Views
7 months ago

Sony HDR-PJ760E - HDR-PJ760E Mode d'emploi Serbe

Sony HDR-PJ760E - HDR-PJ760E Mode d'emploi Serbe

A/V spojni kabl 6 Video

A/V spojni kabl 6 Video zapisi sa high definition (HD) kvalitetom slike će se kopirati u standard definition (STD) kvalitetu. 6 Kad spojite mono uređaj, spojite žuti priključak A/V spojnog kabla u video ulaznu priključnicu i beli (levi kanal) ili crveni priključak (desni kanal) u audio ulaznu priključnicu uređaja. 6 Podaci o datumu i vremenu snimanja: [Data Code] (str. 71) 6 Upo treba uređaja za prikaz sa ekranom formata 4:3: [TV Type] (str. 71) Ulaz Crvena Bela Žuta Tok signala 6 Spojite kamkorder na ulazne priključnice uređaja za snimanje. 3 Pokrenite reprodukciju na kamkorderu i snimanje na uređaju za snimanje. Kad je presnimavanje završeno, 4 zaustavite uređaj za snimanje i nakon toga kamkorder. Napomene 6 Snimke ne možete kopirati na rekordere spojene HDMI kablom. 6 S obzirom da se kopiranje vrši u analognom modu, kvalitet slike može se smanjiti. 64

Memorisanje snimaka na spoljni uređaj Video zapise i fotografije možete memorisati na spoljni medij (USB uređaj), na primer na spoljni hard disk. Kad memorišete snimke na spoljni medij, biće dostupne sledeće funkcije. 6 Možete povezati kamkorder i spo ljni medijski uređaj te zatim reprodukovati snimke memor i- sane na spo ljni medijski uređaj (str. 65). 6 Možete povezati računar i spo ljni medijski uređaj te importovati snimke na računar koristeći ugrađeni softver "PlayMemories Home" (str. 59). Napomene 6 Za taj postupak potreban vam je adapterski USB kabl VMC-UAM1 (opcija). 6 Spojite mrežni adapter i kabl napajanja na DC IN priključnicu kamkordera te u zidnu utičnicu. 6 Pogledajte uputs tvo za upo trebu isporučeno sa spo ljnim uređajem. 1 Povežite kamkorder i spoljni medijski uređaj koristeći adapterski USB kabl (opcija). USB adapterski kabl VMC-UAM1 (opcija) 6 Nemojte odspajati USB kabl ako je na LCD ekranu prikazana poruka [Preparing image database file. Please wait.]. 6 Ako je na ekranu kamkordera prikazana poruka [Repair Img. DB F.], odaberite . Odaberite [Copy] na ekranu 2 kamkordera. 6 HDR-CX730E Video zapisi i fotografije memor isani na memorijsku karticu (umetnutu u kamkorder) koji još nisu memor isani na spo ljni uređaj sad se mogu memorisati na spojeni spo ljni medij. HDR-CX740VE/CX760E/CX760VE/ PJ710VE/PJ720E/PJ740VE/PJ760E/ PJ760VE Video zapisi i fotografije memor isani na jedan od medija u kamkorderu odabranih u [Media Select] koji još nisu memor i sani na spo ljni uređaj sad se mogu memorisati na spojeni spo ljni medij. 6 Ta je funkcija dostupna samo ako u kamkorderu ima novih snimaka. 6 Za odspajanje spo ljnog medijskog uređaja odaberite kad je kamkorder u pripravnom stanju reprodukcije (pojavi se [Event View] ili indeksni prikaz kategorija). Za reprodukciju snimaka sa spoljnog medijskog uređaja na kamkorderu Odaberite [Play without copying.] u koraku 2 i odaberite snimak koj i želite pogledati. 6 Snimke možete takođe pogledati na TV-u spojenom na kamkorder (str. 48). 6 Kad spojite spo ljni medij, u meniju Event View će se prikazati Ϊ. 65