Views
7 months ago

Sony HDR-PJ760E - HDR-PJ760E Mode d'emploi Serbe

Sony HDR-PJ760E - HDR-PJ760E Mode d'emploi Serbe

Za brisanje snimaka sa

Za brisanje snimaka sa spoljnog medijskog uređaja 1 Odaberite [Play without copying.] u koraku 2. 2 Odaberite [Edit/Copy] [Delete] i zatim za brisanje snimaka sledite uputs tvo koje se prikazuje na LCD ekranu. Za memor isanje željenih snimaka iz kamkordera na spoljni medijski uređaj 1 Odaberite [Play without copying.] u koraku 2. 2 Odaberite [Edit/Copy] [Copy] i zatim za memor isanje snimaka sledite uputs tvo koje se prikazuje na LCD ekranu. 6 Ako želite kopirati snimke koj i još nisu bili kopiran i, odaberite [Edit/Copy] [Direct Copy] dok je kamkorder spojen na spo ljni medijski uređaj. Za reprodukciju HD video zapisa na računaru U softveru "PlayMemories Home" (str. 59) odaberite diskovni pogon koji predstavlja spojeni spo ljni medijski uređaj i zatim reprodukujte video zapise. Napomene 6 Sledeće uređaje ne možete koristiti kao spo ljni medij. – medije kapaciteta preko 2 TB – običan CD ili DVD uređaj – medije spojene preko USB huba – medije sa ugrađenim USB hubom – čitač kartica 6 Možda nećete moći koristiti spo ljni medij sa funkcijom kodiranja. 6 Ovaj kamkorder koristi FAT s istem datoteka. Ako je medij spo ljnog uređaja formatiran za NTFS s istem datoteka itd., formatirajte ga na kamkorderu pre upo trebe. Kad spojite spo ljni medij na kamkorder, prikazuje se meni za formatiranje. Pre formatiranja proverite da li ima na spo ljnom mediju važnih podataka, a ako da, memoriš ite ih na drugi medij. 6 Nije garan tovano funkcionisanje sa svim uređajima koji zadovoljavaju navedene zahteve. 6 Za detalje o raspoloživim spo ljnim medijima posetite Sonyjevu Internet stranicu za svoju državu/regiju. 6 Broj snimaka koje možete memorisati na spo ljni medij naveden je u nastavku. Međutim, čak i kad na spo ljnom mediju ima mesta, ne možete snimiti više od sledećeg broja snimaka. – Video zapisi sa high definition (HD) kvalitetom slike: Maks. 3999 – Video zapisi sa standard definition (STD) kvalitetom slike: Maks. 9999 – Fotografije: Maks. 40 000 6 Ako vaš kamkorder ne prepoznaje spo ljni medij, pokušajte primeniti sledeće postupke. – Ponovo spojite adapterski USB kabl na kamkorder. – Ako spo ljni medij ima kabl napajanja, spojite ga u zidnu utičnicu. 6 Broj snimaka može biti manji zavisno od vrste snimaka. 6 Nije moguće kopirati snimke sa spo ljnog medija na ugrađeni medij za snimanje u kamkorderu. 66

L ično podešavanje kamkordera Upotreba menija Kamkorder ima razne opcije pod svakom od šest kategorija menija. Shooting Mode (Opcije za odabir moda snimanja) str. 69 Camera/Mic (Opcije za podešavanje snimanja) str. 69 Image Quality/Size (Opcije za podešavanje kvaliteta ili veličine slike) str. 70 Playback Function (Opcije za reprodukciju) str. 70 Edit/Copy (Opcije za editovanje snimaka, na primer kopiranje ili zaštita) str. 71 Setup (Ostale opcije za podešavanje) str. 71 1 Odaberite . 2 Odaberite kategoriju. Odaberite željenu opciju 3 menija. Listanje opcija menija gore/dole Napomene 6 Odaberite ب za završavanje podešavanja menija ili za povratak na prethodni meni. 67