Views
9 months ago

Sony HDR-PJ760E - HDR-PJ760E Mode d'emploi Serbe

Sony HDR-PJ760E - HDR-PJ760E Mode d'emploi Serbe

ђ (fotografije)

ђ (fotografije) Brisanje Kontekst Prethodna Sledeća Za pokretanje/zaustavljanje pokre nog albuma t 6 Ako više puta odaberete / tokom reprodukcije, video zapisi se reprodukuju ubrzano približno 5 puta približno 10 puta približno 30 puta približno 60 puta. 6 Odaberite / tokom pauze za usporenu reprodukciju video zapisa. 6 Za ponavljanje pokre tnog albuma, odaberite ם [Slideshow Set]. Za reprodukciju snimaka na drugim uređajima 6 Snimke naprav ljene ovim kamkorderom možda nećete moći da reprodukujete normalno na drugim uređajima. Takođe, snimke naprav ljene drugim uređajima možda nećete moći da reprodukujete ovim kamkorderom. 6 Video zapisi standardnog kvaliteta (STD) snimljeni na SD memorijske kartice ne mogu se reprodukovati na AV opremi drugih proizvođača. 34

Napredne funkcije Jasn i snimc i osoba Jasno snimanje odabranog objekta (Face Priority) Kamkorder može pratiti lice koje odaberete i automatski podesiti izoštrenost, ekspoziciju i ton kože lica. Dodirnite jedno od ciljanih lica. Jasno snimanje glasova (Closer Voice) Kamkorder razaznaje lice osobe i jasno snima glas. (Standardna postavka je [On].) Prikazuje se dvostruki okvir. Poništenje odabira Napomene 6 Objekat koji s te dotaknuli možda se neće prepoznati, zavisno od svetline okoline ili frizure osobe. 6 Podesite opciju [Face Detection] na drugu postavku osim [Off] ([Auto] je standardna postavka). 1 Odaberite [Camera/ Mic] [ Microphone] [Closer Voice]. 2 Odaberite željenu opciju. Za snimanje objekata koji nisu ljudi (Tracking focus) Dodirnite objekat koji želite snimati. Kamkorder izoštrava automatski. Napomene 6 Ako odaberete [Off], na LCD ekranu se prikazuje . 6 [Closer Voice] neće funkcionisati dok je na vaš kamkorder pričvršćen spo ljašnji mikrofon. 6 Kad želite zvuk snimiti jasno bez ikakvih smetnji, na primer pri snimanju muz ičkog koncerta, podesite [Closer Voice] na [Off]. 35