Views
9 months ago

Sony DVP-SR150 - DVP-SR150 Consignes d’utilisation Suédois

Sony DVP-SR150 - DVP-SR150 Consignes d’utilisation Suédois

ΠΡΟΕΙΔΟ-

ΠΡΟΕΙΔΟ- ΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗ 2 GR Για να περιορίσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην αφήνετε αυτή τη συσκευή εκτεθειμένη σε βροχή ή υγρασία. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην ανοίγετε το περίβλημα. Σε περίπτωση επισκευής, απευθυνθείτε αποκλειστικά σε ειδικό τεχνικό προσωπικό. Αλλάζετε το καλώδιο παροχής ρεύματος μόνο σε εξουσιοδοτημένο κατάστημα επισκευών. Οι μπαταρίες ή οι συσκευές με εγκατεστημένες μπαταρίες δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα, όπως το ηλιακό φως, φωτιά ή παρόμοια. Η παρούσα συσκευή έχει καταχωρηθεί ως προϊόν λέιζερ κατηγορίας 1. Στο πίσω μέρος του εξωτερικού της συσκευής υπάρχει η αντίστοιχη ένδειξη. Η χρήση οπτικών οργάνων σε συνδυασμό με αυτό το προϊόν αυξάνει τον κίνδυνο τραυματισμού των ματιών σας. Η δέσμη λέιζερ που χρησιμοποιείται σε αυτήν τη συσκευή αναπαραγωγής CD/ DVD είναι επιβλαβής για τα μάτια, γι αυτό μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε το περίβλημα. Σε περίπτωση επισκευής, απευθυνθείτε αποκλειστικά σε ειδικό τεχνικό προσωπικό. Απορριψη παλαιών ηλεκτρικών & ηλεκτρονικών συσκευών (Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά συστήματα αποκομιδής) Το σύμβολο αυτό επάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό δεν θα πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Αντίθετα θα πρέπει να παραδίδεται στο κατάλληλο σημείο αποκομιδής για την ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Εξασφαλίζοντας ότι το προϊόν αυτό απορρίπτεται σωστά, βοηθάτε στο να αποτραπούν όποιες αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον που θα προέκυπταν από την μη κατάλληλη διαχείριση των αποβλήτων αυτού του προϊόντος. Η ανακύκλωση των υλικών βοηθά στην εξοικονόμηση των φυσικών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με τις δημοτικές αρχές της περιοχής σας, με την υπηρεσία διάθεσης των οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. Εναλλακτική διαχείριση φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών (Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά συστήματα συλλογής) Το σύμβολο αυτό επάνω στη μπαταρία ή στη συσκευασία δείχνει ότι η μπαταρία που παρέχεται με αυτό το προϊόν δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται όπως τα οικιακά απορρίμματα. Σε ορισμένες μπαταρίες το σύμβολο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με ένα χημικό σύμβολο. Τα χημικά σύμβολα για τον υδράργυρο (Hg) ή τον μόλυβδο (Pb) προστίθενται αν η μπαταρία περιέχει περισσότερο από 0,0005% υδραργύρου ή 0,004% μολύβδου. Με το να βεβαιωθείτε ότι οι συγκεκριμένες μπαταρίες συλλέχτηκαν σωστά, βοηθάτε στην πρόληψη πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την υγεία. Η ανακύκλωση των υλικών θα βοηθήσει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων. Στην περίπτωση προϊόντων που για λόγους ασφαλείας, επιδόσεων, η ακεραιότητας δεδομένων απαιτούν τη μόνιμη σύνδεση με μια ενσωματωμένη μπαταρία, αυτή η μπαταρία θα πρέπει να αντικαθίσταται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό. Για να εξασφαλίσετε την σωστή μεταχείριση της μπαταρίας, παραδώστε το προϊόν στο τέλος της διάρκειας ζωής του στο κατάλληλο σημείο συλλογής ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού για ανακύκλωση. Στην περίπτωση όλων των άλλων μπαταριών, παρακαλούμε δείτε το τμήμα που περιγράφει πώς να αφαιρέσετε με ασφάλεια τη μπαταρία από το προϊόν. Παραδώστε την μπαταρία στο κατάλληλο σημείο συλλογής των χρησιμοποιημένων μπαταριών για ανακύκλωση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος ή της μπαταρίας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον αρμόδιο φορέα ανακύκλωσης ή το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν. Ο κατασκευαστής αυτού του προϊόντος είναι η Sony corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Τόκυο, 108-0075 Ιαπωνία. Ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος για το EMC και την ασφάλεια των προϊόντων είναι η Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Στουτγκάρδη, Γερμανία. Για οποιαδήποτε θέμα υπηρεσίας ή εγγύησης, παρακαλώ ανατρέξτε στις διευθύνσεις που δίνονται στα χωριστά έγγραφα υπηρεσιών ή εγγύησης.

NO. DVP–XXXX X 0-000-000-00 Προφυλάξεις • Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην τοποθετείτε δοχεία γεμάτα με υγρά, όπως για παράδειγμα ανθοδοχεία, πάνω στη συσκευή. • Η συσκευή αναπαραγωγής δεν αποσυνδέεται από την πηγή τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος για όσο διάστημα παραμένει συνδεδεμένη στην πρίζα, ακόμα και όταν είναι κλειστή και δεν λειτουργεί. • Μην εγκαθιστάτε την παρούσα συσκευή αναπαραγωγής σε κλειστό χώρο, όπως βιβλιοθήκη ή άλλο παρόμοιο. • Εγκαταστήστε τη συσκευή αναπαραγωγής έτσι ώστε το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος (καλώδιο τροφοδοσίας) να μπορεί να αποσυνδεθεί από την πρίζα του τοίχου αμέσως σε περίπτωση προβλήματος. • Εάν η συσκευή αναπαραγωγής μεταφερθεί από κρύο περιβάλλον απευθείας σε ζεστό ή εάν τοποθετηθεί σε ένα πολύ υγρό δωμάτιο, ενδέχεται να συγκεντρωθεί υγρασία στους φακούς στο εσωτερικό της. Σε αυτήν την περίπτωση η συσκευή μπορεί να μην λειτουργήσει σωστά. Αφαιρέστε το δίσκο και αφήστε τη συσκευή ενεργοποιημένη για μισή ώρα περίπου μέχρι να εξατμιστεί η υγρασία. Σημείωση σχετικά με τους δίσκους Να μην χρησιμοποιηθούν οι παρακάτω δίσκοι: – Δίσκος που δεν έχει τυποποιημένο σχήμα (π.χ., σχήμα κάρτας, καρδιάς). – Δίσκος στον οποίο υπάρχει ετικέτα ή αυτοκόλλητο. Κωδικός περιοχής Στο πίσω μέρος της μονάδας αναγράφεται ένας κωδικός περιοχής και είναι δυνατή η αναπαραγωγή μόνο των DVD του εμπορίου (αποκλειστικά για αναπαραγωγή) που φέρουν ένδειξη με τους ίδιους κωδικούς περιοχής. Αυτό το σύστημα χρησιμοποιείται για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων. Στη συσκευή είναι επίσης δυνατή η αναπαραγωγή δίσκων DVD του εμπορίου με την ένδειξη ALL . Ανάλογα με το DVD του εμπορίου, ενδέχεται να μην υπάρχει κωδικός περιοχής, ακόμα και όταν δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή του DVD του εμπορίου λόγω περιορισμών ανά περιοχή. 00V 00Hz 00W Κωδικός περιοχής Πνευματικά δικαιώματα • Κατασκευάζεται μετά από άδεια της Dolby Laboratories. Το "Dolby" και το λογότυπο με το διπλό D είναι εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories. • Τα λογότυπα "DVD+RW", "DVD-RW", "DVD+R", "DVD+R DL", "DVD-R", "DVD BINTEO" και "CD" είναι σήματα κατατεθέντα. • Τεχνολογία κωδικοποίησης ήχου MPEG Layer-3 και διπλώματα ευρεσιτεχνίας με άδεια από τις εταιρίες Fraunhofer IIS και Thomson. • Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους. • Αυτό το προϊόν διαθέτει άδεια σύμφωνα με την άδεια του φακέλου ευρεσιτεχνίας MPEG-4 VISUAL για προσωπική και μη εμπορική χρήση από καταναλωτή για αποκωδικοποίηση βίντεο σύμφωνα με το πρότυπο MPEG-4 VISUAL ("MPEG- 4 VIDEO") που κωδικοποιήθηκε από καταναλωτή σε προσωπική και μη εμπορική δραστηριότητα ή/και ελήφθη από παροχέα βίντεο με άδεια παροχής MPEG-4 VIDEO από την MPEG LA. Καμία άδεια δεν χορηγείται ούτε υποδηλώνεται για καμία άλλη χρήση. Πρόσθετες πληροφορίες συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν διαφημιστική, εσωτερική και εμπορική χρήση καθώς και άδειες χρήσης διατίθενται από την MPEG LA, LLC. Βλ. http://www.mpegla.com Πληροφορίες για το παρόν εγχειρίδιο Ο όρος "DVD" είναι δυνατό να χρησιμοποιείται ως γενικός όρος για εμπορικά DVD, DVD+RW/DVD+R/DVD+R DL (λειτουργία +VR) και DVD-RW/DVD-R/DVD-R DL (λειτουργία VR, λειτουργία βίντεο). GR GR 3 GR