Views
8 months ago

Sony HDR-PJ760E - HDR-PJ760E Mode d'emploi Serbe

Sony HDR-PJ760E - HDR-PJ760E Mode d'emploi Serbe

Provera stanja

Provera stanja triangulacije Kamkorder prikazuje stanje prijema GPS signala kad ne možete dobiti informacije za triangulaciju. 1 Prikažite svoju trenutnu lokaciju (str. 43). Ako se na LCD ekranu već prikazala trenutna lokacija ne morate nastaviti s ovom operacijom. 2 Odaberite . Ikone satelita Satelitska karta Merač triangulacije Prethodno pribavljeni podaci o lokaciji. O satelitskoj karti i meraču triangulacije U sredin i satelitske karte prikazana je vaša trenutna lokacija. Možete proveriti smer (sever/jug/istok/zapad) satelita pomoću ikona satelita () koje se prikazuju na satelitskoj karti. Kad kamkorder uspe odrediti vašu lokaciju, merač triangulacije postane zelen. Provera ikona GPS satelita/merača triangulacije Boja ikona GPS satelita i merača triangulacije menja se zavisno od trenutnog stanja triangulacije. Ikone GPS satelita/ merač triangulacije Status / (crno) Nema signala, ali dostupni su podaci o orbiti satelita. / (sivo) Pribavljen je deo podataka o orbiti satelita. / (smeđe) Pribavljeno je oko pola podataka o orbiti satelita. / (oker) Pribavljena je većina podataka o orbiti satelita. / (zeleno) Triangulacija je završena i satelit je u upo trebi. 6 Za zatvaranje prikaza podataka o triangu- ‏.ب laciji odaberite 44

Ako ne možete pribaviti podatke o trenutnoj lokaciji Pojavi se prikaz u kojem možete ponoviti triangulaciju lokacije. U tom slučaju sledite uputs t vo koje će se pojaviti na LCD ekranu. Saveti za bolji prijem 6 GPS pomoćni podaci možda neće biti delotvorni u sledećim slučajevima: – Ako se GPS pomoćni podaci ne ažuriraju 30 ili više dana – Ako datum i vrieme kamkordera nisu ispravno podešeni – Kad se kamkorder premesti na veoma udaljeno mesto 6 Ako koristite Mac računar, ne možete importovati pomoćne podatke za GPS. 6 GPS funkciju koristite na otvorenom. Za detalje o lokacijama i situacijama u kojima ne možete primati radio signale pogledajte "Handycam" User Guide. 6 Okrenite LCD ekran kako biste GPS antenu (str. 12) usmerili prema nebu. Ne stavljajte ruku na GPS antenu. 6 Odaberite [Your Location] u meniju kako biste primenili mod prvenstva triangulacije (str. 43). 6 Upotrebite pomoćne GPS podatke. Ako importujete pomoćne GPS podatke sa svog računara na kamkorder upo trebom ugrađenog softvera "PlayMemories Home", možete skratiti vreme potrebno za pribavljanje podataka o lokaciji. Povežite kamkorder na računar koj i je povezan na Internet. Pomoćni GPS podaci ažuriraće se automatski. Napomene 6 U sledećim situacijama trenutna lokacija kamkordera prikazana na mapi može se razlikovati od stvarne lokacije. Odstupanje može biti maksimalno nekoliko stotina metara. – Ako kamkorder uhvati GPS signal koji se odbija od okolnih zgrada. – Ako je GPS signal preslab. 45