Views
8 months ago

Sony HDR-PJ760E - HDR-PJ760E Mode d'emploi Serbe

Sony HDR-PJ760E - HDR-PJ760E Mode d'emploi Serbe

Kod povez ivanja preko

Kod povez ivanja preko videorekordera Ako povežete kamkorder na LINE IN ulaz v ideorekordera pomoću A/V spojnog kabla. Podesite preklopku za odabir ulaza na videorekorderu na LINE (VIDEO 1, VIDEO 2 i sl.). 6 Odabir formata slike koji TV podržava: [TV Type] (str. 71) Ako TV prijemnik ili videorekorder ima 21-pinski adapter (EUROCONNECTOR) Upotrebite 21-pinski adapter (opcija) za gledanje reprodukovane slike. TV/videorekorder 6 Rad funkcije "BRAVIA" Sync razlikuje se zavisno od modela BRAVIA TV-a. Za detalje pogledajte uputs tvo za upo trebu TV prijemnika. 6 Ako i sključite TV, istovremeno se isključi i kamkorder. O "Photo TV HD" Ovaj kamkorder je kompatibilan s "Photo TV HD" standardom. "Photo TV HD" omogućuje prikaz detaljne, fotografski realistične slike suptilnih tekstura i boja. Povez ivanjem Sony PhotoTV HD kompatibilnog uređaja pomoću HDMI kabla*, možete uživati u potpuno novom doživljaju fotografija u očaravajućem HD kvalitetu. * TV će automatski preći na odgovarajući mod pri prikazivanju fotografija. Primena funkcije "BRAVIA" Sync Ako povežete kamkorder HDMI kablom na "BRAVIA" Sync-kompatibilan TV proizveden 2008. ili kasnije, funkcijama kamkordera možete upravljati pomoću daljinskog upravljača TV-a. Menijem kamkordera možete rukovati tako š to pritisnete tas ter SYNC MENU na daljinskom upravljaču TV-a. Pritiskom kursorskih tas tera gore/dole/levo/desno/ potvrda na daljinskom upravljaču vašeg TV-a možete prikazati indeksni ekran kao što je Event View i reprodukovati željene video zapise ili fotografije. 6 Neke funkcije možda nećete moći izvoditi daljinskim upravljačem. 6 Podesite [CTRL FOR HDMI] na [On]. 6 Takođe podesite svoj TV na odgovarajući mod. Za detalje pogledajte uputs tvo za upo tre- bu TV prijemnika. 50

Korišćenje ugrađenog projektora (HDR-PJ710VE/ PJ720E/PJ740VE/PJ760E/ PJ760VE) Za prikaz snimaka pomoću ugrađenog projektora možete kao ekran upotrebiti ravnu površinu, na primer zid. 3 Projektovanu sliku izoštrite prek i dačem PROJECTOR FOCUS. Prek idač PROJECTOR FOCUS Napomene 6 LCD ekran je isključen tokom projekcije slike. Za upravljanje kamkorderom koristite prek idač zuma/tas ter PHOTO ili daljinski upravljač. 1 Objektiv projektora usmerite prema površini za prikaz, na primer zidu, i zatim pritisnite PROJECTOR. 6 Projek tovana slika se povećava zajedno sa povećanjem udaljenosti između kamkordera i površine za prikaz. 6 Savetujemo vam da kamkorder postavite 0,5 m ili dalje od površine na koju će se projek tovati slika. 4 Pomakom preklopke zuma oda- berite snimak koj i želite reprodukovati, zatim pritisnite PHOTO za početak reprodukcije. Preklopka zuma 2 Kad se prikaže meni s uputs tvom za upo t rebu, odaberite [Project]. 6 Taj meni se pojavi pri prvoj upo trebi ugrađenog projektora. Tipka PHOTO 6 Pomoću preklopke zuma pomerite odabirni okvir koji se prikazuje na LCD ekranu i pritisnite tipku PHOTO za početak reprodukcije snimka na kojoj je okvir. 6 Za detalje o reprodukciji pogledajte str. 30. 6 Pri upo trebi daljinskog upravljača koristite tipke /// za pomak odabirnog okvira i pritisnite ENTER za početak reprodukcije snimka na kojoj je okvir. 6 Za isključivanje projektora pritisnite PROJECTOR. 51