Views
7 months ago

Sony HDR-PJ760E - HDR-PJ760E Mode d'emploi Serbe

Sony HDR-PJ760E - HDR-PJ760E Mode d'emploi Serbe

Uključivanje i

Uključivanje i podešavanje datuma i vremena Otvorite LCD ekran kamkordera i 1 uključite kamkorder. 6 Kamkorder možete uključiti i tako š to pritisnete tas ter POWER (str. 12). Odaberite željeni jezik i zatim 2 odaberite [Next]. Dodirnite tas ter na LCD ekranu. 3 Tasterima / odaberite željeno geografsko područje i zatim odaberite [Next]. 4 Podesite [Summer Time], odaberite format datuma i datum i vreme. 6 Ako podesite [Summer Time] na [On], podešava se sat vremena više. 6 Kad odaberete datum i vreme, odaberite jednu od opcija i podesite vrednost pomoću / . 6 Kad odaberete , podešavanje datuma i vremena je završeno. Promena jezika prikaza Možete promeniti prikaz na ekranu tako da se prikazuje na željenom jeziku. Odaberite [Setup] ל]‏ General Settings] [Language Setting] željeni jezik. 20

Za isključivanje napajanja Zatvorite LCD ekran ili pritisnite tas ter POWER (str. 12). Ako je tražilo izvučeno, uvucite ga kako je prikazano na slici desno (HDR-CX730E/ CX740VE/CX760E/CX760VE/PJ740VE/ PJ760E/PJ760VE). Uključenje ili isključenje kamkordera pomoću LCD ekrana ili tražila (HDR-CX730E/CX740VE/CX760E/CX760VE/PJ740VE/PJ760E/PJ760VE) Napajanje kamkordera se uključi ili isključi zavisno od statusa LCD ekrana ili tražila. Status LCD ekran Tražilo Napajanje kamkordera Otvoren Uvučeno Uključeno Izvučeno Uključeno Zatvoren Uvučeno Isključeno Izvučeno Uključeno Napomene 6 Čak i ako je LCD ekran zatvoren, ako je tražilo izvučeno, kamkorder nije isključen. Prilikom isključivanja napajanja kamkordera, proverite da li je tražilo uvučeno u izvorni položaj. Kad snimate samo pomoću tražila (HDR-CX730E/CX740VE/CX760E/CX760VE/ PJ740VE/PJ760E/PJ760VE) Izvucite tražilo () i zatvorite LCD ekran pa zatim podesite željeni ugao (). Ako su indikatori u tražilu zamagljeni, izoštrite prikaz pomoću prek idača za podešavanje objektiva tražila smeštene na gornjoj strani tražila. 21