Views
9 months ago

Sony KDL-40NX715 - KDL-40NX715 Consignes d’utilisation Français

Sony KDL-40NX715 - KDL-40NX715 Consignes d’utilisation Français

Tabuľka inštalačných

Tabuľka inštalačných rozmerov TV (SU-WH500) Pri modeloch KDL-52/40NX805 a KDL-46/40NX705 si pozrite návod dodávaný spolu so Závesnou konzolou na stenu SU-WH500. A E C B D Stredový bod obrazovky Názov modelu KDL- A B C D E 55NX815 127,6 77,0 30,5 70,2 4,7 46NX715 108,3 66,0 25,0 59,2 4,7 40NX715 94,4 58,2 21,7 52,1 4,7 cm* * Merná jednotka pre papierovú šablónu dodávanú so Závesnou konzolou na stenu sú milimetre. Čísla v predchádzajúcej tabuľke sa môžu v závislosti od inštalácie mierne líšiť. VAROVANIE Stena, na ktorú sa TV nainštaluje, by mala byť schopná udržať minimálne štvornásobok hmotnosti TV. Informácie o hmotnosti nájdete v časti „Technické parametre“ (strana 16). 24 SK

Informácie o bezpečnosti Inštalácia/Nastavenie Televízny prijímač nainštalujte a používajte v súlade s dolu uvedenými pokynmi, aby ste predišli vzniku rizika požiaru, úderu elektrického prúdu, poškodeniam alebo úrazom. Inštalácia • Televízny prijímač treba nainštalovat’ v blízkosti ľahko dostupnej siet’ovej zásuvky. • Televízny prijímač postavte na pevný a rovný povrch. • Inštaláciu na stene môže uskutočňovat’ iba kvalifikovaný pracovník servisu. • Z bezpečnostných dôvodov rozhodne odporúčame používat’ príslušenstvo značky Sony, ako napr.: – Nástenný držiak: SU-WL500 (len pre modely KDL-55NX815, KDL-46/ 40NX715) SU-WL700 – Závesná konzola na stenu: SU-WH500 – Televízor na stojan: SU-B550S (KDL-55NX815) SU-B460S (KDL-46NX715) SU-B400S (KDL-40NX715) SU-52NX1 (KDL-52NX805) SU-46NX1 (KDL-46NX705) SU-40NX1 (KDL-40NX805/ 40NX705) • Dbajte na používanie skrutiek dodávaných s nástenným držiakom pri pripevňovaní montážnych hákov k televíznemu prijímaču. Dodávané skrutky sú navrhnuté tak, aby mali dĺžku 8 mm až 12 mm meranej od pripevňovacieho povrchu montážneho háka. Priemer a dĺžka skrutky závisia od modelu konzoly na montáž na stenu. Použitie iných ako dodávaných skrutiek môže mat’ za následok vnútorné poškodenie televízneho prijímača, alebo spôsobit’ jeho pád atď. 8 mm - 12 mm Skrutka (dodávaná s konzolou na montáž na stenu) Montážny hák Pripevnenie háka na zadnú stenu televízneho prijímača Preprava • Pred premiestňovaním televízneho prijímača odpojte všetky káble. • Na prenášanie veľkého televízneho prijímača sú potrební dvaja alebo traja ľudia. • Pri manuálnom prenášaní držte televízny prijímač ako na ilustrácii vpravo. LCD panel a rám okolo obrazovky chráňte pred zvýšeným namáhaním. • Pri zdvíhaní alebo prenášaní držte televízny prijímač pevne za spodnú čast’. • Pri prenášaní a preprave chráňte televízny prijímač pred nárazmi alebo nadmernými vibráciami. • Pri preprave do opravy alebo pri st’ahovaní zabaľte televízny prijímač do pôvodného kartónu a baliaceho materiálu. Vetranie • Vetracie otvory skrinky nikdy nezakrývajte a nič dovnútra prístroja nestrkajte. • Ponechajte voľný priestor okolo televízneho prijímača ako na ilustrácii dolu. • Rozhodne odporúčame použit’ nástenný držiak značky Sony, aby sa zaručila dostatočná cirkulácia vzduchu. Nainštalovaný na stene 30 cm 10 cm 10 cm 10 cm Okolo prijímača ponechajte najmenej takýto voľný priestor. Nainštalovaný na podstavci 30 cm 10 cm 10 cm 6 cm Okolo prijímača ponechajte najmenej takýto voľný priestor. • Na zaručenie dostatočného vetrania a na predchádzanie usadzovaniu nečistôt alebo prachu: – Televízny prijímač neklaďte na plochu, neinštalujte ho hlavou dolu, dozadu ani nabok. – Televízny prijímač neklaďte na policu, koberec, posteľ ani do skrine. – Televízny prijímač neprikrývajte textíliami, ako sú záclony, ani predmetmi ako noviny a pod. – Televízny prijímač neinštalujte podľa ilustrácie dolu. Cirkulácia vzduchu je zablokovaná. Stena Stena Siet’ový kábel Pri manipulácii so siet’ovým káblom a zásuvkou dodržiavajte nasledujúce zásady, aby ste predišli vzniku rizika požiaru, úderu elektrického prúdu, poškodeniam alebo úrazom: – Používajte iba siet’ové káble dodávané spoločnost’ou Sony, nie od iných dodávatel’ov. – Vidlicu zasuňte úplne do siet’ovej zásuvky. – Televízny prijímač pripájajte iba k sieti 220-240 V striedavých. – Pri zapájaní káblov sa pre vlastnú bezpečnost’ presvedčite, že napájací kábel je odpojený. Nedotýkajte sa káblových konektorov. – Predtým, ako budete s televíznym prijímačom pracovat’ alebo ho premiestňovat’, odpojte napájací kábel od siet’ovej zásuvky. – Napájací kábel nepribližujte k zdrojom tepla. – Siet’ovú vidlicu odpojte a pravidelne ju čistite. Ak je vidlica zaprášená a pohlcuje vlhkost’, môže sa znehodnotit’ jej izolácia, čo môže spôsobit’ požiar. Poznámky • Dodávaný napájací kábel nepoužívajte so žiadnym iným zariadením. • Napájací kábel príliš nestláčajte, neohýbajte ani neskrúcajte. Mohli by sa obnažit’ alebo zlomit’ žily kábla. • Napájací kábel neupravujte. • Neklaďte na napájací kábel nič t’ažké. • Pri odpojovaní vidlice net’ahajte za napájací kábel. • Nepripájajte príliš veľa spotrebičov k tej istej siet’ovej zásuvke. • Nepoužívajte uvoľnenú siet’ovú zásuvku. Zakázané použitie Televízny prijímač neinštalujte a nepoužívajte na miestach, v prostredí alebo v situácii, uvádzaných ďalej v texte, pretože môže dôjst’ k poruche televízneho prijímača a následne k požiaru, úderu elektrickým prúdom, poškodeniu a/alebo k úrazu. Umiestnenie: Vonku (na priamom slnečnom svetle), na morskom pobreží, na lodi alebo inom plavidle, vo vozidle, v zdravotníckych zariadeniach, na nestabilných miestach, v blízkosti vody, na daždi, pri vlhkosti alebo dyme. Ďalšie informácie (Pokračovanie) 25 SK

 • Page 1 and 2:

  4-180-180-78(1) LCD Digital Colour

 • Page 3 and 4:

  Table des matières Vérification d

 • Page 5 and 6:

  Installation Fixation du support de

 • Page 7 and 8:

  Raccordement d’une antenne/d’un

 • Page 9 and 10:

  Exécution du réglage initial KDL-

 • Page 11 and 12:

  Démontage du support de table du t

 • Page 13 and 14:

  Pour utiliser l’i-Manual 1 Le mod

 • Page 15 and 16:

  Condition Généralités Impossible

 • Page 17 and 18:

  Nom du modèle KDL- 52NX805 46NX705

 • Page 19 and 20:

  Installation des accessoires (Suppo

 • Page 21 and 22:

  SU-WL700 ~ • Retirez le cache inf

 • Page 23 and 24:

  SU-WH500 Reportez-vous au mode d’

 • Page 25 and 26:

  Consignes de sécurité Installatio

 • Page 27 and 28:

  Fonction sans fil de l’appareil

 • Page 29 and 30:

  Sommario Verifica degli accessori f

 • Page 31 and 32:

  Operazioni preliminari Installazion

 • Page 33 and 34:

  Collegamento di un’antenna/decode

 • Page 35 and 36:

  Esecuzione dell’impostazione iniz

 • Page 37 and 38:

  Rimozione del supporto da tavolo ~

 • Page 39 and 40:

  Uso dell’i-Manual 1 2 Questo tele

 • Page 41 and 42:

  Condizione Generale Il televisore n

 • Page 43 and 44:

  Nome del modello KDL- 52NX805 46NX7

 • Page 45 and 46:

  Installazione degli accessori (Staf

 • Page 47 and 48:

  SU-WL700 ~ • Rimuovere il coperch

 • Page 49 and 50:

  SU-WH500 Per eseguire correttamente

 • Page 51 and 52:

  Informazioni di sicurezza Installaz

 • Page 53 and 54:

  Smaltimento del televisore Trattame

 • Page 55 and 56:

  Per i modelli KDL-55NX815, KDL-46/4

 • Page 57 and 58:

  Inhaltsverzeichnis Überprüfen des

 • Page 59 and 60:

  Aufstellung und Grundeinstellungen

 • Page 61 and 62:

  Bei den Modellen KDL-55NX815, KDL-4

 • Page 63 and 64:

  Bündeln der Kabel ~ • Bündeln S

 • Page 65 and 66:

  3 „Transponder“: Im Modus „Ne

 • Page 67 and 68:

  So verwenden Sie i-Manual 1 2 Diese

 • Page 69 and 70:

  Symptom Allgemeines Das Fernsehger

 • Page 71 and 72:

  Leistungsaufnahme im Standby-Betrie

 • Page 73 and 74:

  Montieren des Zubehörs (Wandhalter

 • Page 75 and 76:

  SU-WL700 ~ • Nehmen Sie die unter

 • Page 77 and 78:

  SU-WH500 Lesen Sie bitte in der mit

 • Page 79 and 80:

  Sicherheitsinformationen Installati

 • Page 81 and 82:

  • Wenn Sie den Winkel des Fernseh

 • Page 83 and 84:

  Innehållsförteckning Kontrollera

 • Page 85 and 86:

  Installation Montering av bordsstat

 • Page 87 and 88:

  Ansluta en antenn/ digitalbox/inspe

 • Page 89 and 90:

  Utföra startinställningar KDL-55N

 • Page 91 and 92:

  Titta på TV Titta på program 1 Sl

 • Page 93 and 94:

  Övrig information Felsökning Kont

 • Page 95 and 96:

  Modellnamn KDL- 52NX805 46NX705 40N

 • Page 97 and 98:

  Installera tillbehören (väggfäst

 • Page 99 and 100:

  SU-WL700 ~ • Ta bort underdelssky

 • Page 101 and 102:

  SU-WH500 Se bruksanvisningen som me

 • Page 103 and 104:

  Säkerhetsinformation Installation

 • Page 105 and 106:

  Avfallsinstruktion rörande förbru

 • Page 107 and 108:

  Indholdsfortegnelse Kontrol af tilb

 • Page 109 and 110:

  Opsætning Fastgørelse af tv-fod S

 • Page 111 and 112:

  Tilslutning af antenne/Set Top Box/

 • Page 113 and 114:

  Udførelse af startopsætning KDL-5

 • Page 115 and 116:

  Brug af tv'et Se programmer 1 Tænd

 • Page 117 and 118:

  Yderligere oplysninger Fejlfinding

 • Page 119 and 120:

  Modelnavn KDL- 52NX805 46NX705 40NX

 • Page 121 and 122:

  Montering af tilbehør (beslag til

 • Page 123 and 124:

  SU-WL700 ~ • Fjern bunddækslet o

 • Page 125 and 126:

  SU-WH500 Yderligere oplysninger om

 • Page 127 and 128:

  Sikkerhedsoplysninger Installation/

 • Page 129 and 130:

  Fjernelse af udtjente batterier (g

 • Page 131 and 132:

  Sisällysluettelo Lisävarusteiden

 • Page 133 and 134:

  Asentaminen Pöytäjalustan kiinnit

 • Page 135 and 136:

  Antennin, digisovittimen tai tallen

 • Page 137 and 138:

  Alkuasetusten määrittäminen KDL-

 • Page 139 and 140:

  TV:n katselu Ohjelmien katseleminen

 • Page 141 and 142:

  Lisätietoja Vianmääritys Tarkist

 • Page 143 and 144:

  Mallinimi KDL- 52NX805 46NX705 40NX

 • Page 145 and 146:

  Lisävarusteiden asentaminen (sein

 • Page 147 and 148:

  SU-WL700 ~ • Kun televisio kiinni

 • Page 149 and 150:

  SU-WH500 Katso asennusohjeet SU-WH5

 • Page 151 and 152:

  Turvallisuusohjeet Asennus ja käyt

 • Page 153 and 154:

  Käytöstä poistettujen paristojen

 • Page 155 and 156:

  Spis treści Sprawdzanie akcesorió

 • Page 157 and 158:

  Instalacja Mocowanie podstawy Aby u

 • Page 159 and 160:

  Dotyczy modeli KDL-55NX815, KDL-46/

 • Page 161 and 162:

  Formowanie wiązki przewodów ~ •

 • Page 163 and 164:

  3 „Transponder”: W trybie „Pr

 • Page 165 and 166:

  Korzystanie z trybu i-Manual 1 2 W

 • Page 167 and 168:

  Warunek Ogólne Nie można włączy

 • Page 169 and 170:

  Nazwa modelu KDL- 52NX805 46NX705 4

 • Page 171 and 172:

  Instalowanie elementów dodatkowych

 • Page 173 and 174:

  SU-WL700 ~ • W przypadku montażu

 • Page 175 and 176:

  SU-WH500 Informacje na temat prawid

 • Page 177 and 178:

  Informacje dotyczące bezpieczeńst

 • Page 179 and 180:

  zwilżonej rozcieńczonym roztworem

 • Page 181 and 182:

  Innhold Kontrollere tilbehøret....

 • Page 183 and 184:

  Oppsett Montere bordstativet Se hef

 • Page 185 and 186:

  Koble til antenne/dekoder/ opptaker

 • Page 187 and 188:

  Utføre grunnleggende innstilling K

 • Page 189 and 190:

  Se på TV Se programmer 1 Slå på

 • Page 191 and 192:

  Tilleggsinformasjon Feilsøking Kon

 • Page 193 and 194:

  Modellnavn KDL- 52NX805 46NX705 40N

 • Page 195 and 196:

  Montere tilbehøret (veggmonterings

 • Page 197 and 198:

  SU-WL700 ~ • Fjern bunndekselet o

 • Page 199 and 200:

  SU-WH500 Se instruksjonene som fulg

 • Page 201 and 202: Sikkerhetsinformasjon Installasjon/
 • Page 203 and 204: Avhending av TVapparatet Avhending
 • Page 205 and 206: Obsah Kontrola příslušenství ..
 • Page 207 and 208: Nastavení Připojení stolního st
 • Page 209 and 210: Připojení antény/zařízení Set
 • Page 211 and 212: Provedení počátečního nastaven
 • Page 213 and 214: Odmontování stolního stojanu z t
 • Page 215 and 216: Použití příručky i-Manual 1 N
 • Page 217 and 218: Podmínka Obecně Televizor nelze z
 • Page 219 and 220: Název modelu KDL- 52NX805 46NX705
 • Page 221 and 222: Instalace příslušenství (Nást
 • Page 223 and 224: SU-WL700 ~ • Odstraňte spodní k
 • Page 225 and 226: SU-WH500 Aby byla instalace provede
 • Page 227 and 228: Bezpečnostní informace Instalace/
 • Page 229 and 230: Likvidace televizoru Likvidace nepo
 • Page 231 and 232: Obsah Kontrola príslušenstva ....
 • Page 233 and 234: Inštalácia Montáž stolového st
 • Page 235 and 236: Pripojenie antény/ káblového pri
 • Page 237 and 238: Vykonanie úvodných nastavení 1 2
 • Page 239 and 240: Odmontovanie stolového stojana od
 • Page 241 and 242: Používanie príručky i-Manual 1
 • Page 243 and 244: Stav Všeobecné Televízny prijím
 • Page 245 and 246: Názov modelu KDL- 52NX805 46NX705
 • Page 247 and 248: Inštalácia príslušenstva (mont
 • Page 249 and 250: SU-WL700 ~ • V prípade inštalá
 • Page 251: SU-WH500 Postupujte podľa návodu
 • Page 255 and 256: Batérie • Pri vkladaní batéri
 • Page 257 and 258: Содержание Проверк
 • Page 259 and 260: Настройка Сборка н
 • Page 261 and 262: Для моделей KDL-55NX815,
 • Page 263 and 264: Группирование кабе
 • Page 265 and 266: ~ • При выполнении
 • Page 267 and 268: Просмотр телевизор
 • Page 269 and 270: Дополнительные све
 • Page 271 and 272: Технические характ
 • Page 273 and 274: Название модели KDL-
 • Page 275 and 276: Таблица установочн
 • Page 277 and 278: 7 Подсоедините монт
 • Page 279 and 280: SU-WH500 Для надлежаще
 • Page 281 and 282: Сведения по безопа
 • Page 283 and 284: • Не нажимайте на з