Views
9 months ago

Sony VGN-NS11SR - VGN-NS11SR Documents de garantie Tchèque

Sony VGN-NS11SR - VGN-NS11SR Documents de garantie Tchèque

4-115-794-01.book Page

4-115-794-01.book Page 32 Tuesday, July 29, 2008 3:05 PM Právne informácie Vzhľadom na vlastnosti vysielania a príjmu bezdrôtovej komunikácie sa môže stať, že sa údaje niekedy stratia alebo oneskoria. K tejto situácii môže dochádzať v dôsledku zmien intenzity rádiového signálu, ku ktorým dochádza kvôli zmenám charakteristík ciest rádiového prenosu. Spoločnosť Sony nenesie zodpovednosť za škody akéhokoľvek druhu vyplývajúce z oneskorení alebo chýb v údajoch vysielaných alebo prijímaných prostredníctvom bezdrôtovej siete WAN, alebo za zlyhanie bezdrôtovej siete WAN pri vysielaní alebo príjme takýchto údajov. 32

4-115-794-01.book Page 33 Tuesday, July 29, 2008 3:05 PM Regulačná príručka o bezdrôtovej technológii Bluetooth ® (platí iba pre modely so vstavanými funkciami Bluetooth ® ) Regulačné informácie o bezdrôtovej technológii Bluetooth ® Spoločnosť Sony týmto vyhlasuje, že vstavaná bezdrôtová technológia Bluetooth ® spĺňa základné požiadavky a ostatné relevantné ustanovenia smernice EÚ 1999/5/ES. Ak chcete získať kópiu vyhlásenia o zhode (DoC) so smernicou R&TTE, navštívte nasledujúcu adresu URL: http://www.compliance.sony.de/ Vstavaná technológia Bluetooth ® , ktorá je určená na bezdrôtovú komunikáciu so zariadeniami s technológiou Bluetooth ® , funguje vo frekvenčnom pásme 2,4 GHz (2,400 GHz – 2,4835 GHz). Podľa smernice R&TTE 1999/5/ES toto zariadenie spĺňa ustanovenia normy EN 55022, trieda B a EN 55024 a je určené na použitie v nasledujúcich oblastiach: obytné priestory, obchodné priestory a priestory ľahkého priemyslu. V niektorých situáciách alebo prostrediach môže byť používanie bezdrôtovej technológie Bluetooth ® zakázané vlastníkom budovy alebo príslušnými predstaviteľmi organizácie, napríklad na palubách lietadla, v nemocniciach alebo v iných prostrediach, kde hrozí riziko rušenia s ostatnými zariadeniami alebo službami, alebo sa považuje za škodlivé. Ak neviete, či sa v určitej organizácii alebo prostredí používajú podobné zásady, požiadajte o povolenie používať bezdrôtovú technológiu Bluetooth ® predtým, než zariadenie s takouto technológiou zapnete. Obráťte sa na lekára alebo výrobcu osobných medicínskych zariadení (kardiostimulátory, pomôcky na načúvanie ap.) a požiadajte ho o informácie o prípadných obmedzeniach v používaní bezdrôtovej technológie Bluetooth ® . 33