Views
8 months ago

Sony HDR-PJ760E - HDR-PJ760E Consignes d’utilisation Grec

Sony HDR-PJ760E - HDR-PJ760E Consignes d’utilisation Grec

GR Διαβάστε

GR Διαβάστε πρώτα αυτό Πριν θέσετε τη μονάδα σε λειτουργία, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΠΡОΕΙΔОΠОΙΗΣΗ Για να αποτρέψετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία. Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υπερβολική ζέστη όπως ήλιο, φωτιά ή παρόμοια στοιχεία. ΠΡOΣOXΗ Mπαταρία Αν η μπαταρία υποστεί κακή μεταχείριση, μπoρεί να εκραγεί, να πρoκαλέσει φωτιά ή ακόμα και χημικά εγκαύματα. Λάβετε τις ακόλoυθες πρoφυλάξεις. Μην την απoσυναρμoλoγείτε. Μην σπάσετε και μην πετάξετε με δύναμη τη μπαταρία, μην τη χτυπήσετε με σφυρί, μην τη ρίξετε κάτω και μην την πατήσετε. Μην την βραχυκυκλώνετε και μην αφήνετε μεταλλικά αντικείμενα να έρχονται σε επαφή με τα τερματικά της μπαταρίας. Μην εκθέτετε την μπαταρία σε υψηλές θερμοκρασίες άνω των 60°C, για παράδειγμα, εκτεθειμένη άμεσα στο φως του ήλιου, ή μέσα σε αυτοκίνητο σταθμευμένο κάτω από τον ήλιο. Μην καίτε την μπαταρία, ούτε να την πετάτε στη φωτιά. Μην χρησιμοποιείτε μπαταρίες που έχουν καταστραφεί ή παρουσιάζουν διαρροή λιθίου. Να φορτίζετε την μπαταρία μόνο με ένα γνήσιο φορτιστή μπαταριών Sony ή μια συσκευή που μπορεί να φορτίζει την μπαταρία. Κρατάτε την μπαταρία μακριά από τα μικρά παιδιά. Διατηρείτε την μπαταρία στεγνή. Αντικαταστήστε μόνο με ίδιο ή αντίστοιχο τύπο που συνιστάται από τη Sony. Απορρίψτε τις μπαταρίες άμεσα, όπως περιγράφεται στις οδηγίες. Αντικαταστήστε την μπαταρία με άλλη μπαταρία του ίδιου τύπου. Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος Μη χρησιμοποιείτε το τροφοδοτικό, ενώ είναι τοποθετημένο σε στενό χώρο, όπως ανάμεσα σε ένα τοίχο και έπιπλο. Συνδέετε το τροφοδοτικό στην πλησιέστερη πρίζα τοίχου, όταν το χρησιμοποιείτε. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας κατά τη χρήση της κάμερας, αποσυνδέστε το τροφοδοτικό από την πρίζα τοίχου αμέσως. Ακόμη και αν η κάμερα είναι απενεργοποιημένη, εξακολουθεί να τροφοδοτείται με ρεύμα από το δίκτυο όσο είναι συνδεδεμένη με το τροφοδοτικό που με τη σειρά του είναι στην πρίζα. Σημείωση για το ηλεκτρικό καλώδιο Το ηλεκτρικό καλώδιο είναι σχεδιασμένο ειδικά για χρήση με αυτή τη βιντεοκάμερα μόνο και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται με άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό. Η υπερβολική ηχητική πίεση από ακουστικά μπορεί να προκαλέσει απώλεια ακοής.

ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Με την παρούσα η Sony Corporation δηλώνει ότι η ψηφιακή βιντεοκάμερα HD HDR-CX740VE/PJ740VE/PJ760VE συμμορφώνεται προς της ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/ΕΚ.. Για λεπτομέρειες παρακαλούμε όπως ελένξετε την ακόλουθη σελίδα του διαδικτύου: http://www. compliance.sony.de/ Σημείωση για τους πελάτες στις χώρες που ισχύουν οι οδηγίες της Ε.Ε. O κατασκευαστής αυτού του προϊόντος είναι η Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. O Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και την ασφάλεια του προϊόντος είναι η Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Για οποιοδήποτε θέμα που αφορά στη συντήρηση ή στην εγγύηση, ανατρέξτε στις διευθύνσεις που παρέχονται στα ξεχωριστά έγγραφα συντήρησης ή εγγύησης. Προσοχή Τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία στις συγκεκριμένες συχνότητες ενδέχεται να επηρεάσουν την εικόνα και τον ήχο της μονάδας. Το προϊόν αυτό έχει ελεγχθεί και έχει βρεθεί ότι συμμορφούται με τα όρια που καθορίζονται από τον κανονισμό περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας για χρήση καλωδίων σύνδεσης μήκους μικρότερου από 3 μέτρα (9,8 πόδια). Σημείωση Σε περίπτωση που διακοπεί η διαδικασία μεταφοράς δεδομένων (αποτυχία) λόγω στατικού ηλεκτρισμού ή ηλεκτρομαγνητισμού, επανεκκινήστε την εφαρμογή ή αποσυνδέστε και επανασυνδέστε το καλώδιο επικοινωνίας (καλώδιο USB κ.λπ.). Απορριψη παλαιών ηλεκτρικών & ηλεκτρονικών συσκευών (Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά συστήματα αποκομιδής) GR Το σύμβολο αυτό επάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό δεν θα πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Αντίθετα θα πρέπει να παραδίδεται στο κατάλληλο σημείο αποκομιδής για την ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Εξασφαλίζοντας ότι το προϊόν αυτό απορρίπτεται σωστά, βοηθάτε στο να αποτραπούν όποιες αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον που θα προέκυπταν από την μη κατάλληλη διαχείριση των αποβλήτων αυτού του προϊόντος. Η ανακύκλωση των υλικών βοηθά στην εξοικονόμηση των φυσικών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με τις δημοτικές αρχές της περιοχής σας, με την υπηρεσία διάθεσης των οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. Εναλλακτική διαχείριση φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών (Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά συστήματα συλλογής) Το σύμβολο αυτό επάνω στη μπαταρία ή στη συσκευασία δείχνει ότι η μπαταρία που παρέχεται με αυτό το προϊόν δεν GR

 • Page 1 and 2:

  4-418-120-31(1) En la página Web d

 • Page 3 and 4:

  Aviso para los clientes de países

 • Page 5 and 6:

  Respete las normas locales cuando u

 • Page 7 and 8:

  Índice de contenido Lea esto antes

 • Page 9 and 10:

  Instalación de Music Transfer (HDR

 • Page 11 and 12:

  Antena de GPS (HDR-CX740VE/ CX760VE

 • Page 13 and 14:

  Para montar el anillo reductor Alin

 • Page 15 and 16:

  Carga de la batería 1 Cierre la pa

 • Page 17 and 18:

  Para extraer la batería Cierre la

 • Page 19 and 20:

  Encendido de la videocámara yajust

 • Page 21 and 22:

  Para ajustar el ángulo del panel d

 • Page 23 and 24:

  Para expulsar la tarjeta de memoria

 • Page 25 and 26:

  2 Pulse PHOTO ligeramente para enfo

 • Page 27 and 28:

  Notas Si cierra la pantalla de cri

 • Page 29 and 30:

  Reproducción Puede buscar las imá

 • Page 31 and 32:

  3 Seleccione la imagen que desee. C

 • Page 33 and 34:

  (fotografía) Borrar Contexto Anter

 • Page 35 and 36:

  Si desea grabar el sonido con clari

 • Page 37 and 38:

  Grabación en lugares oscuros (Nigh

 • Page 39 and 40:

  Uso de la funciones de ajuste manua

 • Page 41 and 42:

  Para asignar el elemento de menú a

 • Page 43 and 44:

  Para cerrar la pantalla de ubicaci

 • Page 45 and 46:

  Reproducción de un compendio de la

 • Page 47 and 48:

  Para reproducir un escenario guarda

 • Page 49 and 50:

  Notas Si se intenta reproducir el

 • Page 51 and 52:

  3 4 Esta pantalla aparecerá la pr

 • Page 53 and 54:

  1 2 División de una película Sele

 • Page 55 and 56:

  Guardar las películas y fotografí

 • Page 57 and 58:

  3 4 En Windows 7, seleccione [PlayM

 • Page 59 and 60:

  Inicio del software “PlayMemories

 • Page 61 and 62:

  Los dispositivos en los que puede r

 • Page 63 and 64:

  Notas Las películas con calidad d

 • Page 65 and 66:

  Guardar imágenes en un dispositivo

 • Page 67 and 68:

  El número de escenas que pueden gu

 • Page 69 and 70:

  Para encontrar un elemento de menú

 • Page 71 and 72:

  Zoom digital.................... Aj

 • Page 73 and 74:

  Conexión Tipo de TV...............

 • Page 75 and 76:

  Con la configuración predeterminad

 • Page 77 and 78:

  Existe algún tipo de problema con

 • Page 79 and 80:

  Calidad de imagen de definición es

 • Page 81 and 82:

  Acerca del manejo de la videocámar

 • Page 83 and 84:

  Si traslada la videocámara de una

 • Page 85 and 86:

  Toque “” que se muestra en la p

 • Page 87 and 88:

  Especificaciones Sistema Formato de

 • Page 89 and 90:

  Batería recargable NP-FV50 Tensió

 • Page 91 and 92:

  DESCRIPCIÓN DE OTROS DERECHOS Y LI

 • Page 93 and 94:

  ACUERDO COMPLETO Estos términos y

 • Page 95 and 96:

  Objetivo conver (71) Cebra Atenuaci

 • Page 97 and 98:

  R Red. ruid. viento auto...........

 • Page 99 and 100:

  e acerca da garantia, consulte as m

 • Page 101 and 102:

  vídeo e indicações no ecrã são

 • Page 103 and 104:

  Gravar imagens com a qualidade de i

 • Page 105 and 106:

  Componentes e controlos Os números

 • Page 107 and 108:

  HDR-CX730E/CX740VE/CX760E/ CX760VE/

 • Page 109 and 110:

  Preparativos Artigos fornecidos Os

 • Page 111 and 112:

  Carregar a bateria utilizando o com

 • Page 113 and 114:

  Tempo de gravação, tempo de repro

 • Page 115 and 116:

  Para desligar a câmara de vídeo F

 • Page 117 and 118:

  Preparar o suporte de gravação Os

 • Page 119 and 120:

  Gravar/Reproduzir Gravar Por predef

 • Page 121 and 122:

  Localizar foco (33) Zoom, bateria

 • Page 123 and 124:

  Notas Mantenha o dedo no selector

 • Page 125 and 126:

  Nome do evento Tempo gravado/númer

 • Page 127 and 128:

  Utilizar os botões durante a repro

 • Page 129 and 130:

  Funcionamento avançado Gravar pess

 • Page 131 and 132:

  Detecção de som: A câmara de ví

 • Page 133 and 134:

  Gravar imagens com a qualidade de i

 • Page 135 and 136:

  Notas Mesmo que abra mais o DIAFRAG

 • Page 137 and 138:

  GPS estado de triangulação A proc

 • Page 139 and 140:

  Se não for possível obter dados r

 • Page 141 and 142: Notas As cenas de Reprodução de
 • Page 143 and 144: Reproduzir imagens num televisor Os
 • Page 145 and 146: vídeo premindo o botão SYNC MENU
 • Page 147 and 148: Editar Editar na câmara de vídeo
 • Page 149 and 150: Gravar a data e hora de fotografias
 • Page 151 and 152: Preparar um computador (Windows) Pa
 • Page 153 and 154: Se utilizar o Windows 7, o ícone p
 • Page 155 and 156: Guardar imagens com um dispositivo
 • Page 157 and 158: Criar um disco, utilizando o leitor
 • Page 159 and 160: 2 Ligue a câmara de vídeo ao disp
 • Page 161 and 162: Para reproduzir imagens do disposit
 • Page 163 and 164: Personalizar a câmara de vídeo Ut
 • Page 165 and 166: Listas de menus Modo Fotografia Fil
 • Page 167 and 168: Função Reprodução Vista de Even
 • Page 169 and 170: Outros/índice Resolução de probl
 • Page 171 and 172: Visor de diagnóstico automático/
 • Page 173 and 174: Cada tempo de gravação é medido
 • Page 175 and 176: Notas O tempo de gravação pode va
 • Page 177 and 178: Não embrulhe a câmara de vídeo,
 • Page 179 and 180: Volte a introduzir o compartimento
 • Page 181 and 182: Especificações Nota sobre a elimi
 • Page 183 and 184: 107,5 mm 87,5 mm 166 mm (l/a/p) i
 • Page 185 and 186: CONTRATO DE LICENÇA PARA DADOS DE
 • Page 187 and 188: PROIBIÇÃO DE EXPORTAÇÃO RECONHE
 • Page 189 and 190: Centro Indicador Zebra Salientar Ci
 • Page 191: R Recurso Expandido................
 • Page 195 and 196: αφαίρεση της μπατα
 • Page 197 and 198: Πίνακας περιεχομέν
 • Page 199 and 200: Εγκατάσταση Music Transf
 • Page 201 and 202: Κεραία GPS (HDR-CX740VE/CX760
 • Page 203 and 204: Αφαιρέστε το κάλυμ
 • Page 205 and 206: Έναρξη Στοιχεία πο
 • Page 207 and 208: Φόρτιση της μπαταρ
 • Page 209 and 210: Αποσυνδέστε το μετ
 • Page 211 and 212: Αλλαγή της ρύθμιση
 • Page 213 and 214: Προετοιμασία του μ
 • Page 215 and 216: Εγγραφή/Αναπαραγωγ
 • Page 217 and 218: Παρακολούθηση εστί
 • Page 219 and 220: Σημειώσεις Το δάχτ
 • Page 221 and 222: Όνομα συμβάντος Χρ
 • Page 223 and 224: Κουμπιά λειτουργιώ
 • Page 225 and 226: Προηγμένες λειτουρ
 • Page 227 and 228: Ανίχνευση ήχου: Η β
 • Page 229 and 230: Εγγραφή εικόνων με
 • Page 231 and 232: F3,4 όταν ρυθμίζετε τ
 • Page 233 and 234: Πληροφορίες εγγραφ
 • Page 235 and 236: Σχετικά με το δορυφ
 • Page 237 and 238: Α: Η βιντεοκάμερα α
 • Page 239 and 240: Αναπαραγωγή εικόνω
 • Page 241 and 242: εξωτερικής συσκευή
 • Page 243 and 244:

  Μοχλός ζουμ 3 4 Η οθ

 • Page 245 and 246:

  Διαχωρισμός ταινία

 • Page 247 and 248:

  Αποθήκευση ταινιών

 • Page 249 and 250:

  Προετοιμασία ενός

 • Page 251 and 252:

  Για αποσύνδεση της

 • Page 253 and 254:

  Λήψη του αποκλειστ

 • Page 255 and 256:

  Οι συσκευές στις οπ

 • Page 257 and 258:

  Για αναπαραγωγή εν

 • Page 259 and 260:

  Επειδή η αντιγραφή

 • Page 261 and 262:

  Για αποθήκευση των

 • Page 263 and 264:

  Για να βρείτε γρήγο

 • Page 265 and 266:

  Ψηφιακό ζουμ............

 • Page 267 and 268:

  Ρύθμιση σύνδ. USB.......

 • Page 269 and 270:

  συνέχεια ενεργοποι

 • Page 271 and 272:

  Η κάρτα μνήμης διαθ

 • Page 273 and 274:

  Ποιότητα εικόνας τ

 • Page 275 and 276:

  Πληροφορίες για το

 • Page 277 and 278:

  Συμπύκνωση υγρασία

 • Page 279 and 280:

  Μη χρησιμοποιείτε

 • Page 281 and 282:

  Προδιαγραφές Σημεί

 • Page 283 and 284:

  HDR-PJ740VE/PJ760E/PJ760VE: 71,5 mm

 • Page 285 and 286:

  ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΔΕΙΑΣ

 • Page 287 and 288:

  ΑΞΙΩΣΗΣ, ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ

 • Page 289 and 290:

  Ενδείξεις οθόνης Ο

 • Page 291 and 292:

  Ευρετήριο A R Ε Active In

 • Page 293 and 294:

  Ευρωπαϊκή Εγγύηση S

 • Page 295 and 296:

  που περιγράφονται

 • Page 297 and 298:

  GR 107

 • Page 299 and 300:

  Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stutt

 • Page 301 and 302:

  Bu kılavuzda, yüksek çözünürl

 • Page 303 and 304:

  Görüntülerin seçilen görüntü

 • Page 305 and 306:

  Parçalar ve komutlar Parantez ( )

 • Page 307 and 308:

  HDR-CX730E/CX740VE/CX760E/ CX760VE/

 • Page 309 and 310:

  Başlarken Ürünle Birlikte Verile

 • Page 311 and 312:

  Pilin bilgisayardan şarj edilmesi

 • Page 313 and 314:

  Pilin yurtdışında şarj edilmesi

 • Page 315 and 316:

  Kameranın kapatılması LCD ekran

 • Page 317 and 318:

  Kayıt ortamının hazırlanması K

 • Page 319 and 320:

  Kayıt/Oynatma Kayıt Varsayılan a

 • Page 321 and 322:

  Zum, Kalan pil süresi Sayaç (saa

 • Page 323 and 324:

  Notlar Parmağınızı otomatik zu

 • Page 325 and 326:

  Olay adı Kaydedilen süre/fotoğra

 • Page 327 and 328:

  Oynatma sırasında işlem düğmel

 • Page 329 and 330:

  Gelişmiş işlemler İnsanların n

 • Page 331 and 332:

  Ses algılama: Kamera rüzgar gür

 • Page 333 and 334:

  Görüntülerin seçilen görüntü

 • Page 335 and 336:

  Notlar Zum düğmesini W (Geniş a

 • Page 337 and 338:

  GPS konum bulma durumu Uydu arama N

 • Page 339 and 340:

  Bulunduğunuz konuma ait bilgiler a

 • Page 341 and 342:

  Notlar Bir Vurgulu Oynatma seçti

 • Page 343 and 344:

  Notlar Ayrıca, televizyonunuzun ku

 • Page 345 and 346:

  Yerleşik projektörün kullanımı

 • Page 347 and 348:

  Düzenleme Kamerada düzenleme

 • Page 349 and 350:

  Standart çözünürlüklü (STD) g

 • Page 351 and 352:

  Bilgisayarın hazırlanması (Windo

 • Page 353 and 354:

  3 USB kablosunu çıkarın. Window

 • Page 355 and 356:

  Görüntülerin harici bir aygıtla

 • Page 357 and 358:

  DVD yazıcı veya kaydediciyle disk

 • Page 359 and 360:

  2 Kameranızı A/V bağlantı kablo

 • Page 361 and 362:

  Harici ortam aygıtındaki görünt

 • Page 363 and 364:

  Kameranın özelleştirilmesi Menü

 • Page 365 and 366:

  Menü listeleri Çekim Modu Film...

 • Page 367 and 368:

  Düzenl./Kopyal. Sil...............

 • Page 369 and 370:

  Diğerleri/Dizin Sorun Giderme Kame

 • Page 371 and 372:

  Pil çok ısınmıştır. Pili değ

 • Page 373 and 374:

  Tahmini video kayıt süresi Dahili

 • Page 375 and 376:

  Bit hızı ve kaydedilen piksel say

 • Page 377 and 378:

  Kişisel olarak toplanmış bilgisa

 • Page 379 and 380:

  Bellek kartının köşesiyle veya

 • Page 381 and 382:

  Lens: Carl Zeiss Vario-Sonnar T 10

 • Page 383 and 384:

  NAVTEQ ve NAVTEQ Harita logosu NAVT

 • Page 385 and 386:

  GARANTİ VERMEMEKTE VEYA BEYANDA BU

 • Page 387 and 388:

  Ekran göstergeleri Ayarları deği

 • Page 389 and 390:

  İndeks Simgeler F L 5,1 kanallı s

 • Page 391:

  Uygunluk beyanı, üretici firmanı