kohta, josta video jaetaa

 • Page 235 and 236:

  Tietokoneen valmistelu (Windows) Va

 • Page 237 and 238:

  Älä aseta AVCHD-levyjä, jotka on

 • Page 239 and 240:

  Kuvien tallentaminen ulkoisella lai

 • Page 241 and 242:

  Levyn luominen DVD-tallentimella

 • Page 243 and 244:

  2 Kytke videokamera tallennuslaitte

 • Page 245 and 246:

  Ulkoisella tallennusvälineellä ol

 • Page 247 and 248:

  Valikkokohteen löytäminen nopeast

 • Page 249 and 250:

  Face Face Detection................

 • Page 251 and 252:

  Battery Info......................

 • Page 253 and 254:

  Videokamera tallentaa juuri otettua

 • Page 255 and 256:

  Videoiden enimmäistallennusaika/ta

 • Page 257 and 258:

  Jos haluat tallentaa taulukon mukai

 • Page 259 and 260:

  Hyvin kuumassa, kylmässä tai kost

 • Page 261 and 262:

  Ulkoista salamaa (myydään eriksee

 • Page 263 and 264:

  Akun varaus purkautuu kokonaan noin

 • Page 265 and 266:

  Tarkkuus (lähtö): nHD (640 360)

 • Page 267 and 268:

  VIDEOKAMERA- TUOTTEIDEN KART- TATIE

 • Page 269 and 270:

  KOKONAAN. KÄYTTÄJÄ HYVÄKSYY, ET

 • Page 271 and 272:

  Destination (69) Intelligent Auto (

 • Page 273 and 274:

  S Scenario Save....................

 • Page 275 and 276:

  autorizat pentru EMC și siguranţa

 • Page 277 and 278:

  În acest manual, memoria internă

 • Page 279 and 280:

  Înregistrarea imaginilor cu calita

 • Page 281 and 282:

  Componente şi butoane Numerele din

 • Page 283 and 284:

  HDR-CX730E/CX740VE/CX760E/ CX760VE/

 • Page 285 and 286:

  Buton VISUAL INDEX (29) Afişează

 • Page 287 and 288:

  Încărcarea acumulatorului 1 Înch

 • Page 289 and 290:

  Pentru a scoate acumulatorul Închi

 • Page 291 and 292:

  Pornirea camerei şi setarea datei

 • Page 293 and 294:

  Pentru a ajusta unghiul panoului LC

 • Page 295 and 296:

  Pentru a scoate cartela de memorie

 • Page 297 and 298:

  2 Apăsaţi uşor pe PHOTO pentru a

 • Page 299 and 300:

  Durata maximă continuă de înregi

 • Page 301 and 302:

  Redare Puteţi căuta imaginile în

 • Page 303 and 304:

  3 Selectaţi imaginea dorită. Cân

 • Page 305 and 306:

  (foto) Şterge Context Înapoi Îna

 • Page 307 and 308:

  Când doriţi să înregistraţi su

 • Page 309 and 310:

  Dezactivat (niciun indicator) Auto

 • Page 311 and 312:

  [Durată lungă ]: calitate 1440 1

 • Page 313 and 314:

  Pentru a atribui elementul de meniu

 • Page 315 and 316:

  Pentru a închide ecranul cu locaţ

 • Page 317 and 318:

  Bucuraţi-vă de un compendiu al fi

 • Page 319 and 320:

  Convertirea formatului de date la o

 • Page 321 and 322:

  Note Dacă încercaţi să redaţi

 • Page 323 and 324:

  3 4 Acest ecran apare prima oară

 • Page 325 and 326:

  2 Selectaţi punctul unde doriţi s

 • Page 327 and 328:

  Pregătirea unui computer (Windows)

 • Page 329 and 330:

  Note Nu formataţi memoria internă

 • Page 331 and 332:

  Salvarea imaginilor cu un dispoziti

 • Page 333 and 334:

  Crearea unui disc cu ajutorul unui

 • Page 335 and 336:

  2 Conectaţi camera video la dispoz

 • Page 337 and 338:

  Pentru redarea imaginilor de pe un

 • Page 339 and 340:

  Particularizarea camerei video Util

 • Page 341 and 342:

  Liste de meniuri Mod fotografiere F

 • Page 343 and 344:

  Funcţie Redare Vizualiz. eveniment

 • Page 345 and 346:

  Altele/Index Depanare Dacă întâm

 • Page 347 and 348:

  Acumulatorul este aproape descărca

 • Page 349 and 350:

  (unitate: minut) Acumulator Calitat

 • Page 351 and 352:

  înregistrat este afişat pe ecranu

 • Page 353 and 354:

  Observaţii despre încărcarea cu

 • Page 355 and 356:

  Pentru a curăţa lentilele proiect

 • Page 357 and 358:

  Specificaţii Sistem Format semnal:

 • Page 359 and 360:

  Capacitate Tipică: 7,0 Wh (1 030 m

 • Page 361 and 362:

  Nu puteţi utiliza SOFTWARE-ul cu a

 • Page 363 and 364:

  Australia Hema Maps Pty. Ltd, 2010

 • Page 365 and 366:

  Jos Indicator Semnificaţie [Nivel

 • Page 367:

  R Red. auto zgom. vânt............