Views
7 months ago

Sony HDR-PJ760E - HDR-PJ760E Mode d'emploi Serbe

Sony HDR-PJ760E - HDR-PJ760E Mode d'emploi Serbe

Vađenje baterije

Vađenje baterije Zatvorite LCD ekran. Pomaknite prek idač za otpuštanje baterije BATT (baterija) () i zatim skinite bateriju (). Upotreba mrežnog napajanja kao izvora energije Povežite na is ti način kao za punjenje baterije. Čak i ako je baterija učvršćena, neće se prazniti. Napomene o bateriji 6 Kad skidate bateriju ili iskopčavate mrežni adapter, isključite kamkorder i pazite da su indikatori (video zapis)/ (fotografija) (str. 25) i indikator pristupa (str. 23) isključeni. 6 Indikator CHG (punjenje) trepće tokom punjenja u sledećim us lovima: – Baterija nije pravilno postavljena. – Baterija je oštećena. – Temperatura baterije je preniska. Skinite bateriju sa kamkordera i ostavite je na toplom mestu. – Temperatura baterije je previsoka. Skinite bateriju sa kamkordera i ostavite je na hladnom mestu. 6 Pri povez ivanju video svetla (opcija) savetujemo vam upo trebu baterije FV70 ili NP-FV100. 6 S ovim kamkorderom ne možete koristiti "InfoLITHIUM" bateriju NP-FV30. 6 Standardno je podešeno automatsko isključivanje napajanja ako se kamkorderom ne rukuje približno 2 minuta kako bi se očuvalo punjenje baterije ([Eco Mode] str. 72). Napomene o mrežnom adapteru 6 Kod upo trebe mrežnog adaptera, upotrebite obližnju zidnu utičnicu. Odmah izvucite adapter iz zidne utičnice ako se tokom upo trebe kamkordera pojave problemi. 6 Adapter tokom upo trebe nemojte držati u uskom prostoru, kao što je između zida i nameštaja. 6 Nemojte kratko spajati DC priključak mrežnog adaptera ili kontakte baterije metalnim predmetima. To može prouzrokovati nepravilnosti u radu. 6 Izvucite mrežni adapter iz kamkordera držeći kamkorder i DC priključak. 6 Vreme snimanja, vreme reprodukcije (str. 76) 6 Indikator preostalog kapaciteta baterije (str. 26) 6 Punjenje baterije u inostrans tvu (str. 19) 18

Punjenje baterije u inostranstvu Bateriju možete puniti pomoću priloženog mrežnog adaptera u svim državama/regijama gde je napon mreže u opsegu od 100 V do 240 V, frekvencija 50 ili 60 Hz. Nemojte upotrebljavati elektronski transformator. 19