Views
8 months ago

Sony KDL-40NX715 - KDL-40NX715 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony KDL-40NX715 - KDL-40NX715 Consignes d’utilisation Tchèque

Tabuľka inštalačných

Tabuľka inštalačných rozmerov TV (SU-WL500) Stredový bod obrazovky Názov modelu KDL- Rozmery displeja Stredový rozmer obrazovky Jednotky: cm Dĺžka pre každý montážny uhol Uhol (0°) Uhol (20°) A B C D E F G H 55NX815 127,6 77,0 8,6 48,2 9,2 31,8 72,3 49,5 46NX715 108,3 66,0 14,1 48,2 9,1 28,0 62,0 49,5 40NX715 94,4 58,2 17,8 48,2 9,1 25,2 54,7 49,5 Čísla v predchádzajúcej tabuľke sa môžu v závislosti od inštalácie mierne líšiť. VAROVANIE Stena, na ktorú sa TV nainštaluje, by mala byť schopná udržať minimálne štvornásobok hmotnosti TV. Informácie o hmotnosti nájdete v časti „Technické parametre“ (strana 16). Diagram/tabuľka umiestnenia skrutiek a háku (SU-WL500) 55NX815 46NX715 40NX715 Názov modelu KDL- Umiestnenie skrutky Umiestnenie háku e, j b Umiestnenie skrutky Inštalovanie montážneho háku na televízny prijímač. Umiestnenie háku Inštalovanie televízneho prijímača na základnú konzolu. b a* c* * Umiestnenie háku „a“ a „c“ sa pri modeloch nedá použiť. 20 SK

SU-WL700 ~ • V prípade inštalácie na stenu zložte spodný kryt a kryt konektorov (len model KDL-52/ 40NX805). • Keď inštalujete televízor na stenu, nezabudnite použiť čierne rozpery, ktoré sa dodávajú spolu s televízorom (len model KDL-52/40NX805). 5 Pripojte dodaný napájací kábel. (5-1) (len pre modely KDL-52/ 40NX805, KDL-46/40NX705) Bezpečnostné opatrenia Montážnu konzolu na stenu namontujte bezpečne na stenu podľa nasledujúcich pokynov v tejto príručke, ale taktiež v príručke dodanej s montážnou konzolou na stenu. Čísla v zátvorkách označujú kroky inštalácie uvedené v návode na použitie dodanom k montážnej konzole na stenu. 1 Skontrolujte súčasti dodané s konzolou na montáž na stenu (1). Pozri návod na použitie dodaný s konzolou na montáž na stenu. 2 Zvoľte miesto inštalácie. (2-1) Pozri nasledujúce „Tabuľka inštalačných rozmerov TV“. Medzi televízorom, stropom a vystupujúcimi časťami steny ponechajte podľa pokynov dostatočný priestor. 3 Namontujte na stenu základnú konzolu. (2-2 až 3) Rozvrhnite umiestnenie skrutiek na stene a namontujte základnú konzolu. Podrobné informácie nájdete v návode na použitie dodanom s konzolou na montáž na stenu. 4 V prípade potreby odmontujte stolový stojan od televízneho prijímača. (4-1) • Podrobnosti nájdete v časti „Odmontovanie stolového stojana od televízneho prijímača“ (v tejto príručke). ~ • Nezakladajte spodný kryt. 6 Umiestnite rozpery (len model KDL-52/40NX805). 1 Odmontujte štyri skrutky a dobre ich odložte na bezpečnom mieste mimo dosahu detí. 2 Umiestnite štyri rozpery (dodávajú sa). ~ • Keď znovu pripájate stolový stojan, dbajte, aby ste štyri skrutky (predtým odskrutkované) primontovali na pôvodné miesto v zadnej časti televízora. 7 Namontujte montážnu konzolu na uzatváraciu konzolu. (4-3 až 4-7) Pozri návod na použitie dodaný s konzolou na montáž na stenu. 8 Pripravte si papierovú šablónu. (5-2) 1. Pozri nasledujúce „Tabuľka inštalačných rozmerov TV“ a označte na šablóne obrys televízora. 2. Podľa pokynov v príručke dodanej s konzolou na montáž na stenu pripevnite šablónu na stenu pomocou lepiacej pásky. Montáž dokončite podľa návodu na použitie dodaného s konzolou na montáž na stenu. (5-3 až 6) Ďalšie informácie (Pokračovanie) 21 SK