Views
9 months ago

Sony DVP-SR150 - DVP-SR150 Consignes d’utilisation Suédois

Sony DVP-SR150 - DVP-SR150 Consignes d’utilisation Suédois

Du minskar risken för

Du minskar risken för brand och elektriska stötar genom att inte utsätta den här enheten för regn eller fukt. Öppna inte höljet. Det kan resultera i elektriska stötar. Service ska endast utföras av kvalificerad personal. Nätkabeln får endast bytas ut hos en fackkunnig reparatör. Batterier eller apparater med installerade batterier skall inte utsättas för extrem värme, t ex direkt solljus, brand eller liknande. Denna enhet är klassad som en laserprodukt av klass 1. Det finns ett märke på apparatens baksida som anger produktens klassning. OBS Användning av optiska instrument med denna produkt kan öka risken för ögonskador. Eftersom laserstrålen som används i denna CD/DVD-spelare kan vålla ögonskador ska du inte försöka att plocka isär höljet. Service ska endast utföras av kvalificerad personal. Omhändertagande av gamla elektriska och elektroniska produkter (Användbar i den Europeiska Unionen och andra Europeiska länder med separata insamlingssystem) Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuella negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. Återvinning av material hjälper till att bibehålla naturens 2 SE VARNING! resurser. För ytterligare upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan. Avfallsinstruktion rörande förbrukade batterier (gäller i EU och andra europiska länder med separata insamlingssystem) Denna symbol på batteriet eller på förpackningen betyder att batteriet inte skall behandlas som vanligt hushållsavfall. På vissa batterier kan denna symbol användas i kombination med en kemisk symbol. Den kemiska symbolen för kvicksilver (Hg) eller bly (Pb) läggs till om batteriet innehåller mer än 0,0005% kvicksilver eller 0,004% bly. Med att sörja för att dessa batterier blir kastade på ett riktigt sätt kommer du att bidra till att skydda miljön och människors hälsa från potentiella negativa konsekvenser som annars kunnat blivit orsakat av felaktig avfallshantering. Återvinning av materialet vill bidra till att bevara naturens resurser. När det gäller produkter som av säkerhet, prestanda eller dataintegritetsskäl kräver permanent anslutning av ett inbyggt batteri, bör detta batteri bytas av en auktoriserad servicetekniker. För att försäkra att batteriet blir behandlat korrekt skall det levereras till återvinningsstation för elektriska produkter när det är förbrukat. För alla andra batterier, vänligen se avsnittet om hur man tar bort batteriet på ett säkert sätt. Lämna batteriet på en återvinningsstation för förbrukade batterier. För mer detaljerad information rörande korrekt avfallshantering av denna produkt eller batterier, vänligen kontakta ditt kommunkontor, din avfallsstation eller din återförsäljare där du köpt produkten. Tillverkare av denna product är Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Auktoriserad representant för EMC och produkt säkerhet är Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. För service och garanti ärenden, var vänlig att titta I separat service och garanti dokument. Försiktighetsåtgärder • För att undvika risk för brand och/eller elektriska stötar ska du inte placera objekt fyllda med vätskor, t ex vaser, på apparaten. • Enheten är inte bortkopplad från strömkällan (elnätet) så länge kontakten sitter i ett vägguttag, inte ens om du stängt av själva enheten. • Placera inte enheten i ett trångt utrymme, som till exempel i en bokhylla eller liknande. • Installera spelaren så att nätkabeln kan kopplas bort från eluttaget omedelbart i händelse av problem. • Om du flyttar spelaren direkt från en kall till en varm omgivning, eller om du använder den där det är fuktigt, kan fukt kondenseras på linsen inne i enheten. Då kanske inte spelaren fungerar ordentligt. Ta i så fall ut skivan och låt spelaren vara på en halvtimme, tills fukten har avdunstat. Om skivorna Använd inte följande skivor. – En skiva som inte är av standardformat (t.ex. kort- eller hjärtformade skivor). – En skiva med en etikett eller ett klistermärke på. Regionkod Din spelare har en regionkod som finns angiven på enhetens baksida. Du kan bara spela upp kommersiella DVD-skivor (endast uppspelning) som är märkta med samma kod. Det här systemet används för att skydda upphovsrätten. Kommersiella DVD-skivor märkta med ALL går också att spela på den här spelaren.

NO. DVP–XXXX X 0-000-000-00 Beroende på den kommersiella DVD-skivan, kan regionkod saknas trots att det är förbjudet att spela upp den på grund av områdesrestriktioner. 00V 00Hz 00W Regionkod Upphovsrätter • Tillverkad under licens från Dolby Laboratories. Dolby och symbolen med dubbla D:n är varumärken som tillhör Dolby Laboratories. • ”DVD+RW”, ”DVD-RW”, ”DVD+R”, ”DVD+R DL”, ”DVD-R”, ”DVD VIDEO” och logotypen ”CD” är varumärken. • MPEG Layer-3 ljudkodningstekniken och patenterna licensieras från Fraunhofer IIS och Thomson. • Alla övriga varumärken tillhör respektive ägare. • Produkten licensieras under MPEG-4 VISUAL Patent Portfolio License för personligt och icke-kommersiellt bruk av en konsument i samband med avkodning av video som uppfyller MPEG-4 VISUAL Standard (”MPEG-4 VIDEO”) och som kodats av en konsument för personligt och ickekommersiellt bruk och/eller som tillhandahållits av en videoleverantör som licensierats av MPEG LA att leverera MPEG-4 VIDEO. Ingen licens beviljas eller antyds för något annat syfte. Ytterligare information, inklusive sådan som gäller marknadsföring, internt och kommersiellt bruk samt licensiering, kan erhållas från MPEG LA, LLC. Se http://www.mpegla.com SE SE Om den här användarhandboken ”DVD” kan användas som en generell term för kommersiella DVD-skivor, DVD+RW-/ DVD+R-/DVD+R DL-skivor (+VR-läge) och DVD-RW-/ DVD-R-/DVD-R DL-skivor (VR-läge, videoläge). 3 SE